Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з економіки підприємств на тему: "Стратегія та шляхи зниження операційних витрат підприємства"(2010-2012рр.).Дякую
> 1.
Безверхий, К. Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №4. – С. 31-47.

2.
Беляева, Н.С. Зниження витрат як елемент стратегії розвитку підприємства [Текст] / Н. С. Беляева // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №5. – С. 150-156.

3.
Білобловський, С. Модель бюджетування операційних витрат на підприємстві (на прикладі автотранспортного підприємства) [Текст] / С. Білобловський // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – №8. – С. 7-15.

4.
Білобловський, С.В. Модель бюджетування операційних витрат на підприємстві (на прикладі автотранспортного підприємства) (Частина 2) [Текст] / С. В. Білобловський // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – №9. – С. 18-25.

5.
Боднарюк, І.Л. Економічно обґрунтоване планування операційних витрат торговельних підприємств [Текст] / І. Л. Боднарюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 13-17.

6.
Власюк, Г. Функціонально-структурна організація ефективного управління витратами підприємств харчової промисловості [Текст] / Г. Власюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 59-62.

7. 338(477)
П78 Кісарова, О. Чітке розмежування витрат- запорука ефективного управління витратами [Текст] / О. Кісарова, М. Диха // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 111-114.

8.
Ксьондз, С.М. Оцінка впливу інших операційних витрат на фінансовий результат підприємства [Текст] / С. М. Ксьондз // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – №6,Т.3. – С. 156-159. – [Проведено дослідження діяльності промислових підприємств в загальному по Україні та по Хмельницькій олб. зокрема].

9. 658.14/.17
К86 Ксьондз, С.М. Управління витратами іншої операційної діяльності (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / С. М. Ксьондз. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 244с.

10. 658.14/.17
К86 Ксьондз, С.М. Управління витратами іншої операційної діяльності (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / С. М. Ксьондз. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 21с.

11.
Лисенко, В. Системний підхід до процесу управління операційними витратами торговельних підприємств [Текст] / В. Лисенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – №4. – С. 23-27.

12.
Лук`янова, В.В. Механізм формування операційних витрат [Текст] / В. В. Лук`янова, І. Ю. Романець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 29-32.

13. 658.14/.17
Л84 Лук`янова, В.В. Бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова, О. В. Яковенко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 224с. – [Існує електронна копія]. – [Розглянуто теоретичні положення та розроблено рекомендації з удосконалення бюджетування витрат операційної діяльності у рамках механізму формування бюджету машинобудівного підприємства.].

14. 336
П12 Пазинич, В.І. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 408с. –


15.
Партин, Г.О. Управління витратами операційної діяльності підприємства та його інформаційне забезпечення [Текст] / Г. О. Партин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 221-227.

16.
Пашкевич, М.С. Удосконалення теоретичних основ процесу планування виробничих витрат на підприємстві [Текст] / М. С. Пашкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 30-34. – [Обґрунтовано необхідність удосконалення теоретичних аспектів планування виробничих витрат на підприємстві у контексті завдання забезпечення повної та беззбиткової компенсації понесених витрат після реалізації продукції, що є основою подальшого відтворення використаних виробничих ресурсів. Досліджено існуюче та запропоновано удосконалене поняття «витрати звітного періоду». Досліджено теоретичні основи оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства та наведені висновки щодо її удосконалення.

].

17.
Ревенко, А. Заробітна плата в операційних витратах підприємств [Текст] / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. – 2008. – №7. – С. 7-14.

18. 657
Р43 Реслер, М.В. Облік витрат та доходів операційної діяльності [Текст] : монографія / М. В. Реслер. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 208с.


19. 657
Р43 Реслер, М.В. Облік витрат та доходів операційної діяльності меблевих підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / М. В. Реслер. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20с.

20.
Рзаєва, Т.Г. Проблеми обліку операційних витрат та аналіз динаміки показників їх структури на малих підприємствах Хмельницької області [Текст] / Т. Г. Рзаєва, Л. В. Ємчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2, Т.2. – С. 101-104. – [В статті розглянуто загальні підходи щодо обліку витрат на малих підприємствах. Здійснено аналіз динаміки та
структури витрат операційної діяльності малих підприємств Хмельницького регіону.

].

21.
Сачинська, Л.В. Місце логістичних витрат в операційній діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / Л. В. Сачинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 182-187. – [В статті досліджено поняття логістичних витрат на машинобудівних підприємств, визначено їх місце в операційній діяльності, наведені рекомендації щодо контролю.

].

22.
Чепіль, Б.А. Розмежування адміністративних та управлінських витрат підприємства [Текст] / Б. А. Чепіль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 390-398.

23. 658
Ш35 Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с. – (Вища освіта в Україні


24. 658.14/.17
Ш49 Шеремета, О.В. Механізм бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / О. В. Шеремета. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 262с. – [Існує електронна копія].

25. 658.14/.17
Ш49 Шеремета, О.В. Механізм бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / О. В. Шеремета. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 18с. – [Існує електронна копія].

26.
Шумило, Ю.О. Аналіз операційних витрат у системі бюджетів підприємств [Текст] / Ю. О. Шумило // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 183-188.

27. http://intkonf.org/zagorodnya-ayu-ken-yakovishina-na-strategiya-upravlinnya-vitratami-operatsiynoyi-diyalnosti-pidpriemstva/
Загородня А.Ю.
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

28. http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=211
Економіка підприємства
________________________________________Стратегія розвитку підприємства
29. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Витрати підприємства.....”

30. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету