Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Фінансовий механізм підприємства.
1. 658.14/.17
Ш67 Шкромида, В.В. Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / В. В. Шкромида. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац-ний ун-т ім. Василя Стефаника, 2005. – 182с.

2. 658.14/.17
Ш67 Шкромида, В.В. Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец.08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / В. В. Шкромида. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац-ний ун-т ім. Василя Стефаника, 2005. – 19с.

3. 658.14/.17
Г71 Горячева, К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня к.е.н. / К. С. Горячева. – К. : ДУ інститут економіки і прогнозування НАН України, 2006. – 16с.

4.
Швид, В.В. Механізм здійснення фінансового контролінгу в управлінні фінансовим станом підприємства [Текст] / В. В. Швид, А. Б. Грушевицька, Т. В. Головач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 105-110. – [Розглянуто механізм побудови та здійснення фінансового контролінгу з метою подолання фінансової нестабільності та недопущення кризових ситуацій в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.].

5.
Гладій, С.П. Теоретичні аспекти фінансового механізму забезпечення ефективності інвестування інноваційного розвитку підприємств: системний підхід до управління [Текст] / С. П. Гладій, Р. С. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.3. – С. 89-99. – [Проведено аналіз понять системи управління, господарського, економічного та фінансового механізмів підприємства, розглянуто функціонування фінансового механізму та його структури на макроекономічному і мікроекономічному рівнях, дано визначення фінансового механізму забезпечення ефективності інвестування інноваційного розвитку підприємств.].

6. 658.14/.17
К78 Кравцова, А.М. Механізм формування та ефективного використання фінансових ресурсів машинобудівного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами(машинобудування) / А. М. Кравцова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 21с. – [Існує електронна копія].

7. 658.14/.17
К78 Кравцова, А.М. Механізм формування та ефективного використання фінансових ресурсів машинобудівного підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами(машинобудування) / А. М. Кравцова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 256с. – [Існує електронна копія].

8. 330.4
О-66 Орлова, В.В. Моделювання механізмів управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец.: 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В. В. Орлова. – Івано-Франківськ : ХНУ, 2008. – 202с.

9.
Руда, Т.П. Теоретичні засади формування механізму управління фінансовими результатами підприємства [Текст] / Т. П. Руда, Г. В. Пухальська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.1. – С. 235-238. – [Досліджено теоретико-практичні аспекти формування механізму управління фінансовими результатами підприємства. Розкрито суть та стадії процессу управління фінансовими результатами підприємства. Проаналізловано та систематизовано моделі управління фінансовими результатами підприємства.].

10. 330.4
О-66 Орлова, В.В. Моделювання механізмів управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец.: 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В. В. Орлова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 19с.

11.
Пухальська, Г.В. Механізм розрахунку впливу податків на фінансову діяльність підприємства [Текст] / Г. В. Пухальська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 161-164. – [Приділено увагу удосконаленню системи оподаткування. Розглянуто і наведено характеристику показників, які мають значення на рівні держави та характеризують ступінь сплати податків. Запропоновано показник оцінки впливу податків на фінансову діяльність підприємств.].

12.
Карпунь, І. Зовнішні механізми фінансової стабілізації на підприємстві [Текст] / І. Карпунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №14(635). – С. 82-88.

13.
Пасічник, Ю.В. Наукове забезпечення фінансового механізму [Текст] / Ю. В. Пасічник // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2.Т.1. – С. 39-42. – [Розглянуті основні проблеми фінансового механізму, встановлені причини незадовільного стану з врахуванням політичного, економічного, соціального, ментального зрізів. З’ясована роль вчених в забезпеченні реформування фінансового механізму та запропоновані напрями його поліпшення.].

14.
Дьорова, Л. Економічна сутність фінансового механізму діяльності малих підприємств [Текст] / Л. Дьорова // Економіка та держава. – 2010. – №3. – С. 60-62.

15.
Заюкова, М. Фінансовий механізм забезпечення розвитку переробних підприємств [Текст] / М. Заюкова // Економіка АПК. – 2010. – №9. – С. 77-81.

16.
Чухрій, М.В. Особливості функціонування фінансового механізму підприємства в ринковій економіці [Текст] / М. В. Чухрій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 141-144. – [У статті зроблено узагальнення і об`єднання методів і прийомів пояснення внутрішніх і зовнішніх умов діяльності, часткового усунення невизначеності і ризику для машинобудівних підприємств.
].

