Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий день. Допоможіть будь-ласка знайти літературу на тему "Методи управління витратами". Дякую.1. 658.14/.17
Б17 Базалієва, Л.В. Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства [Текст] : монографія / Л. В. Базалієва. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 164с. –

2. 658
В27 Великий, Ю.М. Управління витратами підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 192с. – [Висвітлено підходи щодо визначення сутності витрат промислового підприємства, їх класифікації та обліку; проаналізовано існуючі методики прийняття управлінських рішень щодо формування витрат підприємства; розглянуто практичні аспекти управління витратами підприємства.].

3.
Грицай, O.I. Застосування методів управління витратами в інноваційній діяльності підприємства [Текст] / O. I. Грицай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №25(720). – С. 9-16.

4.
Грушевицька, А.Б. Застосування методу "витрати-обсяг-прибуток" для розробки та корегування управлінських рішень на підприємстві [Текст] / А. Б. Грушевицька, А. С. Столяр // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 82-85.

5. 658
Д13 Давидович, І.Є. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

6.
Драбаніч, А. Аналіз методів оцінювання витрат системи управління якості промислового підприємства [Текст] / А. Драбаніч // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 55-59.

7.
Загнітко, І.В. Управління витратами на підприємстві: методи калькулювання [Текст] / І. В. Загнітко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 212-215.

8.
Іванова, М.І. Використання стохастичних методів моделювання при формуванні стратегії управління витратами в умовах глобальної кризи [Текст] / М. І. Іванова, Д. М. Потьомкін // Регіональна економіка. – 2010. – №2. – С. 48-54.

9.
Кальєніна, Н. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки [Текст] / Н. Кальєніна // Держава та регіони. – 2007. – №5. – С. 32-36.

10.
Козаченко, Г.В. Аналіз використання сучасних методів управління витратами виробництва [Текст] / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 14-18.

11.
Литвин, О.О. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах [Текст] / О. О. Литвин // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 159-166.

12.
Марчин, М. Методи управління витратами у цукровій промисловості Англії [Текст] / М. Марчин // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 52-55.

13.
Олех, Н.Л. Методичний підхід до оцінювання управління витратами виробництва [Текст] / Н. Л. Олех // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 139-147.

14. 658
П16 Панасюк, В.М. Ефективність управління витратами виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг / В. М. Панасюк. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 1998. – 16с.

15. 338.5
С30 Семенова, Д.О. Управління витратами при формуванні і реалізації стратегії підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Д. О. Семенова. – Донецьк : Донецький нац-ний ун-т, 2004. – 20с.

16. 658
У67 Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Н. В. Нікітченко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 304с. –

17.
Шандова, Н.В. Методичні аспекти організації управління витратами [Текст] / Н. В. Шандова // Фінанси України. – 2003. – №12. – С. 53-58.

18.
Шеховцева, В. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах [Текст] / В. Шеховцева // Економіка та держава. – 2008. – №8. – С. 57-60.

19.
Ясінська, А.І. Методологія та організація системно-орієнтованого управління витратами підприємства для прийняття управлінських рішень [Текст] / А. І. Ясінська, Н. І. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 161-172.

20.
Яцкевич, І.В. Методи управління витратами на підприємствах галузі зв`язку [Текст] / І. В. Яцкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 60-62. – [


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ управління витратами”, «управління витратами на підприємстві»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету