Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

Мацей О.О.,
завідувач науково-методичного відділу НБ ХНУ

Видавничі проекти наукової бібліотеки
Хмельницького національного університету

   Висвітлюється видавнича діяльність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету починаючи з 1998 року. Розкривається широкий тематичний діапазон друкованої продукції та електронних видань книгозбірні.
   Ключові слова: наукова бібліотека, видавнича діяльність, бібліографічна продукція, електронні видання, реклама бібліотеки, імідж книгозбірні.


   Сьогодні, крім традиційних для бібліотек форм роботи, використовується багато нових методів діяльності як з окремими користувачами, так і з читацькими групами. Серед них: масові заходи; оперативне надання інформації користувачам через сайт бібліотеки, доступний в мережі Інтернет; формування фонду електронних видань та видавнича діяльність, яка набуває все більшої популярності серед бібліотек навчальних закладів.
   В умовах стрімкого розвитку Інтернет-технологій та стихійно зростаючого книжкового ринку будь-яка бібліотека, щоб привернути увагу потенційних користувачів та налагодити партнерські відносини з іншими бібліотеками, повинна ефективно працювати над створенням своєї видавничої продукції.
   Видавнича діяльність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету як інформаційного, методичного, просвітницького центру різнопланова та багатогранна. Вона є важливою частиною, а здебільшого - результатом дослідницької, методичної, бібліографічної роботи та несе могутнє рекламне навантаження. Це  бібліографічна, інформаційно-рекламна, культурно-просвітницька та методично спрямована продукція, що видається як типографським способом — у видавничо-поліграфічному центрі університету, так і на власній комп’ютерній техніці. Перше вагоме друковане видання - путівник "Бібліотека Хмельницького Технологічного інституту" - працівниками книгозбірні підготовлено та надруковано видавничо-поліграфічним центром інституту ще в 1992 році. З того часу асортимент друкованої продукції бібліотеки значно виріс та якісно змінився.
   Інтенсивна видавнича діяльність бібліотеки розпочалась 1998 року виданням персональних бібліографічних покажчиків "Наукові праці вчених Технологічного університету Поділля", яких наразі видано 22 випуски.
   Зростаючий інтерес до розробок біобібліографії діячів навчального закладу привів до формування у 2001 році серії "Біобібліографія вчених університету", яка відображає весь комплекс наукових робіт науковців та надає бібліографічні відомості про їх життя та діяльність. Кожне видання охоплює перелік праць вченого за весь період його творчої діяльності. У покажчику міститься матеріал, який носить не лише особистий характер, бо в ньому зібрані праці одного діяча, але й матеріал до історії становлення і розвитку наукових шкіл навчального закладу. Така серія є джерелом інформації для спеціалістів у відповідних галузях науки та виробництва. На сьогодні друком вийшло 12 біобібліографічних покажчиків (із них 5 - в електронному варіанті) серії "Біобібліографія вчених університету" та триває робота над формуванням наступних випусків.
   До золотого фонду бібліографічної продукції належить започаткована книгозбірнею серія науково-бібліографічних покажчиків "Публікації викладачів". У 2000 році вийшло перше видання цієї серії. Метою підготовки покажчиків є розкриття результатів наукової та педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу університету. Вдала перша  спроба створити електронний варіант покажчика стала початком підготовки вебліографічних видань. Сьогодні наукова бібліотека  університету має гарний досвід з бібліографування наукового доробку викладачів у формі електронних бібліографічних покажчиків з використанням гіпертекстових технологій. Вже підготовлено 13 випусків покажчика в електронному вигляді, які розміщені на сайті бібліотеки (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/bibl_praz.php). Для забезпечення вільного доступу до змісту цих видань повні тексти покажчиків розміщено та сайті бібліотеки.
   Запровадження новітніх інформаційних технологій привело до створення електронних бібліографічних продуктів нового типу. Так, до 45-річчя з дня заснування Хмельницького національного університету та його бібліотеки вперше видано оптичні диски:
 1. "Бібліографія праць вчених Хмельницького національного університету" зі спеціально розробленим інтерфейсом, на якому представлена бібліографія праць вчених навчального закладу.
 2. "Програмні продукти наукової бібліотеки Хмельницького національного університету" - рекламний відеоролик, створений з метою реклами та просування програмних продуктів, які розроблені та апробовані на базі НБ ХНУ.
      До 50-річного ювілею університету, крім бібліографічного покажчика "Хмельницький національний університет", що складено за традиційною структурою, створено електронне бібліографічно-краєзнавче видання "Хмельницький національний університет у дзеркалі періодичних видань", яке містить анотовані повні тексти з державних та регіональних періодичних видань, що висвітлюють розвиток і життя університету та НБ за період 2001 – 2011 років. Ресурс створено на основі бібліографічної БД "Публікації про ХНУ" та архіву електронних статей про університет.
   З метою презентації наукових досягнень навчального закладу, відображення наукової, дослідницької та педагогічної діяльності професорів університету і просування їх доробку в науковому середовищі країни й міжнародної спільноти бібліотека зініціювала нове видання - біобібліографічний покажчик "Професори Хмельницького національного університету". Триває робота зі збору інформації, редагування та групування матеріалу. Перший випуск передбачається видати в наступному році.
   На сучасному етапі діяльність бібліотеки як інформаційного центру повинна відповідати європейським стандартам. Досягнення цієї мети пов'язане з оновленням концепції інформаційної діяльності книгозбірні. Науково-методична робота є однією з пріоритетних сфер діяльності НБ, що належить до провідних бібліотечних установ регіону. Науково-видавнича діяльність, яка є наслідком багатопланової науково-методичної роботи бібліотеки, характеризується сьогодні широким тематичним діапазоном друкованої продукції. Науково-методичний відділ здійснює видання неопублікованих документів за трьома серіями:
 • "Наукові дослідження". Друкуються підсумки анкетних опитувань користувачів, працівників бібліотеки.
 • "Наукова робота бібліотеки". Видання серії містить аналізування окремих напрямків діяльності книгозбірні, результати досліджень, матеріали обстежень роботи структурних підрозділів бібліотеки.
 • "На допомогу бібліотечному фахівцю". Видання містять матеріали, підготовлені провідними спеціалістами НБ: консультації щодо удосконалення основних технологічних процесів книгозбірні, інноваційний досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек, інформацію про видатних діячів у галузі бібліотекознавства та бібліографії, а також їх внесок у розвиток цих наук.
      Видання таких документів визначає зміст роботи з користувачами, акцентує увагу бібліотекарів на нагальних професійних проблемах, стимулює до прийняття тих чи інших методичних рішень, урізноманітнює діяльність. Щорічно матеріали видаються в тісній співпраці науково-методичного відділу з відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення й видавничо-поліграфічним центром Хмельницького національного університету.
   Суттєвою складовою видавничої роботи книгозбірні, як методичного центру бібліотек ВЗО Хмельниччини, є видання інформаційного бюлетеня "Бібліотека в освітньому просторі", який за рішенням методичної ради №3 від 2004 року готує та видає науково-методичний відділ НБ. Сьогодні бібліотеки об'єднання передплачують обмежений перелік професійних періодичних видань, не мають можливості отримувати велику кількість літератури з бібліотекознавства та бібліографії. Бюлетень фокусує професійні інформаційні потоки, розповсюджує нові, перспективні ідеї, форми та методи бібліотечної роботи, досвід книгозбірень об'єднання та бібліотечної спільноти світу і, в кінцевому результаті, працює на престиж бібліотек та бібліотекарів. Надрукований в бюлетені матеріал часто вміщує цитати із статей, опублікованих в книгах, матеріалах конференцій, наукових збірниках, журналах та газетах і розкриває різні аспекти бібліотечної діяльності.
   Сьогодні бюлетень став своєрідним літописом діяльності бібліотек методичного об'єднання. Видання висвітлює відомості із загальних питань фахової діяльності, регіональної бібліотечної політики, правових та економічних аспектів, упровадження нових форм і методів роботи книгозбірень вищих закладів освіти регіону. Спочатку бюлетень видавався один раз на рік, але, зважаючи на великий досвід працівників книгозбірень та необхідність висвітлення роботи бібліотек методичного об'єднання на сторінках видання, з 2008 р. бюлетень виходить друком двічі на рік. З того ж часу практикується видання тематичних випусків, які відображають різноманітні напрямки діяльності книгозбірень. Обсяг бюлетеня різний - від 22 до 120 сторінок. Він має постійні структурні рубрики. За  роки видання бюлетеня змінено дизайн його обкладинки та надруковано 17 номерів. На сторінках бюлетеня друкуються статті фахівців усіх бібліотек методичного об'єднання, які прагнуть передати власний накопичений досвід колегам. Серед авторів — спеціалісти різних категорій і посад: від простих бібліотекарів до завідувачів секторами, відділами, директорів книгозбірень.
   Електронну версію видання можна переглянути в Інтернеті: на сайті бібліотеки http://lib.khnu.km.ua/ на сторінці "Методичне об'єднання", де інформаційний  бюлетень "Бібліотека в освітньому просторі" представлений у вигляді повнотекстової ретроспективної бази даних. Видання розраховане перш за все на бібліотекарів-практиків і розповсюджується в усі книгозбірні методичного об'єднання та Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв. Задля економії матеріальних засобів редколегія інформаційного бюлетеня прийняла рішення видавати наступні випуски бюлетеня тільки в електронному вигляді.
   Сьогодні назріла необхідність випуску нового методично-практичного інформаційного видання, мета якого - висвітлювати сучасний стан, інноваційний розвиток та проблеми діяльності бібліотек методичного об'єднання. На засіданні методичної ради №3 від 2014 р. прийнято рішення започаткувати електронне видання — щорічний інформаційно-аналітичний збірник "Бібліотеки ВЗО Хмельниччини: цифри та факти" (за матеріалами звітів про роботу бібліотек вищих закладів освіти регіону). Перший випуск щорічника вже розміщено на сайті НБ на сторінці "Методичне об'єднання". Матеріал видання підготовлений на основі аналітичного опрацювання звітів бібліотек методичного об'єднання за 2013 рік та згрупований за основними напрямками діяльності книгозбірень: обслуговування користувачів, довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування, просвітницька робота, комплектування та облік фонду, система каталогів, науково-методична й маркетингова діяльність, інформаційні технології та комп'ютерне забезпечення.
   З розвитком рівня автоматизації наукової бібліотеки Хмельницького національного університету потреба в підготовці таких видів друкованої продукції, як рекомендаційні списки відпала; їх повністю замінили електронний каталог бібліотеки, анотована БД "Нові надходження", де без зайвих витрат часу можна знайти документи за будь-якою темою. Та повністю бібліотека не відмовилась від перевіреної часом ефективної рекомендаційної бібліографії. Тематичний рекомендаційний покажчик "Радимо почитати", який розміщений на сайті бібліотеки в розділі "Просвітницька робота" (http://lib.khnu.km.ua/Hud_lit/hud_new.html)  щоквартально оновлюється. Про його популярність говорить статистика відвідувань — за шість місяців цього року електронний ресурс переглянули 576 користувачів).
   Видання бібліотеки – це один із напрямків інформативності, своєрідної реклами книгозбірні та її послуг. Наявність комп’ютерної техніки, використання сучасних видавничих програм, основ дизайну дають можливість створювати якісну і привабливу друковану  продукцію. З метою популяризації діяльності бібліотеки користувачам НБ пропонуються різноманітні рекламні видання: афіші, буклети, путівники, проспекти, програми заходів та запрошення на них, пам'ятки читачеві, методичні рекомендації та ін., метою яких є оперативне інформування читачів про нові можливості, інформаційні ресурси та послуги бібліотеки.
   Варта уваги така форма друкованої реклами бібліотеки, як плакати, у створенні яких НБ має гарний досвід. Перший плакат був створений до 35-річчя бібліотеки. Окрім теплих привітань, характеристики діяльності бібліотеки, її структурних підрозділів видання містило велику кількість світлин, які вдало ілюстрували діяльність бібліотеки того часу. Рекламні плакати, видані до 40-річчя книгозбірні, групувалися під загальною назвою "Все починається в житті з любові...". Це була ціла серія, яка складалась з 5 плакатів. Фахівці бібліотеки писали про свою відданість книгозбірні, присвячували їй вірші, короткі прозові твори.  Про наполегливу працю бібліотекарів розповідали численні фотознімки. Традиційно такі плакати друкувались і до наступних ювілеїв, і до Всеукраїнського дня бібліотек. До 50-річчя з дня заснування книгозбірні серію плакатів "Бібліотек@ - знання - успіх" надруковано відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення з використанням плоттера. Загалом  випущено 12 плакатів. Сьогодні галерея таких рекламно-інформаційних видань розміщена на 7 поверсі бібліотеки. Розташовані в хронологічному порядку, вони відображають історію розвитку бібліотеки за останні десятиліття, створюючи тим самим своєрідний міні-музей, відвідавши який читачі та гості книгозбірні можуть поринути у недалеке минуле бібліотеки, простежити основні віхи розвитку та діяльності установи, ознайомитися з творчістю фахівців. Молоді бібліотекарі, які приходять на роботу в НБ перш за все знайомляться зі славним минулим книгозбірні, аби в подальшому підтримувати гарні традиції наукової бібліотеки та позитивний імідж, який завоювали їх попередники невтомною та наполегливою працею.
   За останні роки підготовлено та видано 8 буклетів. Безперечною їх перевагою є оформлення - разом з рекламним текстом у буклетах розміщені яскраві світлини, ілюстрації, графіки, цитати та ін. Такі видання обов'язково вручають на презентаціях, конференціях, виставках та інших заходах. Серед виданих буклетів - "Інформаційні технології бібліотеки Хмельницького державного університету", "Бібліотека Хмельницького національного університету",  "45 років в світі студентства і книги. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету", "Наукова бібліотека Хмельницького національного університету 1962 — 2012". Про творчий потенціал колективу свідчить друкована продукція, зокрема, буклет "Інноваційні технології в науковій бібліотеці", представлений університетом на 20-й міжнародній спеціалізованій виставці "Освіта та кар'єра - 2011" (м.Київ), на якій навчальний заклад отримав золоту медаль у номінації "Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології".
   Для розвитку видавничої діяльності бібліотеки й удосконалення якості друкованої продукції в науковій бібліотеці створена редакційно-видавнича рада, до складу якої входять провідні фахівці структурних підрозділів, котрі займаються видавничою діяльністю. Завдяки скоординованій та плідній праці членів видавничої ради побачили світ ювілейні випуски газети "Університет", присвяченої 40, 45, 50-річчям бібліотеки, куди увійшли 59 статей, 27 віршів та цитат, 64 світлини. Яскраві та змістовні номери святкових газет є окрасою виставок та гарним засобом у рекламі роботи бібліотеки й підвищення її іміджу серед користувачів.
   Останнім часом видавнича діяльність бібліотеки значно розширилась як за кількістю назв, так і за видами. Видання стають більш оперативними та якісними. Цьому сприяє матеріально-технічна база, яка постійно удосконалюється. Бібліотека значно урізноманітила асортимент видавничої продукції, покращила дизайнерські якості, а головне, серйозно та професійно підійшла до вибору тем та їх розкриття. Гордістю й особливістю видавничої діяльності бібліотеки як інформаційного, культурного, освітнього закладу є видання "Ми в душах храм будуємо", в якому розкривається просвітницька діяльність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету та міститься інформація про традиційні й нові форми і методи масової роботи книгозбірні, подаються матеріали до просвітницьких заходів.
   Видання "Бібліотека — ключ до пізнання світу", підготовлене до 45 річниці бібліотеки, висвітлює діяльність книгозбірні й доповнює книгу "Скарбниця знань університету", надруковану до 40-річчя книгозбірні. Основу видання становить бібліографічна інформація. Окрему частину займає детальна хронологія становлення та етапів розвитку університетської бібліотеки, її сьогодення. Також розміщені відгуки користувачів про бібліотеку, які є свідченням важливої ролі книгозбірні в науковій діяльності та навчальному процесі університету. Бібліографічна частина складається з трьох основних розділів: "Видання бібліотеки", "Публікації про бібліотеку", "Наукові публікації працівників бібліотеки".
   Роки стрімко минають, час багато стирає з людської пам'яті. Саме тому вивчення та збереження історії бібліотеки, донесення її до прийдешніх поколінь — одне з головних завдань бібліотекарів. До 50-річчя від дня заснування бібліотеки, на основі вивчених матеріалів Державного архіву Хмельницької області, підготовлено й видано книгу "Бібліотека університету: витоки та сучасність". Це вже третє видання, яке висвітлює діяльність книгозбірні в контексті історії держави, освіти, університету та бібліотечної справи, відображає досягнення трудового колективу впродовж усіх періодів її розвитку і суттєво доповнює попереднє видання "Скарбниця знань університету", яке побачило світ у 2002 році до 40-річчя бібліотеки.
   Для завоювання авторитету серед користувачів і поваги суспільства сучасній бібліотеці недостатньо володіти кваліфікованим персоналом, величезним фондом та новітніми інформаційними технологіями, які надають доступ до інформації. Потрібно шукати нові шляхи взаємодії з користувачами, а для цього необхідно вивчати досвід інших бібліотек.  Доброю нагодою переймати інновації та ділитися своїми знаннями є участь у науково-практичних конференціях. Працівники книгозбірень беруть активну участь у семінарах, конференціях, роботі круглих столів, які спрямовані на глибоке вивчення досвіду, теоретичне його осмислення, вироблення практичних рекомендацій. За минуле десятиріччя НБ, яка є методичним центром бібліотек ВЗО Хмельниччини, провела 12 заходів, у тому числі і три зональні. Вагому інформаційну цінність для фахівців представляють збірники матеріалів науково-практичних конференцій. Книгозбірня видала два збірники матеріалів конференції "Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві" та "Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів", а також чотири випуски інформаційного бюлетеня "Бібліотека в освітньому просторі", які містять матеріали науково-практичних конференцій "Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу",  "Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу", наради-семінару "Роль бібліотеки вищого навчального закладу в інформаційній підтримці освіти та науки на сучасному етапі" та семінару за результатами впровадження інституційного репозитарію, наповнення "Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини".
   Необхідно зазначити, що фахівці бібліотеки є співавторами видань університету, зокрема:
 • історично-іміджевого видання "Хмельницький національний університет. 50 років розвитку";
 • збірника науково-методичних праць "Комп'ютеризація освітньої діяльності";
 • збірника науково-методичних праць "Матеріально-технічна база в освітній діяльності", у яких розглядається питання запровадження та сьогодення діяльності автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС), використання електронних та інтернет-ресурсів в інформаційно-бібліотечному обслуговуванні, формування та функціонування електронної бібліотеки, подані ілюстровані матеріали з історії створення та розвитку бібліотеки.
   Видання в електронній формі сьогодні дедалі більше поширюються в бібліотечній практиці. Майже всі друковані видання, що вийшли за останні роки в книгозбірнях, зберігаються і в електронному вигляді. Водночас практика показує, що в умовах розвитку інформатизації суспільства традиційна книга та електронні ресурси продовжують тісне спільне існування. Останніми роками в НБ розробці власних друкованих продуктів приділяється особлива увага. Це пов'язано з тим, що видавнича діяльність при грамотній її організації надає бібліотеці цілий ряд нових можливостей у зміцненні свого авторитету.  Сьогодні у видавничому кошику бібліотеки багато вагомих, змістовних та цікавих з професійної точки зору видань. Діапазон видавничої діяльності широкий: від буклетів, путівників та листівок до збірників матеріалів науково-практичних конференцій. До старих випробуваних форм додаються нові, видання з кожним роком стають більш насиченими, і не лише бібліографією. Але варто зазначити, що для здійснення видавничої діяльності, розширення переліку друкованої продукції бібліотеки повинні мати засоби поліграфії та комп'ютерні системи. І звичайно ж, у рамках підвищення кваліфікації бібліотечних спеціалістів потрібно проводити навчання, семінари, майстер-класи з методики створення друкованої продукції, в тому числі й в електронному вигляді.

Список використаних джерел

 1. Бичко, О.М. Створення електронної бібліографічної продукції та її використання у довідково-бібліографічному обслуговуванні наукової бібліотеки / О. М. Бичко // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.194-202.
 2. Драчук, Р.В. Ресурсна база наукової бібліотеки Хмельницького національного університету / Р. В. Драчук // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.114-118.
 3. Мацей, О.О. Трансформація методичної діяльності відповідно до вимог часу / О. О. Мацей // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.162-171.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail