Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
КАПЛУН ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
доктор технічних наук, професор   Народився 11 серпня 1938 року в с. Каскада Новоушицького району Хмельницької області в сім'ї службовця.
   Після закінчення 1955 року середньої школи вступив до Львівського лісотехнічного інституту, який закінчив з відзнакою 1960 року, здобувши фах інженера-технолога (спеціальність "Лісоінженерна справа").
   Після закінчення інституту працював на Заволзькому деревообробному заводі №3 Тресту №15 Будіндустрія Горьківської області (Росія) спочатку конструктором, заступником начальника цеху, а потім начальником цеху.
   З 1963 - 1966 рр. навчався в аспірантурі Львівського лісотехнічного інституту.
   1968 року захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження довговічності несучих канатів підвісних лісотранспортних установок".
   З 1966 року за направленням Міністерства освіти України працював у Філії Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова в м. Хмельницькому на посадах асистента і старшого викладача.
   З 1968 — 1978 рр. працював у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування на посаді доцента. Упродовж 1978 — 1988 рр. обіймав посаду завідувача кафедри деталей машин і ТММ цього вишу. З 1988 року знаходився у творчій відпустці у зв'язку з написанням докторської дисертації, яку успішно захистив 1991 року (тема дисертації - "Наукові основи технології зміцнення деталей машин і інструментів іонним азотуванням в безводневих середовищах").
   Звання професора було присвоєно 1991 року. З 1994 - 2008 рр. працював на посаді проректора з наукової роботи Хмельницького національного університету.
   З 2008 року по теперішній час - професор кафедри машинознавства і директор науково-дослідного інституту трибології і матеріалознавства ХНУ. 1998 року обраний академіком Української технологічної академії. Є керівником спільної (Міносвіти і НАН України) лабораторії прогресивних методів зміцнення та Подільського фізико-технологічного центру, де створюються новітні технології зміцнення поверхні деталей машин, інструментів і оснащення.
   Каплуном В. Г. створені: Територіальний інноваційний центр "Поділля" (технопарк) для впровадження наукових досліджень університету, нових технологій та проходження практики студентів; Регіональний інформаційно-інноваційний центр енергозбереження для проведення енергетичних обстежень підприємств і організацій та впровадження енергозберігаючих заходів; наукова школа іонно-плазмового зміцнення металів у безводневих середовищах. Вперше у світовій практиці розроблені наукові основи технології дифузійного зміцнення поверхні металів у плазмі тліючого розряду в безводневому середовищі, які виключають водневу крихкість металів і забезпечують високу твердість та зносостійкість поверхні конструкційних елементів. Під його керівництвом виконано 11 держбюджетних і 25 госпдоговірних науково-дослідних робіт, які впроваджені у виробництво; 8 чоловік захистили кандидатські і один докторську дисертації.
   Опублікувано 298 наукових праць, у тому числі 28 авторських свідоцтв і патентів.
   Виконує викладацьку і методичну роботи на кафедрі машинознавства. Читає курси: "Деталі машин", "Підйомно-транспортні машини" і спецкурси: "Високоенергетичні зміцнюючі технології", "Інженерія поверхні", "Прогресивні методи зміцнення поверхні деталей машин", "Методи інтенсифікації технологічних процесів".

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Комплексна програма енергозбереження Хмельницької області на 2001-2002 рр. / В. Г. Каплун, В. В. Назаров, Н. Д. Луців, Б. О. Таланкін, Ф. А. Григорук. – Хмельницький : ЦНТЕІ, 2001. – 239 с.
2. Зносостійкість деталей екструдерів і термопластавтоматів в абразивному середовищі : монографія / за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В. Г. Каплуна. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 261 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
3. Влияние материала колеса на долговечность несущих канатов подвесных лесотранспортных установок / В. Г. Каплун // Лесная, бумажная и деревообрабатывающая промышленность : межвуз. респ. науч.-техн. сб. – 1967. – № 4. – С.  105-110.
4. Исследование влияния формы канавки обода колеса на долговечность несущих канатов подвесных лесотранспортных установок / В. Г. Каплун // Лесная, бумажная и деревообрабатывающая промышленность : межвуз. науч. -техн. сб. – 1967. – № 4. – С. 100-105.
5. Экспериментальные исследования долговечности несущих канатов подвесных лесотранспортных установок / В. Г. Каплун // Стальные канаты. – 1967. – Вып. 4.
6. Исследование долговечности несущих канатов лесотранспортных установок : дис. ... канд. техн. наук / Каплун Виталий Григорьевич. – Львов, 1968.
7. Влияние ионного азотирования на износостойкость стали 38ХМЮА / Ю. М. Лахтин, Я. Д. Коган, В. Г. Каплун // Технология машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов / ЦНИИТЭИлегпищемаш. – 1976. – № 11. – С. 8-14.
8. Влияние регулируемых процессов ионного азотирова­ния на свойства серого и высокопрочного чугунов / В. Г. Каплун, Б. И. Ческис // Новые методы химико-термической обработки в машиностроении : сб. науч. тр. / МАДИ. – М., 1982. – С. 69-73.
9. Влияние ионного азотирования на кавитационно-эрозионную стойкость конструкционных сталей в солевых растворах / В. Г. Каплун, А. И. Некоз, М. С. Стечишин // Проблемы трения и изнашивания : респ. межвед. науч.-техн. сб. – 1984. – Вып. 25. – С. 36-39.
10. Износостойкость азотированной стали 45Х в кислой среде / Н. А. Сологуб, В. Г. Каплун, А. Е. Рудык // Проблемы трения и изнашивания : респ. межвед. науч.-техн. сб. – 1984. – Вып. 26. – С. 29-32.
11. Износостойкость азотированной стали 45Х и чугуна СУ 18 в дистиллированной воде / А. Е. Рудык, В. Г. Каплун // Проблемы трения и изнашивания : респ. межвед. науч.-техн. сб. –1985. – Вып. 27. – С. 40-43.
12. Влияние параметров ионного азотирования на выносливость стали 45Х в кислой среде / В. Г. Каплун, А. Е. Рудык, Я. Н. Гладкий,  М. С. Стечишин // Физико-химическая механика материалов. –  1986. – Т. 22, № 5. – С. 101-103.
13. Исследование остаточных напряжений в азотированной стали 38Х2МЮА / В. Г. Каплун и др. // Электронная обработка материалов. – 1986. – № 5. – С. 35-37.
14. Зависимость износостойкости и коррозионной стойкости стали 45Х в щелочной среде от параметров ионного азотирования / Н. А. Сологуб, В. Г. Каплун, А. Е. Рудык // Проблемы трения и изнашивания : респ. межвед. науч.-техн. сб. – 1987. – Вып. 31. – С. 62-66.
15. Износостойкость стали 45Х в кислой среде в зависимости от температуры поверхности трения / В. Г. Каплун, А. Е. Рудык, М. С. Стечишин // Проблемы трения и изнашивания : респ. межвед. науч.-техн. сб. – 1987. – Вып. 32. – С. 63-66.
16. Исследование остаточных напряжений в стали 45Х после ионного азотирования / В. Г. Каплун, А. Е. Рудык // Лазерная, термическая и химико-термическая обработка в машиностроении : сб. науч. тр. / МАДИ. – М., 1987. – С. 109-112.
17. Перспективы применения ионного азотирования для повышения износостойкости пар трения в агрессивных средах / В. Г. Каплун // Перспективы повышения ресурса и надежности эксплуатации пар трения, смазывающихся рабочими средами : сб. науч. тр. /  ИСМ АН УССР. – К., 1987. – С. 74-79.
18. Исследование износостойкости покрытий из оловянистой бронзы / В. Г. Каплун, В. Л. Козлов, В. С. Несмих // Трение и износ. – 1988. – Т. 9, № 1. – С. 168-172.
19. Влияние ионного азотирования на сопротивление усталости стали 20 при изгибе / В. Г. Каплун, А. В. Капинос, Ю. Л. Бабей // Физико-химическая механика материалов. – 1988. – № 5. – С. 108-109.
20. Влияние кислорода на коррозионно-механическое изнашивание стали в коррозионно-активных средах / Н. А. Сологуб, В. Г. Каплун, А. Е. Рудык, М. С. Стечишин // Проблемы трения и изнашивания : респ. межвед. науч.-техн. сб. – 1988. – Вып. 33. – С. 62-66.
