Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть підібрати літератуду для курсової роботи "Аналіз збутової діяльності підприємства та визначення напрямків її покращення"

1.
Азарова, А.О. Модель удосконалення збутової політики на підприємстві [Текст] / А. О. Азарова, Л. В. Байдалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 38-42.

2.
Белявцев, М.І. Використання стратегічного STP-маркетингу у збутовій діяльності підприємства [Текст] / М. І. Белявцев, М. М. Беспята // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – C. 11-13.

3.
Бєлявцев, М. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств [Текст] / М. Бєлявцев, М. Беспята // Маркетинг в Україні. – 2010. – №1. – С. 24-26.

4. 658.8
Б82 Борисенко, М.А. Промисловий маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. А. Борисенко, О. В. Гронь, В. М. Щетинін. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 292с.

5. 657
Г12 Гавришко, Н.В. Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / Н. В. Гавришко. – Тернопіль : Тернопільська академія нар. господарства, 2001. – 19с.

6. 65.012
Г13 Гадзевич, О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2007. – 180с.

7.
Ганжа, С.В. Виробничо-збутова діяльність промислового підприємства : аспекти реструктуризації [Текст] / С. В. Ганжа, О. Й. Шевцова // Регіональна економіка. – 2007. – №2. – С. 95-100.

8.
Голубин, Е. Методы анализа существующего сбыта на предприятии [Текст] / Е. Голубин // Менеджмент и менеджер. – 2006. – №6. – С. 25-34.

9.
Денега, О.З. Формування збутової політики підприємства [Текст] / О. З. Денега, А. В. Рибчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 38-41. – [У статті розглянуто фактори формування збутової політики, форми реалізації товарів, закономірності та методи підвищення ефективності збутової політики, у зв`язку з цим дано поняття, основні елементи та доведена необхідність розробки збутової політики на сучасному підприємстві.].

10.
Денисов, К. Аналіз особливостей державної політики регулювання виробничо-збутової діяльності підприємств чорної металургії України [Текст] / К. Денисов // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 102-108.

11. 65.012
Е45 Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. Рижиков [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2007. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

12. 658.7/.8
З-41 Збутова діяльність промислових підприємств: теорія та напрямки розвитку [Текст] : монографія / П. А. Орлов, Г. О. Холодний, М. А. Борисенко [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 232с.

13.
Іващенко, О.В. Оцінювання збутової діяльності підприємства [Текст] / О. В. Іващенко, О. Є. Колісниченко // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 125-129.

14.
Мавріна, А.О. Взаємоузгодження маркетингових і фінансово-економічних рішень у розробленні збутової політики машинобудівних підприємств [Текст] / А. О. Мавріна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 96-105.

15. 339.138
М14 Майорова, Н.І. Маркетинговий аналіз [Текст] : конпект лекцій / Н. І. Майорова. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 134с.

16. 339.138
М26 Маркетинговий аналіз [Текст] : навч. посіб. / за ред. В.В. Липчука. – К. : Академвидав, 2008. – 216с.

17.
Мендела, І.Я. Аналіз методів дослідження збутової політики підприємств [Текст] / І. Я. Мендела // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 209-212. – [Проведено аналіз методів і моделей, які застосовуються при оцінці і прогнозуванні збуту. З’ясовано, що для вітчизняних підприємств, які працюють в умовах нестабільності і зростаючої конкуренції, однією з актуальних задач є розробка комплексу взаємозалежних моделей аналізу і прогнозування збуту продукції на відповідних регіональних ринках, інтегрованих в загальну концепцію збуту.].

18. 65
М60 Мілевський, С.В. Моделі аналізу та управління конкурентоспроможністю промислових підприємств [Текст] / С. В. Мілевський, О. В. Мілов. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 156с.

19.
Надтока, Т.Б. Удосконалення організації та управління збутовою діяльністю посередницьких підприємств [Текст] / Т. Б. Надтока, О. О. Лигіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 100-103. – [У статті узагальнено характеристики посередницьких підприємств. Виявлено особливості збутової діяльності посередницьких підприємств на ринку будівельних матеріалів. Визначено та обґрунтовано шляхи її удосконалення.
].

20. 658.8
О-75 Оснач, О.Ф. Промисловий маркетинг [Текст] : підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 364с.

21.
Островська, О.Б. Модель формування збутової політики підприємства [Текст] / О. Б. Островська // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 388-392.

