Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи: Аналіз збутової діяльності підприємства та визначення напрямків її покращення

Андрухова, О.О. Теоретичні основи логістичного підходу до управління промисловим підприємством [Текст] / О. О. Андрухова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2008. – №5. Т.3. – С. 188-190. – [Розглянуто необхідність наукових підходів і практичних методів логістики. Пропонується уточнене
трактування понять «логістика», «логістична система» і розширена класифікація матеріальних і фінансових
потоків. Підкреслена значущість у сфері моделювання управління запасами матеріальних ресурсів].

2.


Беспарточний, М.Г. Поєднання маркетингових і логістичних систем у забезпеченні ефективного збуту продукції продовольчого і взуттєвого ринків регіону [Текст] / М. Г. Беспарточний // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 88-92.

3.


Бєлявцев, М. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств [Текст] / М. Бєлявцев, М. Беспята // Маркетинг в Україні. – 2010. – №1. – С. 24-26.

4.


Бондаренко, О. Сучасні моделі управління виробничими та збутовими запасами [Текст] / О. Бондаренко // Економіка та держава. – 2005. – №3. – С. 16-21.

5.


Гайдук, В.А. Формування конкурентоздатності економіки на основі попиту і стимулювання збуту [Текст] / В. А. Гайдук // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №3. – С. 21-24.

6.


Гой, І.В. Побудова організаційної моделі логістичного ланцюга промислового підприємства [Текст] / І. В. Гой, О. С. Шкодіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.1. – С. 224-227.

7.


Гончаренко, І. Стратегія управління системою збуту промислової продукції [Текст] / І. Гончаренко // Економіка та держава. – 2006. – №12. – С. 41-43.

8.


Зборовська, О.М. Основи проектування створення та розвитку логістичних систем промислових підприємств [Текст] / О. М. Зборовська // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 46-49.

9.


Комарницький, І.М. Теоретичне обгрунтування організації логістики на підприємствах [Текст] / І. М. Комарницький, Н. С. Питуляк // Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С. 61-68.

10.


Куденко, Н.Е. Логистика снабжения: особенности материально-технического обеспечения организации [Текст] / Н. Е. Куденко // Логистика: проблемы и решения. – 2008. – №11-12. – С. 76-79.

11.


Ларіна, Р.Р. Оптимізація логістичної діяльності на засаді визначення потенціалу регіонального ринку збуту [Текст] / Р. Р. Ларіна // Проблеми науки. – 2006. – №8. – С. 40-44.

12.


Митрохіна, Ю. Комплексна система стратегічного маркетингового управління збутом [Текст] / Ю. Митрохіна // Університетські наукові записки. – 2008. – №2. – С. 347-351.

13.


Митрохіна, Ю. Організаційні зміни при реалізації маркетингових стратегій управління збутом [Текст] / Ю. Митрохіна // Університетські наукові записки. – 2009. – №3. – С. 328-332.

14.


Паливода, Т.В. Планування серійної продукції за ланцюг-методом "дослідження - виробництво - збут" [Текст] / Т. В. Паливода // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №14 (594). – С. 293-300.

15.


Полянська, А.С. Застосування стратегічного та оперативного аналізу для контролю збутової діяльності на промисловому підприємстві [Текст] / А. С. Полянська, І. М. Станковська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №2 (552). – С. 127-132.

16.


Сакун, Л.М. Модель управління збутом продукції на основі комплексної системи керування підприємством [Текст] / Л. М. Сакун // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №6,Т.1. – С. 172-175. – [В статті запропоновано методичний підхід до управління збутом продукції на основі застосування
комплексної (інтегрованої) системи керування підприємством. Наведено основні модулі (контури)
автоматизованої системи управління підприємством. Розглянуто взаємозв’язок контурів комплексної
системи управління, які безпосередньо або непрямо пов’язані з функцією продаж і маркетингом.].

17.


Свірська, О.Б. Прогнозування збуту продукції підприємств на основі кривих життєвого циклу товару [Текст] / О. Б. Свірська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №2 (552). – С. 298-304.

18.


Семенов, Г.А. Еволюція поняття "логістика". Характеристика логістичних систем [Текст] / Г. А. Семенов, М. Г. Гиря // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2006. – №3. – С. 281289.

19.


Сумец, А.М. Дистрибуция с логистическим оттенком [Текст] / А. М. Сумец, Р. А. Сумец // Маркетинг и реклама. – 2007. – №6. – С. 26-30.

20.


Тараненко, С.М. Впровадження маркетинглогістичного підходу управління на промисловому підприємстві [Текст] / С. М. Тараненко, З. М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 143-146.

21.


Трубей, О.М. Залучення посередників до закупівельно-збутової діяльності на ринку споживчих товарів [Текст] / О. М. Трубей // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – С. 143-151.

22.


Христофор, О.В. Оптимізація розподілу ресурсів у логістичних каналах збуту [Текст] / О. В. Христофор // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – №1. – 28-35.

23.


Хромов, А.П. Логистика в деятельности фирмы [Текст] / А. П. Хромов, И. Д. Шукалович // Логистика: проблемы и решения. – 2009. – №11-12. – С. 62-68.

24.


Шипуліна, В.О. Сучасні логістичні системи [Текст] / В. О. Шипуліна, Л. А. Польна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 74-79. – [В статті визначено сутність, мету і завдання логістики, її вплив на діяльність підприємства. Розглянуті основні типи сучасних логістичних систем і досвід їх застосування, з метою зниження витрат на виробництво продукції, активізації інноваційної діяльності, підвищення конкурентоздатності товарів на ринкку.].

25.


Шкодіна, О.С. Стратегічна значущість логістичного сервісу на промисловому підприємстві [Текст] / О. С. Шкодіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 159-162. – [В статті висвітлюється питання логістичного сервісу промислового підприємства, який
розглядається як доцільна та цілеспрямована у часі і просторі та визначена економічними відносинами
сукупність дій, що забезпечує отримання суттєвих вигод. Увага приділяється класифікації робіт та операцій
у сфері логістичного сервісу. Практично розглянуто доцільність різноманітних логістичних послуг на
промисловому підприємстві в сучасних умовах функціонування ринку.].

26.


Шмиголь, Н. Маркетингове управління збутовою політикою [Текст] / Н. Шмиголь, А. Антонюк // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 210-.

27.
339.1
І-74
Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади [Текст] : підручник / за ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – 379с.


28.
657
Г12
Гавришко, Н.В. Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / Н. В. Гавришко. – Тернопіль : Тернопільська академія нар. господарства, 2001. – 19с.

29.
658.7/.8
Б20
Балабанова, Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук. – К. : ВД "Професіонал", 2004. – 288с.

30.
658.7/.8
В18
Варєс, О.Ю. Механізми маркетингової логістики в управлінні закупівельно-збутовою діяльністю підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.02.03 - організація управління, планування та регулювання економікою / О. Ю. Варєс. – Донецьк : Донецький нац-ний ун-т, 2004. – 20с.

31.
658.7/.8
В65
Войнаренко, М.П. Управління матеріально-технічним забезпеченням (менеджмент постачально-збутових процесів) [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХДУ, 2003. – 111с.


32.
658.7/.8
К75
Кочетов, О.П. Управління матеріально-технічним забезпеченням (менеджмент постачально-збутових процесів) [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / О. П. Кочетов, Л. В. Торгова. – Хмельницький : ХДУ, 2003. – 155с.


33.
658.7/.8
К82
Крикавський, Є.В. Логістика. Основи теорії [Текст] : підручник / Є. В. Крикавський. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Львів : Інтелект-Захід, 2006. – 456.


34.
658.7/.8
О-50
Окландер, М.А. Промислова логістика [Текст] : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Хромов. – К. : ЦНЛ, 2004. – 222с. –


35.

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/136911.htmlХрупович Світлана Євгенівна. Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств

36.

http://library.if.ua/book/42/2954.html
Основи збутової логістики

37.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Збутова логістика....”