Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня. Тема "Матеріальне стимулювання праці в системі управління організацією". Дуже дякую.
>
1.


Артюшина, О.Л. Мотивація у системі управлінської діяльності персоналом акціонерних товариств торгівлі [Текст] / О. Л. Артюшина // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №6. – С. 35-39.

2.


Артюшина, О.Л. Напрями мотиваційного регулювання конкурентоспроможності персоналу акціонерних товариств торгівлі [Текст] / О. Л. Артюшина // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №24. – С. 32-35.

3.


Баєва, О. Біологічні засади мотивації : класифікація потреб і мотивацій [Текст] / О. Баєва // Персонал. – 2007. – №9. – С 76-80.

4.


Ведерніков, М.Д. Мотиваційна функція тарифної системи оплати праці робітників [Текст] / М. Д. Ведерніков, О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 11-14. – [У статті розглянуто сутність тарифної системи оплати праці робітників як комплексної економічної категорії з властивими їй специфічними особливостями та розкрито її мотивуючу функцію за умов ринкової моделі економіки.
].

5.


Величко, О.В. Мотивація праці персоналу підприємств в умовах євроінтеграційного розвитку України [Текст] / О. В. Величко // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №3,Т.2. – С. 201-204.

6.


Гребінчук, О. Стимулювання праці на підприємстві та засоби моделювання [Текст] / О. Гребінчук // Економіст. – 2009. – №4. – С. 52-55.

7.


Грек, Д.В. Методика економічного обгрунтування заходів щодо вдосконалення системи управління трудовим капіталом ресторанного господарства [Текст] / Д. В. Грек // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №5-6. – С. 60-63.

8.


Гречан, А.П. Особливості застосування інноваційних систем оплати праці на промислових підприємствах [Текст] / А. П. Гречан, О. С. Бондаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №13. – С. 17-21.

9.


Данік, О.Л. Заробітна плата як один з чинників мотиваційного механізму підвищення ефективності виробництва на підприємствах вугільної промисловості: теоретичний аспект [Текст] / О. Л. Данік, Н. В. Курина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 36-39.

10.


Декалюк, О.В. Діагностика проблем мотивації персоналу у міжнародних компаніях в сучасних умовах господарювання [Текст] / О. В. Декалюк, Л. В. Песченюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 111-114.

11.


Домбровський, В.А. Заробітна плата в системі мотивації якісної результативної діяльності персоналу підприємств [Текст] / В. А. Домбровський // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 93-96. – [Визначено і обґрунтовано головну роль заробітної плати в системі мотивації ефективної діяльності
персоналу, запропоновано шляхи її удосконалення і структуризації з огляду на складові елементи трудових
процесів персоналу.].

12.


Дудніченко, О.Ф. Еволюція наукових поглядів на проблеми оцінки праці та її стимулювання [Текст] / О. Ф. Дудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 59-62. – [Аналіз наукових поглядів на проблеми оцінки та матеріального стимулювання вказав на необхідність пошуку ефективної системи матеріального стимулювання.].

13.


Живко, З.Б. Проблематика матеріальної мотивації праці в сучасному менеджменті підприємства [Текст] / З. Б. Живко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 271-279.

14.


Клочан, В. Продуктивність праці та її оплата [Текст] / В. Клочан, Н. Костаневич // Економіст. – 2012. – №2. – С. 54-55. – [У статті на матеріалах одного з господарств Миколаївської області проведено аналіз впливу оплати праці на її продуктивність.].

15.


Коваленко, Т.Л. Параметрична діагностика ефективності матеріальної винагороди на підприємстві зв`язку [Текст] / Т. Л. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 84-88.

16.
331.108
К61
Колот, А.М. Мотивація персоналу [Текст] : підручник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337с.

17.


Колот, А.М. Оцінка стану матеріальної мотивації персоналу організації: методичні засади [Текст] / А. М. Колот // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 7-8. – [В умовах кризового стану економічної системи, зниження рівня доходів, деформацій в їхній структурі та диференціації матеріальна компонента трудової діяльності залишається найбільш вагомим каталізатором, здатним істотно підвищити трудову активність та сприяти досягненню особистих цілей і цілей організації. „Технологію оцінки стану матеріальної мотивації персоналу пропонується проводити в декілька етапів. Її складовими визначено аналіз рівня і динаміки заробітної плати в організації, аналіз диференціації заробітної плати; визначення структури доходів працюючих; визначення ефективності діючої системи оплати праці; аналіз стану заборгованості з виплати заробітної плати; аналіз співвідношення грошової та натуральної форм оплати праці.].

