Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Якість і конкурентоспроможність товару як важливі фактори формування ефективної товарної політики підприємства
1.
Багрова, І. Складові та фактори конкурентоспроможності [Текст] / І. Багрова, О. Нефедова // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1. – С. 11-16.

2.
Базь, М. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності інноваційного продукту [Текст] / М. Базь // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 66-69.

3. 339.137
В19 Васильківський, Д.М. Конкуренція в міжнародному бізнесі [Текст] : конспект лекцій / Д. М. Васильківський, О. Ф. Яременко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 83с.

4.
Вачевський, М.В. Конкуренція і конкурентоздатність товарів при використанні об`єктів інтелектуальної власності [Текст] / М. В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №1. – С. 38-45.

5.
Гайдук, В. Фактори конкурентоздатності суб`єктів на товарних ринках [Текст] / В. Гайдук // Економіка та держава. – 2007. – №3. – С. 21-23.

6.
Гольцев, Д.Г. Сутність та маркетинговий підхід до поняття "якість"у системі управління якістю [Текст] / Д. Г. Гольцев // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 79-87.

7.
Джастин, Л. (Джастин, Левеску) Инновационный процесс и методы качества [Текст] / Л. Джастин, Ф. У. Г // Стандарты и качество. – 2008. – №1. – С. 80-84.

8. 339.3
Т50 Товарознавство смакових товарів [Текст] : навч. посіб. / А. А. Дубініна, Ю. Т. Жук, В. А. Жук, Н. А. Жестерова. – К. : Професіонал, 2004. – 240с.

9.
Жамойда, А. Концепция конкурентоспособности товара [Текст] / А. Жамойда // Вісник економічної науки України. – 2007. – №2. – С. 41-45.

10. 339.138
К66 Корж, М.В. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корж. – К. : ЦУЛ, 2008. – 344с.


11.
Коршунов, Д. Про якість- поза реклами [Текст] / Д. Коршунов // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №1. – С. 15-18.


12. 658
Е45 Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук`янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид за заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Л. : Новий Світ-2000, 2007. – 452с. – (Вища освіта в Україні). – [Рекомендовано МОН України].

13.
Магомедов, Ш. Престижность товаров в системе оценки их конкурентоспособности [Текст] / Ш. Магомедов, Г. Беспалова // Стандарты и качество. – 2005. – №12. – С. 80-81.

14.
Магомедов, Ш.Ш. Конкурентоспособность товаров: теория, оценка [Текст] / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалов // Методы менеджмента качества. – 2005. – №9. – С. 30-33.

15.
Марцин, В.С. Механізм забезпечення конкурентоспроможності товару та показники її оцінки [Текст] / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1. – С. 35-44.

16.
Мельник, Т.С. Комплексна оцінка конкурентоспроможності товарів за умов сучасного ринку [Текст] / Т. С. Мельник, О. В. Христофор // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2002. – №5. – С.23-28.

17.
Ониськів, В. Стандартизація і сертифікація - запорука якості нового товару [Текст] / В. Ониськів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №3. – С. 115-122.

18.
Павлова, Н.Н. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности товара [Текст] / Н. Н. Павлова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – №1. – С. 82-90.

19.
Понетайкина, Л. Разработка нового продукта: обоснование, стадии, цены [Текст] / Л. Понетайкина // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №1. – С. 102-108.

20.
Пронкіна, Л. Конкурентоспроможність і якість товару: проблеми співвідношення [Текст] / Л. Пронкіна, О. Вертелева // Економіка та держава. – 2010. – №3. – С. 44-46.

21.
Сімонова, В. Роль управління якістю торговельного обслуговування в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств регіону [Текст] / В. Сімонова // Економіка та держава. – 2012. – №6. – С. 54-56.


22. 339.3
Т45 Титаренко, Л.Д. Теоретичні основи товарознавства [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Титаренко. – К. : ЦНЛ, 2003. – 227с.

23.
Фасхиев, Х.А. Применение "ворот конкурентоспособности" при разработке товаров [Текст] / Х. А. Фасхиев // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – №2. – С. 73-83.

24.
Фатхутдинов, Р. Ориентация на конкурентоспособность [Текст] / Р. Фатхутдинов // Стандарты и качество. – 2007. – №12. – С. 79-83.

25. 339.138
Х73 Холодний, Г.О. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Холодний. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 324с.

26. 658
Х76 Хомяков, В.І. Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – К. : Кондор, 2007. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

27.
Чабан, О. Векторний метод оцінювання якості [Текст] / О. Чабан // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2008. – №69. – С. 126-129.

28.
Чекмарев, А.Н. Оценка качества продукции на динамически развивающихся рынках [Текст] / А. Н. Чекмарев, Р. В. Буткевич // Методы менеджмента качества. – 2007. – №12. – С. 31-37.

29.
Шемет, А. Стандартизація як метод регулювання якості товарів: її використання для інноваційних форм торгівлі [Текст] / А. Шемет // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 172-176.

30.
Эдмунд, М. Придать качеству более высокую скорость [Текст] / М. Эдмунд // Стандарты и качество. – 2007. – №2. – С. 98-103.

31.
Юзьвак, Л.І. Ефективність різних методів оценки конкурентоспроможності продовольчих товарів [Текст] / Л. І. Юзьвак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 111-115.

32.
Ямпольская, Н.Ю. Условия и пути достижения конкурентоспособности [Текст] / Н. Ю. Ямпольская, Г. Н. Смольникова // Кожевенно-обувная промышленность. – 2011. – №1. – С. 8-11.


33.
Ямпольская, Н.Ю. Приоритеты качества в формировании и оценке конкурентоспособности продукции [Текст] / Н. Ю. Ямпольская, Г. Н. Смольникова, С. М. Зверев // Кожевенно-обувная промышленность. – 2008. – №4. – С. 21-22.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Конкурентоздатність товару,” ‘’Якість товару.’’

http://bookbrains.com/book_404_chapter_10_Tovarna_polіtika_pіdpriєmstva:_su Товарна політика підприємства: сутність і формування на основі маркетингу

http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2012/Economics/6_108504.doc.htm ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ГУРТОВОГО ПІДПРИЄМСТВА