17.
Чухрій, М.В. Концепція формування фінансового механізму забезпечення діяльності підприємств машинобудування [Текст] / М. В. Чухрій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 62-66. – [У статті запропоновано підходи до формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств. Рекомендовано розглядати фінансовий механізм як сукупність елементів стратегічного управління фінансовою стійкістю і
способів їх інформаційної, методичної і організаційної підтримки, систематизоване використання яких може гарантувати досягнення довгострокових цілей розвитку підприємств в умовах ринкової нестабільності.
].

18. 658
М82 Москаленко, В.П. Розвиток фінансово-економічного механізму на підприємстві [Електронний ресурс] : курс лекцій / В. П. Москаленко, О. В. Шипунова. – Суми : ВВП "Мрія-1", 2003. – 106с.

19. 629
С48 Слободяник, Ю.Б. Фінансовий механізм функціонування підприємств пасажирського автотранспорту в сучасних умовах [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Б. Слободяник. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 158с.

20. 658.14/.17
Ч-96 Чухрій, М.В. Механізм підтримки фінансової конкурентоспроможності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт.екон. наук; спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / М. В. Чухрій. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 20с. – [Існує електронна копія].

21.
Даценко, Г.В. Складові елементи механізму формування фінансової стратегії машинобудівних підприємств [Текст] / Г. В. Даценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 24-30.

22.
Ковтун, О. Формування механізму державної фінансової підтримки санації підприємств [Текст] / О. Ковтун // Економіка та держава. – 2011. – №7. – С. 28-30.

23.
Хрущ, Н.А. Формування організаційного механізму вибору фінансової стратегії підприємства [Текст] / Н. А. Хрущ, М. В. Желіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 186-190.

24. 658.14/.17
Ч-96 Чухрій, М.В. Механізм підтримки фінансової конкурентоспроможності підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / М. В. Чухрій. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 250с. – [Існує електронна копія].

25.
Васильківський, Д.М. Фінансовий механізм управління ресурсами машинобудівних підприємств [Текст] / Д. М. Васильківський, О. Б. Говорецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 7-10. – [У статті фінансовий механізм розглядається як концепція організації управління процесами фінансування підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин. Суть фінансових ресурсів і фінансового механізму в цьому розгляді
виражається їх призначенням в процесі підприємницької діяльності. З позицій саме цієї концепції розглядаються проблеми функціонування фінансового механізму підтримки конкурентоспроможності машинобудівного підприємства.
].

26.
Попівняк, Ю.М. Коефіцієнти оцінки фінансового механізму управління витратами підприємства [Текст] / Ю. М. Попівняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 44-47. – [У статті висвітлюються питання, пов’язані із необхідністю формування критеріїв оцінки ефективності функціонування фінансового механізму управління витратами підприємства. З цією метою пропонується використовувати чотири коефіцієнти оцінки відповідно до основних фінансових категорій, що характеризують ефективність управління витратами: якість, витрати, рентабельність, інноваційність.
].

27.
Білошкурська, Н.В. Методичні аспекти оцінки фінансової складової економіко-організаційного механізму економічної безпеки підприємств [Текст] / Н. В. Білошкурська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 29-34.

28.
Кондрашевська, О.Г. Концептуальний підхід до формування механізму фінансового управління підприємствами машинобудування [Текст] / О. Г. Кондрашевська // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №24. – С. 57-60.

29.
Скалюк, Р.В. Структура економічного механізму управління фінансовими результатами промислових підприємств [Текст] / Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 130-133.

30. 658.14/.17
Д39 Дехтяр, Н.А. Фінансовий механізм діяльності суб`єктів господарювання [Текст] : монографія / Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми : Університетська книга, 2011. – 182с.

31.
Пріб, К. Механізм стабілізації діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах впливу фінансово-економічних криз [Текст] / К. Пріб // Економіка АПК. – 2012. – №5. – С. 52-59.

32.
Картузов, Є.П. Аналіз механізму управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] / Є. П. Картузов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 118-124.

33. 658.14/.17
С42 Скалюк, Р.В. Економічний механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Р. В. Скалюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

34. 658.14/.17
С42 Скалюк, Р.В. Економічний механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Р. В. Скалюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 285с.

35. 658
К90 Кулішов, В.В. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посiб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Львів : Магнолія, 2008. – 208с.

36. • www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ei/2012_47/PDF/21_Polen.pdf ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА

37. http://disser.com.ua/contents/39062.htmlФінансовий механізм санації підприємства
38. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Фінанси підприємств.....”

39. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету