Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть знайти літературу для статті "Стратегічний маркетинг у планування інновацій на підприємстві"
> Дякую!

1. 339.138
К56 Ковальчук, С.В. Економічна оцінка нововведень на засадах інноваційного маркетингу (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. супеня к.е.н.; спец. 08.06.03 - маркетинг / С. В. Ковальчук. – Львів : Держ.ун-т "Львівська політехніка", 1997. – 18с.

2. 330.3
П16 Панжар, О.І. Маркетинг інноваційної діяльності в розвитку підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг / О. І. Панжар. – Донецьк : Донецький національний ун-т, 2002. – 21с.

3. 658
Ч-96 Чухрай, Н.І. Формування інноваційного потенціалу промислових підприємств на засадах маркетингу і логістики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Н. І. Чухрай. – Львів : Інститут регіональних досліджень, 2003. – 41с.

4.
Тарлопов, І.П. Використання маркетингових інновацій в діяльності підприємств [Текст] / І. П. Тарлопов // Проблеми науки. – 2004. – №6. – С.23-26.

5.
Чумаченко, О.А. Стратегічний маркетинг інноваційного підприємства [Текст] / О. А. Чумаченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №52,Ч.2. – С.71-73.

6.
Серкутан, Т.В. Проблеми інформаційного забезпечення маркетингу інновацій на підприємстві [Текст] / Т. В. Серкутан // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №9. – С. 184-187.

7.
Струк, Н.Р. Інтеграція маркетингу і логістики підприємств АПК в умовах інноваційних змін в економіці [Текст] / Н. Р. Струк // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №3,Т.2. – С. 80-82.

8.
Шульгіна, Л.М. Інноваційні технології вибору концепції маркетингу туристичного підприємства [Текст] / Л. М. Шульгіна // Проблеми науки. – 2005. – №10. – С. 24-30.

9.
Виноградов, О.А. Механізм застосування маркетингових засад в інноваційній діяльності корпоративних підприємтв [Текст] / О. А. Виноградов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №12. – С. 68-75. – [Механізм маркетингу інноваційної діяльності в циклі розробки нових продуктів на підприємствах корпоративного типу].

10.
Матвійчук, В. Використання концепції маркетингу в забезпеченні інноваційного розвитку підприємства [Текст] / В. Матвійчук // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №1. – С. 59-69.

11. 339.138
В49 Виноградов, О.А. Маркетинг в інноваційній діяльності підпрємств корпоративного типу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 / О. А. Виноградов. – К. : КНУТіД, 2006. – 18с.

12.
Капітан, І.Б. Формування стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємств на засадах маркетингу [Текст] / І. Б. Капітан // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №11. – С. 137-143.

13.
Стовба, Т.А. Маркетингове обгрунтування вибору стратегії інноваційного розвитку підприємств регіону [Текст] / Т. А. Стовба // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 135-139. – [В статті розглянуто стратегії інноваційного розвитку, запропоновано при виборі базових напрямків інноваційного розвитку підприємств регіону спиратись на маркетингові дослідження території, використовувати метод аналізу ієрархій, враховувати системний підхід при утворенні кластерів.].

14.
Клименко, В. Роль маркетингових досліджень у реалізації інноваційної стратегії на підприємствах харчової промисловості [Текст] / В. Клименко // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – №8. – С. 3-9.

15.
Зозульов, О. Маркетинг як основа інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств [Текст] / О. Зозульов, М. Базь, Т. Царьова // Маркетинг в Україні. – 2007. – №4. – С. 33-41. – [Промисловий маркетинг].

16.
Капітан, І.Б. Використання інформаційних технологій у маркетинговому управлінні інноваційною діяльністю підприємств [Текст] / І. Б. Капітан // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №10. – С. 95-102.

17.
Смовженко, Т. Управління маркетинговими дослідженнями інноваційних продуктів як метод попередження економічної кризи підприємства [Текст] / Т. Смовженко, О. Дубовик // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 243-249.

18.
Ільяшенко, А. Інтеграція концепцій маркетингу й логістики в інноваційній діяльності промислового підприємства [Текст] / А. Ільяшенко // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 41-44.

19.
Ковальчук, С.В. Використання маркетингових підходів у формуванні інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / С. В. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 180-185. – [Обґрунтовано необхідність використання маркетингового інструментарію при формуванні інноваційного потенціалу промислового підприємства. Визначено ключові моменти інноваційного розвитку підприємств м. Хмельницького і Хмельницької області. Розглянуто основні напрями використання маркетингових підходів для посилення інноваційної діяльності промислових підприємств.].

20.
Сидич, О.В. Стратегічне маркетингове управління інноваційним потенціалом підприємства [Текст] / О. В. Сидич // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2006. – №2. – С. 105-110.

21.
Зозульов, О. Маркетинг як основа інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств у сучасних умовах [Текст] / О. Зозульов, М. Базь, Т. Царьов // Вища школа. – 2008. – №6. – С. 50-68.

22.
Маліч, Ю. Маркетингові альянси у стратегіях інноваційного розвитку підприємств [Текст] / Ю. Маліч // Маркетинг в Україні. – 2008. – №3. – С. 46-52.

23.
Остапенко, І. Концепція розвитку інноваційних технологій у маркетингу: застави збереження стійкої конкурентоспроможності підприємства [Текст] / І. Остапенко // Держава та регіони. – 2008. – №4. – С. 145-153.

24.
Мельничук, О.П. Принципові засади побудови системи маркетингового управління інноваційною діяльністю підприємства [Текст] / О. П. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.2. – С. 157-160.

25.
Дудяк, Р. Інформаційно-маркетингові та фінансові аспекти розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні [Текст] / Р. Дудяк, С. Бугіль, О. Дудяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №23 (623). – С. 85-90.

26. 658
П37 Планування інноваційної маркетингової політики промислових підприємств : звіт про НДР / кер. теми С.В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 44с.

27. 658
Ф79 Формування інноваційної маркетингової стратегії промислових підприємств : звіт про НДР / кер. НДР С.В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 50с.

28. 658
Р64 Розробка та формування інноваційної маркетингової стратегії промислових підприємств : звіт про НДР / кер. НДР С.В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 46с.

29.
Довбенко, В. Роль інноваційного маркетингу у формуванні потенціалу розвитку підприємств [Текст] / В. Довбенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 198-209.

30.
Ніколайчук, М.В. Маркетинг інноваційних продуктів машинобудівних підприємств у системі змін глобальних пріоритетів розвитку зарубіжних ринків [Текст] / М. В. Ніколайчук, Л. В. Дрюкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 138-141.

31.
Ілляшенко, С.М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу інновацій [Текст] / С. М. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 111-119.

32.
Гродовський, О.В. Використання засобів маркетингу у формуванні інноваційної стратегії підприємства [Текст] / О. В. Гродовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.3. – С. 16-18. – [Стаття присвячена проблемам інноваційної діяльності промислових підприємств. Пропонуються етапи формування стратегії інноваційного розвитку на основі її визначення як загальної стратегії підприємства за напрямками розвитку та
зростання. Наведено низку послідовних завдань теоретичного та практичного характеру. Аналіз доцільності та планування найбільш адекватних форм передавання технологій у процесі створення, освоєння, розміщення на ринку і підтримування необхідних обсягів продажу нового продукту (ліцензії, відрядження спеціалістів, видача або виконання замовлень на дослідження та розробки, науково-технічне співробітництво тощо).

33.
Лещенко, В.П. Маркетингова складова інноваційної діяльності підприємства [Текст] / В. П. Лещенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.3. – С. 103-106. – [Сьогодні внаслідок швидкого розвитку нових технологій для врахування постійних змін у смаках споживачів, підприємствам не можна сподіватись лише на існуючі види діяльності та товари, що виробляються, якщо воно хоче утримувати свої ринкові позиції та рівень прибутковості.

34.
Божкова, В.В. Механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств [Текст] / В. В. Божкова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 48-53.

35.
Божкова, В.В. Теоретичні основи стратегічного планування маркетингових комунікацій інновацій промислових підприємств [Текст] / В. В. Божкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 154-156.

36.
Мних, О.Б. Поєднання маркетингових і логістичних концепцій у контексті розвитку інноваційної активності підприємницьких структур [Текст] / О. Б. Мних, Н. Я. Сапотницька, К. В. Антонів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 19-22.

37.
Мних, О.Б. Поєднання маркетингових і логістичних концепцій у контексті розвитку інноваційної активності підприємницьких структур [Текст] / О. Б. Мних, Н. Я. Сапотницька, К. В. Антонів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 37-40.

38.
Ковальчук, С.В. Маркетингові підходи до управління інноваційною активністю підприємств [Текст] / С. В. Ковальчук, О. А. Голубовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 105-108.

39.
Ілляшенко, С.М. Теоретико-методичні підходи до розроблення стратегій маркетингових комунікацій інновацій промислових підприємств [Текст] / С. М. Ілляшенко, В. В. Божкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 87-91. – [Виокремлено основні етапи розроблення стратегії маркетингових комунікацій інновацій промислових підприємств; запропоновано схему розроблення стратегії маркетингових комунікацій, яка включає розроблення стратегій окремих
інструментів маркетингових комунікацій; удосконалено теоретико-методичні підходи до розроблення стратегій маркетингових комунікацій інновацій промислових підприємств.
In the article highlights the main stages of the development the strategy of marketing communications for product innovation of industrial enterprises, proposed a scheme to develop a strategy of marketing communications including developing
strategies for individual marketing communication tools,and improved theoretical and methodological approaches to develop strategies for marketing communications for product innovation of industrial enterprise.
Ключові слова: стратегія, комунікації, етапи, інновації, підприємство.].

40.
Левків, Г.Я. Дифузія інновацій та стратегії розвитку підприємства: маркетинговий підхід [Текст] / Г. Я. Левків, З. Б. Живко, В. М. Барило // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 166-170.