Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Інвестиції підприємства, їх види та методи фінансування.
1. 658.152
М55 Механізм залучення та використання інвестицій на промислових підприємствах : звіт про НДР (заключний) : 8-2011 / кер. Войнаренко М.П. ; викон.: Гурочкіна В.В. [та інш.]. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 113 с.

2. 658.14/.17
А79 Арапов, О.С. Оцінювання інвестиційного поетнціалу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. С. Арапов. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

3.
Білоног, Т.В. Управління інвестиційними проектами промислового підприємства на засадах програмно-цільового методу [Текст] / Т. В. Білоног // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 106-110.

4.
Білоусов, О. Теоретико-практичні засади управління зарубіжними інвестиційними проектами на українських підприємствах [Текст] / О. Білоусов // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 86-90.

5. 336
С91 Вусатюк, А.М. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями [Текст] / А. М. Вусатюк, С. М. Ксьондз // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 182-184.

6.
Гончаров, В.М. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості підприємств [Текст] / В. М. Гончаров, М. М. Білоусова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 20-23.

7.
Гришко, В.А. Оцінювання інвестиційної та інноваційної активності підприємств та аналізування чинників їх інвестиційно-інноваційного потенціалу [Текст] / В. А. Гришко, О. Я. Колещук, І. ЛесикЛ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 194-200.

8.
Гріщенко, І.В. Вплив чинників та вибір показників оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств [Текст] / І. В. Гріщенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 188-192.

9.
Дражниця, С.А. Інвестиційно-інноваційні напрями активізації діяльності сучасних підприємств [Текст] / С. А. Дражниця // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 106-111.

10.
Єршова, Г. Інвестиційна активність підприємств та шляхи її забезпечення [Текст] / Г. Єршова // Економіка і прогнозування. – 2011. – №4. – С. 53-63.

11. 658
Ж83 Жувагіна, І.О. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. О. Жувагіна. – Х. : ХДУХТ, 2012. – 20с.

12.
Жученко, 3.О. Система управління інвестиційним забезпеченням діяльності підприємств [Текст] / 3. О. Жученко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №22. – С. 67-70.

13.
Захарова, О. Особливості оцінки інвестування у людський капітал на рівні підприємства [Текст] / О. Захарова // Вісник економічної науки України. – 2012. – №1. – С. 56-60.

14. 330.4
І-25 Івченко, І.Ю. Моделювання та оптимальна синхронізація виробничої та інвестиційної діяльності підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І. Ю. Івченко. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 194c.

15.
Коноваленко, Н. Модель оптимізації фінансування інвестиційної діяльності підприємства з використанням субординованого кредиту [Текст] / Н. Коноваленко // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 92-97.

16.
Копельчук, В.П. Особливості інвестицій підприємств легкої промисловості [Текст] / В. П. Копельчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 22-23.

17.
Коренєва, Н.О. Оцінка якості управління підприємством як передумова підвищення його інвестиційної привабливості [Текст] / Н. О. Коренєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 132-134.

18.
Кузьмін, О.Є. Ідентифікування узгодженості потреб у системі мотивування креативно-інвестиційної діяльності підприємства [Текст] / О. Є. Кузьмін, А. М. Чушак-Голобородько // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №17. – С. 4-7.

19.
Лаптєва, В. Проблемні аспекти реалізації політики залучення інвестицій вітчизняними промисловими підприємствами [Текст] / В. Лаптєва // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №3-4. – С. 67-72.

20.
Левицький, В.В. Участь капіталу підприємства у інвестиційній діяльністі як основа забезпечення його соціально-економічної стійкості [Текст] / В. В. Левицький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 140-143.

21.
Левчук, Н.І. Формування та використання інвестиційного ресурсу інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] / Н. І. Левчук // Проблеми науки. – 2012. – №5. – С. 15-20.

22.
Майданевич, П.М. Методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств [Текст] / П. М. Майданевич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 125-131.

23. 336
С91 Мороз, Л. Особливості діяльності учасників інвестиційного процесу: цілі інвестування та переваги для підприємств [Текст] / Л. Мороз, Л. Г. Гулько // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 111-113.

24.
Осацька, Ю.Є. Особливості інвестування підприємств України в умовах економічного відновлення [Текст] / Ю. Є. Осацька, К. Овсієнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 38-41.

25.
Пенцак, С.П. Характеристика системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства [Текст] / С. П. Пенцак // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 16-19.

26.
Рибак, О.М. Оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності українських підприємств галузі сільського господарства [Текст] / О. М. Рибак, А. В. Куц // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 128-132.

27.
Римар, І.А. Соціальні інвестиції як форма соціальної відповідальності підприємства [Текст] / І. А. Римар // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 165-168.


28.
Скриньковський, P.M. Методичні рекомендації до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств [Текст] / P. M. Скриньковський // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №23. – С. 62-67.

29.
Форкош, Н.М. Роль інвестиційної стратегії у вирішенні проблем підприємств харчової промисловості [Текст] / Н. М. Форкош // Проблеми науки. – 2012. – №6. – С. 15-22.

30.
Шилова, О.Ю. Механізм формування інвестиційної стратегії підприємства [Текст] / О. Ю. Шилова, К. В. Фундеряка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 43-47.

31.
Яременко, О.В. Залучення іноземних інвестицій до підприємств споживчої кооперації України за рахунок співпраці з австрійським кооперативним союзом [Текст] / О. В. Яременко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 100-103.

32.
Яссин, М. Інвестиційна стратегія підприємства: поняття й основні етапи розвитку [Текст] / М. Яссин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 538-545.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економіка підприємства”

http://pidruchniki.ws/17280924/ekonomika/investitsiyni_resursi_pidpriyemstvaІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

http://fingal.com.ua/content/view/311/54/1/1/Фінансові інвестиції підприємств