22. 658
О-82 Отенко, І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 348с.

23.
Полянська, А.С. Формування та обгрунтування напрямків впровадження маркетингової діяльності на промислових підприємствах [Текст] / А. С. Полянська // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 145-148. – [Розглянуто особливості маркетингової діяльності на вітчизняних промислових підприємствах; запропоновано заходи поліпшення маркетингу на основі таких заходів: розробки програми маркетингу, поліпшення збутової діяльності з використанням засобів стимулювання збуту; розробка рекламної стратегії розвитку; зроблено економічну оцінку запропонованим заходам.].

24. 658.8
П81 Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика [Текст] : підручник / за ред. А.О. Старостіної. – К. : Знання, 2005. – 764с. – (Європейський маркетинг).

25. 65.012
П82 Проскурович, О.В. Комп`ютерні технології економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 310с. – (Вища освіта в Україні). – [Навчальний посібник розкриває найважливіші теоретичні та практичні питання організації і застосування комп`ютерних технологій в економічному аналізі.
Розглядаються основні теоретичні положення інформаційної бази економічного аналізу (FA), сучасні підходи до цієї проблеми, наводиться характеристика основних методів ЕА, загальна характеристика автоматизованої обробки інформації за основними його напрямками, організація інформаційної бази технічного забезпечення автоматизованого управління на підприємстві. Викладаються поняття і роль інформаційних систем та основні методики автоматизованої обробки інформації: з управління виробничо-збутовою діяльністю, з управління трудовими ресурсами та засобами виробництва, з формування собівартості продукції, фінансових результатів та фінансового стану на підприємстві.].

26.
Протопопенко, Г.О. Організаційні структури збутової діяльності промислових підприємств [Текст] / Г. О. Протопопенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 213-217. – [У статті розглянуті еволюція процесів становлення та розвитку організаційних структур збутової служби, можливості застосування різних організаційних форм, надані рекомендації стосовно удосконалення і підвищення ефективності функціонування кожної з них, а також обґрунтований вибір оптимальної структури сфери збуту.].

27.
Рибалко, Л.П. Аналіз методів прогнозування збуту в умовах діяльності промислового підприємства [Текст] / Л. П. Рибалко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 165-168.

28.
Семенов, А. Аналіз виробництва, просування та збуту продукції в акціонерному товаристві [Текст] / А. Семенов // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 142-147.

29.
Сержук, А. Трейд-маркетинг у системі збуту підприємства [Текст] / А. Сержук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 898-904.

30.
Смутко, А.М. Сучасна концепція управління збутовою діяльністю хлібопекарського підприємства [Текст] / А. М. Смутко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 137-141.

31.
Соколовська, З.М. Моделі бізнес-процесів виробничо-збутової сфери підприємства [Текст] / З. М. Соколовська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 137-142.

32.
Тарасюк, Г.М. Деякі методичні аспекти формування маркетингового плану та планування збуту продукції [Текст] / Г. М. Тарасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.1. – С. 72-75. – [Визначені особливості розробки маркетингового плану в сучасних умовах господарювання та запропонований авторський підхід щодо розробки плану збуту продукції].

33. 658
Т19 Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : практикум; навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Кондор, 2009. – 266с. –

34. 65
У67 Управління підприємством: організаційно-економічний аспект [Текст] : монографія / за наук. ред. Нижника В.М., Ніколайчука М.В. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 389с. – [Існує електронна копія]. – [Розкрито результати дослідження особливостей управління підприємством у системі підвищення організаційно-економічної ефективності господарської діяльності, оптимізації фінансових стратегій, впровадження соціально-корпоративної відповідальності, реалізації маркетингової і збутової політики, реорганізації підсистем якості та економічної безпеки підприємства.
Для наукових працівників, спеціалістів у сфері економіки праці, менеджменту, фінансів підприємств, студентів і аспірантів економічних спеціальностей ВНЗ.].

35. 658
Ш33 Швайка, Л.А. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Швайка. – 4-те вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 268с. –

36.
Яренко, А.В. Практичні аспекти використання інтернет-маркетингу в збутовій діяльності підприємств [Текст] / А. В. Яренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №4. – С. 129-133.Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “збут товару=збут продукції», «аналіз господарської діяльності підприємств», «маркетинг на підприємстві»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету