Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Кредитний рейтинг підприємств та методика його визначення.
1.
Рейтинг великих підприємств, які найактивніше використовували схеми мінімізації податкового навантаження у III кварталі 2005 року [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2005. – №47. – С. 10-11.

2.
Алексеєнко, Л. Реформування системи фінансово-кредитного стимулювання розвитку реального сектора економіки [Текст] / Л. Алексеєнко, А. Двігун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-2. – С. 125-130.

3.
Бассова, О. Визначення розміру кредиту при іпотечному кредитуванні промислового підприємства [Текст] / О. Бассова // Економіст. – 2006. – №11. – С. 40-43.

4. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

5.
Внукова, Н. Кредитно-рейтингова оцінка підприємств-емітентів як інструмент забезпечення розвитку фондового ринку України [Текст] / Н. Внукова, Ю. Потьомкін // Ринок цінних паперів України. – 2007. – №1-2. – С. 93-98.

6.
Долінський, Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи гомогенних об`єктів [Текст] / Л. Долінський // Вісник Національного банку України. – 2011. – №9. – С. 27-30.

7.
Долінський, Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об`єктів рейтингування [Текст] / Л. Долінський // Вісник Національного банку України. – 2011. – №4. – С. 23-27.

8.
Єзгор, Л.О. Проблеми та перспективи забезпечення кредитної підтримки малого підприємництва в Україні [Текст] / Л. О. Єзгор // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 48-51.

9.
Карпенко, М. Кредитование без кредита [Текст] / М. Карпенко // Компаньон. – 2008. – №6. – С. 44-46. – [Операция РЕПО - инструмент финансирования предприятий].

10.
Куклінова, Т.В. Кредитне стимулювання розвитку малих та середніх підприємств в умовах кризових явищ [Текст] / Т. В. Куклінова, В. П. Яценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.2. – С. 250-253.

11.
Курта, Н.В. Проблема кредитування малих підприємств [Текст] / Н. В. Курта // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 329-334.

12.
Логвиненко, Ю.Л. Сутність рейтингування підприємств та його значення в ринкових умовах [Текст] / Ю. Л. Логвиненко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 319- -327.

13.
Любунь, О. Фінансова стратегія банків з довгострокового кредитування підприємств [Текст] / О. Любунь // Банківська справа. – 2006. – №3. – С. 80-82.

14.
Манцуров, І. Формування державної стратегії розвитку підприємництва на основі міжнародних рейтингів конкурентоспроможності [Текст] / І. Манцуров, В. Нестеренко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – №2. – С. 27-43.

15.
Миронова, Л.Г. Оцінювання ефективності управління трудовим потенціалом підприємства на основі рейтингового підходу [Текст] / Л. Г. Миронова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 45-47.

16.
Музиченко, А. Рейтингова оцінка фінансового забезпечення розвитку підприємства [Текст] / А. Музиченко // Економіка АПК. – 2009. – №11. – С. 84-87.

17. 658.14/.17
О-58 Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с.18. 658.14/.17
П18 Партин, Г.О. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посiб. / Г. О. Партин, А. Г. Загородній. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 379с.

19.
Пасочник, В. Кредитування держпідприємств [Текст] / В. Пасочник // Дзеркало тижня. – 2012. – №18. – С. 9.

20. 336
А43 Поліщук, В.А. Розвиток кредитування малого та середнього бізнесу в контексті інтеграції України до ЄС [Текст] / В. А. Поліщук, К. Л. Ларіонова // Актуальні проблеми функціонування фінансової системи України в контексті Європейської інтеграції. – 2006. – С. 35-38.

21.
Понеділко, О.В. Механізми оцінки кредитних ресурсів для реалізації інновацій [Текст] / О. В. Понеділко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №18. – С. 23-25.

22.
Приймак, С.В. Система рейтингової оцінки підприємств [Текст] / С. В. Приймак // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №12. – С. 31-36. – [Діагностика фінансового стану підприємств на основі дискримінантного аналізу та логістичної регресії ].

23.
Хлівна, І.В. Проблеми кредитування малих підприємств [Текст] / І. В. Хлівна // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 70-72.

24.
Чернієва, О.і. Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу [Текст] / О. і. Чернієва // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №17. – С. 73-75.

25. 658.14/.17
Ф59 Фінанси підприємств ( за модульною системою навчання) [Текст] : теорет.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. В. Барабанова, І. І. Криштопа. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2011. – 429с.

26.
Шкромида, В. Рейтингова оцінка фінансового стану підприємств [Текст] / В. Шкромида // Проблеми науки. – 2003. – №1. – С. 46-54.

27.
Щербак, А.В. Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємства [Текст] / А. В. Щербак // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №5. – С. 83-91.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Кредитування підприємства.”

http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=320 КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБЛІГАЦІЙ