Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня. Тема дипломк "Матеріальна та нематеріальна мотивація в системі управління персоналом організації". Дуже дякую.
1.
331.108
Б20
Балабанова, Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – К. : Знання, 2011. – 236с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
331
Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні)

3.


Вербицька, Г.Л. Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підприємствах [Текст] / Г. Л. Вербицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 10-16.

4.
331.108
В49
Виноградський, М.Д. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виногардська, О. М. Шканова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 504с. 

5.
331.108
Г12
Гавкалова, Н.Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власенко. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 296с. 

6.
331.108
Г65
Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с. 

7.


Збрицька, Т.П. Застосування та розвиток грейдингу як спосіб мотивації персоналу [Текст] / Т. П. Збрицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 143-148.

8.


Збрицька, Т.П. Роль мотивації праці у менеджменті персоналу в сучасних умовах [Текст] / Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 220-224.

9.


Ильченко, Е. Парадоксы мотивации [Текст] / Е. Ильченко // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №5. – С. 29-30.
10.


Кальмук, Ю.І. Управління формуванням персоналу на сучасному підприємстві [Текст] / Ю. І. Кальмук, О. С. Новікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 184-187.

11.
338(477)
П78
Кирилюк, І. Мотиваційний моніторинг персоналу [Текст] / І. Кирилюк, О. Чернушкіна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 61-62.

12.
338(477)
П78
Кісіль, Г. Вплив мотивації праці на ефективність використання трудових ресурсів [Текст] / Г. Кісіль, А. Черномазюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 217-218.

13.
338(477)
П78
Ковальчук, С. Особливості сучасного управління персоналом на вітчизняних підприємствах [Текст] / С. Ковальчук, Р. Атаманюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 160-161.

14.


Кулик, М.В. Система управління кадровим потенціалом підприємства [Текст] / М. В. Кулик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 49-53.

15.
338(477)
П78
Лисак, Т. Шляхи підвищення ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / Т. Лисак, І. Кравець // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 168-170.

16.


Лукаш, Н. Новые подходы к управлению мотивационными системами [Текст] / Н. Лукаш // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №9. – С. 37-39.

17.


Лутай, Л.А. Роль мотивації в системі управління персоналом торговельного підприємства [Текст] / Л. А. Лутай, Д. В. Зяблицев // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 231-235. 


18.
338(477)
П78
Мельник, О. Комплексна оцінка керівників в системі мотивації праці [Текст] / О. Мельник, Р. Атаманюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 71-74.

19.
338(477)
П78
Моісеєнко, О. Ефективність управління персоналом в умовах раціонального використання трудових ресурсів [Текст] / О. Моісеєнко, Л. Водянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 219-221.

20.
338(477)
П78
Монастирська, М. Удосконалення оплати праці управлінського персоналу [Текст] / М. Монастирська, О. Чернушкіна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 174-176.

21.
331
Н19
Назарова, Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, М. А. Мащенко. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 232с. 

22.
331.108
П14
Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с. 

23.
338(477)
П78
Рейвах, О. Стратегічне управління персоналом підприємства [Текст] / О. Рейвах, Л. Волянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 187-189.

24.
338(477)
П78
Рейвах, О. Розробка напрямків підвищення ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / О. Рейвах, Л. Влолянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 226-228.

25.


Савченко, О.В. Кадрова політика підприємства: характеристика та ефективність проведення [Текст] / О. В. Савченко, В. В. Овсюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 138-141.

26.


Синицька, О.І. Вплив корпоративної культури на ефективність системи управління персоналом підприємства [Текст] / О. І. Синицька, С. В. Стрехова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 82-85.

27.


Сударкин, А. Мотивация сотрудников. Тратим или зарабатываем? [Текст] / А. Сударкин // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №5. – С. 31-33.

28.
338(477)
П78
Трачук, Л. Тенденції розвитку реструктуризації управління персоналом [Текст] / Л. Трачук, Л. Волянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 235-237.

29.
658
Х22
Харун, О.А. Мотиваційний механізм ефективного управління персоналом машинобудівних підприємств [Текст] : дисертація на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 240с. – [Існує електронна копія].

30.


Хорватхова, П. Використання управління кадровим потенціалом в організаціях одного з регіонів Чеської Республіки [Текст] / П. Хорватхова, М. Мікушова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 526-535.

31.
339.92
М58
Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Чернега, В. С. Білозубенко, О. В. Озаріна, А. А. Семенов за ред. О.Б. Чернеги. – 2-ге вид., оновл. і доп. – К. : Магнолія 2006, 2009. – 592с. 


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Мотивація праці,” ``Управління персоналом``