18.


Кузьмін, О.Є. Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності [Текст] / О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, В. Б. Горбань // Регіональна економіка. – 2012. – №2. – С. 89-98.

19.


Куліков, Г. Підвищення реальної заробітної плати як провідний фактор мотивації праці в перехідній економіці України [Текст] / Г. Куліков // Україна: аспекти праці. – 2002. – №6. – С. 12-17.

20.


Куліков, Г.Т. Оцінка витрат на матеріальну мотивацію праці на промислових підприємствах [Текст] / Г. Т. Куліков // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 74-77. – [У статті приводиться кількісна характеристика витрат на матеріальну мотивацію праці у витратах роботодавця на утримання робочої сили по обстежених видах промислової діяльності і підприємствах. Аналізується структура витрат на робочу силу, формулюються висновки та пропозиції щодо їх оцінки.].

21.


Любий, О. Концепція організації системи компенсації праці персоналу підприємства [Текст] / О. Любий // Економіст. – 2008. – №4. – С. 58-60.

22.


Мисюра, К.О. Мотиваційні чинники підвищення результативності діяльності підприємств [Текст] / К. О. Мисюра, В. В. Швид // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 125-128. – [Мотивація праці
].

23.
331.108
М69
Михайлова, Л.І. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 248с.

24.


Перетятько, А. Розробка ефективної системи управління персоналом [Текст] / А. Перетятько, О. Таряник // Персонал. – 2008. – №1. – С. 43-45.

25.


Погорєлова, О.В. Особливості матеріального стимулювання промислового підприємства в контексті євроінтеграції України [Текст] / О. В. Погорєлова, Н. М. Ришняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 132-134. – [В статті розглянуті особливості матеріального стимулювання працівників в країнах ЄС, проблеми його формування в сучасних умовах України, запропоновані принципи вдосконалення систем матеріального заохочення.].

26.
331.5
У67
Управління трудовим потенціалом [Текст] / В. С. Пономаренко, В. М. Гриньова, М. М. Салун [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 348с. –

27.


Пономарьова, І.В. Мотивація персоналу на основі збалансованої системи показників стратегічного управління підприємством [Текст] / І. В. Пономарьова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №19. – С. 61-65.

28.


Стрехова, С.В. Моніторинг дієвості матеріальних і нематеріальних методів управління персоналом [Текст] / С. В. Стрехова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 115-118. – [У статті надано теоретичне обґрунтування матеріальних і нематеріальних методів управління персоналом на підприємствах в сучасних умовах та визначено критерії оцінки їх ефективності.
].

29.


Татомир, І. Мотиваційний процес у сфері матеріального виробництва [Текст] / І. Татомир // Економіка АПК. – 2008. – №11. – С. 129-131.

30.


Трифонова, О.В. Теоретичні і практичні підходи до організації системи матеріального стимулювання праці [Текст] / О. В. Трифонова, С. П. Олійник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 206-213.

31.


Харун, О.А. Мотиваційні особливості встановлення форм та систем оплати праці на підприємствах [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 84-87. – [На основі аналізу існуючих форм та систем визначено їх особливості відповідно до мотиваційних
аспектів результативної діяльності працівників підприємства.].

32.


Харун, О.А. Особливості застосування інноваційних систем матеріального стимулювання в управлінні персоналом підприємств [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 100-13. – [В статті розглянуто та охарактеризовано інноваційні системи матеріального стимулювання до активної діяльності персоналу підприємств. Визначено переваги, недоліки та умови їх застосування.].

33.


Шашкевич, О. Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності [Текст] / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2008. – №1(14). – С. 118-124.

34.

http://www.dissertation.com.ua/node/655229Управління матеріальним стимулюванням персоналу промислових підприємств

35.

http://www.info-library.com.ua/books-text-5022.html Матеріальне заохочення

36.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Матеріальна мотивація праці, матеріальна оплата праці = грошова оплата праці...”