Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!
> Тема дипломної роботи "Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства та перспективи виходу на нові ринки"
>
> Дякую!!
1.
334
О-75
Основи бізнесу [Текст] : навч. посіб. /  за ред.: Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Житомир : Рута, 2006. – 364с.

2.


Бутко, М. Проблеми становлення нової моделі зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Текст] / М. Бутко // Журнал Європейської економіки. – 2004. – №3, Т.3. – С. 339-350. – [Регіоналізація і глобалізація].

3.


Валуев, Ю.Б. Предпосылки управления внешнеэкономической деятельностью промышленного предриятия [Текст] / Ю. Б. Валуев // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5. – С. 120-129.

4.


Васильківський, Д.М. Стратегічні маркетингові орієнтири підприємств при виході на міжнародні ринки [Текст] / Д. М. Васильківський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 105-109. – [У статті обґрунтовано пріоритетне значення та стан застосування міжнародного маркетингу на підприємствах. Автором аналізується поведінка малих (середніх) і великих підприємств, що інтенсивно реагують на зміну кон’юнктури ринку.].

5.


Воронкова, А.Е. Ринок консультаційних послуг в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] / А. Е. Воронкова, Т. О. Рибакова // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 92-96. – [Виявлено потребу в консультаційних послугах в сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) з боку вітчизняних підприємств і фактори, що впливають на її формування. Розглянуто структуру пропозиції на українському ринку консультаційних послуг в сфері ЗЕД за видами постачальників-суб’єктів консультаційної діяльності, їх організаційно-правовою формою господарювання, регіонами розташування. Визначено основні види консультаційних послуг, що надаються в сфері ЗЕД підприємств.].

6.


Гайдуцький, І. Мотиви виходу ТНК на ринки нових країн [Текст] / І. Гайдуцький // Банківська справа. – 2008. – №4. – С. 68-71.

7.


Долгополова, О.В. Сегментація ринку у процесі виведення нової торгової марки [Текст] / О. В. Долгополова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 54-60.

8.


Каткова, Т.І. Фактори формування ефективної маркетингової стратегії машинобудівних підприємств [Текст] / Т. І. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.3. – С. 203-206.

9.


Каткова, Т.І. Чинники та динаміка прибутковості зовнішньоекономічних операцій машинобудівних підприємств [Текст] / Т. І. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 204-207.

10.


Кватернюк, К.Ю. Управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств [Текст] / К. Ю. Кватернюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 231-233.

11.


Кокура, К.В. Формування кластерів конкурентних переваг промислового підприємства, що здійснює діяльність на міжнародному ринку [Текст] / К. В. Кокура // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.3. – С. 235-238.

12.


Кравчук, Н.М. Організаційно-управлінські особливості входження українських підприємств до стратегічних альянсів [Текст] / Н. М. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №8. – С. 179-183.

13.


Кравчук, О.С. Проблеми вдосконалення системи регулювання порядку відшкодування державі збитків, нанесених суб`ектами зовнішньекономічних відносин [Текст] / О. С. Кравчук, С. Й. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 143-145. – [В статті розглядаються основні проблеми податкового регулювання відшкодування державою податку на додану вартість з бюджету держави суб’єктам господарювання, які займаються зовнішньоекономічних діяльністю, визначаються загальнодержавні заходи та конкретні шляхи усунення недоліків в системі податкового регулювання експортно-імпортних операцій.].

14.


Курок, О.О. Складові елементи управління ЗЕД підприємств в системі митно-тарифного регулювання [Текст] / О. О. Курок // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6, Т.2. – С. 111-114.

15.


Курок, О.О. Удосконалення системи зовнішньоекономічної діяльності підприємства: сприяння товарообігу через митний кордон [Текст] / О. О. Курок // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 168-172. – [Аналіз економіко-правових аспектів зовнішньоекономічної діяльності підприємства дозволив запропонувати шляхи удосконалення проходження товарів через митницю і головні обов’язки суб’єктів господарської діяльності та митних органів.].

16.


Ліпич, Л. Фактори впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних систем [Текст] / Л. Ліпич // Економіка та держава. – 2008. – №5. – С. 29-32.

17.


Оліх, Г.І. Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] / Г. І. Оліх // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 165-168. – [Розкрито сутність стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств та визначено фактори, що впливають на процес її формування. Встановлено закономірності зовнішньоекономічної діяльності, які потрібно враховувати при виході на зовнішній ринок. Розраховано кореляційний зв’язок між факторами, що впливають на вибір експортної стратегії підприємства.].

18.


Панкова, М. Підвищення ефективості зовнішньоекономічної діяльності підприємства за рахунок регіонально-інноваційної взаємодії [Текст] / М. Панкова // Держава та регіони. – 2011. – №6. – С. 170-175.

19.


Пархоменко, Н.О. Характеристика параметрів стану підприємства, які виступають індикаторами фінансової кризи при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / Н. О. Пархоменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 210-213.

20.


Пшик-Ковальська, О.О. Процес планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] / О. О. Пшик-Ковальська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 468-473.

21.
339.9
Р59
Рогожин, В.Д. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Рогожин, Л. В. Базалієва. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 196с. 

22.


Савіцький, А.В. Підвищення якості продукції у формуванні конкурентного потенціалу підприємств [Текст] / А. В. Савіцький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 233-237.

23.


Скрипник, М. Шляхи стимулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу [Текст] / М. Скрипник // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – №6. – С. 34-37.

24.


Слабоспицька, О.Ю. Формування зовнішньоекономічної стратегії вітчизняними підприємствами в умовах економічної нестабільності росту [Текст] / О. Ю. Слабоспицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 27-31. – [Розглянуто напрямки формування ефективної зовнішньоекономічної стратегії вітчизняних підприємств на основних ринках експорту. Проаналізовано концентрацію українського експорту за допомогою індексу Херфиндаля-Хіршмана та визначено порівняльні переваги українських товарів на ринках СНД, Європи та Азії.
].

25.


Тибінь, А. Сутність і класифікація економічного ризику в зовнішньоекономічній діяльності підприємств [Текст] / А. Тибінь, І. Вербицька // Економіка АПК. – 2010. – №1. – С. 138-142.

26.


Фомова, О.А. Особливості ризику міжнародного підприємства [Текст] / О. А. Фомова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 198-202.

27.


Харчук, Т.В. Шляхи виходу підприємств на зовнішні ринки [Текст] / Т. В. Харчук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 12-16.

28.

http://www.ebk.net.ua/Book/MenedgmentZED/01-05/643.htmГ. М. Дроздова Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Навчальний посібник
Київ
ЦНЛ

29.

http://redfox.if.ua/page/61-motivi-ta-jetapi-vihodu-pidprijemstva-na-mizhnarodni-rinki-11518.html Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

30.

http://ualib.com.ua/br_404.htmlМотиви та етапи виходу підприємства на міжнародні ринки

31.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.....”
32.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
33.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)!!!!