21. Исследование напряженно-деформированного состояния поверхостных слоев упрочняемых деталей / В. Г. Каплун, Л. В. Марченко, Ю. И. Шалапко // Изв. вузов. Машиностроение. – 1989. – № 11. – С. 7-10.
22. Сопротивление контактной усталости нитрозакаленной стали ШХ15 при действии водосодержащей жидкости / О. В. Зайцев, В. Г. Каплун, С. В. Иващук, П. Е. Филюшин // Физико-химическая механика материалов. – 1989. – № 2. – С. 68-74.
23. Упрочнение в тлеющем разряде деталей топливной аппаратуры / В. Г. Каплун, В. Е. Горбаневский, В. И. Гудзь, A. B. Паршенко // Надежность и долговечность машин и сооружений : респ. межвед. сб. – 1990. – Вып. 18. – С. 86-89.
24. Формирование покрытий на подшипниковой стали ШХ15 при ионно-плазменном азотировании и последующей закалке с отпуском / О. В. Зайцев, В. Г. Каплун, С. В. Иващук, П. Е. Филюшин // Металловедение и термическая обработка металлов. – 1990. – № 9. – С. 10-14.
25. Оптимизация технологии ионного азотирования в безводородных средах по параметрам прочности / В. Г. Каплун, Н. Ф. Семенюк, А. В. Паршенко // Управление триботехническими и прочностными свойствами механических систем : сб. науч. тр. – К. : УКМ ВО, 1990. – С. 113-118.
26. Научные основы технологии упрочнения деталей машин и инструмента ионным азотированием в безводородных средах : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.02.01. / Каплун Виталий Григорьевич. – К., 1991. – 39 с.
27. Влияние ионного азотирования на триботехнические свойства сплава ОТ-4 / В. Г. Каплун, Н. Л. Галего, В. И. Маягин, В. Г. Козырь // Проблемы трения и изнашивания : респ. межвед. науч.-техн. сб. – 1992. – Вып. 41. – С. 15-21.
28. Влияние азотирования на деформирующие свойства некоторых металлических материалов / А. Г. Береговенко, А. П. Яковлев, И. М. Пастух // Пробл. прочности. – 1993. – № 8. – С. 72-77.
29. Аналіз напружено-деформованого стану дискових пил пiсля ioногo азотування / В. Г. Каплун, Е. Г. Кузовков, Є. А. Урбанюк // Пробл. трибології. – 1996. – № 1. – С. 96-100.
30. Визначення частоти власних коливань диска пили після іонного азотування, як критеріюоцінки його працездатності / В. Г. Каплун, Є. А. Урбанюк // Актуальні проблеми техніки та суспільства : зб. ст. викл. та наук. співроб. ТУП. Хмельницький, ТУП, 1996. –  Вип. 2. –  С. 136-140.
31. Дослідження ефективності іонного зміцнення твердосплавного інструменту / В. Г. Каплун, Я. М. Гладкий, О. В. Снозик // Пробл. трибології. – 1996. – № 1. –С. 81-85.
32. Дослідження контактних процесів при різанні твердосплавним інструментом, зміцненим іонним азотуванням / В. Г. Каплун, О. В. Снозик // Актуальні проблеми техніки та суспільства : зб. ст. викл. та наук. співроб. ТУП. Хмельницький, ТУП, 1996. –  Вип. 2. –  С. 66-72.
33. Расчет характеристик контакта сферического идентора с плоскость при ударном нагружении / В. Г. Каплун, В. И. Гудзь, В. М. Алексеев // Актуальні проблеми техніки та суспільства : зб. ст. викл. та наук. співроб. ТУП. Хмельницький, ТУП, 1996. –  Вип. 2. –  С. 36-42.
34. Ионно-плазменные технологии и оборудование для диффузионного упрочнения деталей машин, инструмента и оснастки / В.Г. Каплун, И.М. Пастух // Пробл. трибології. – 1997. – № 2. – С. 96-102.
35. Особливості іонного азотування в безводневому середовищі / В. Г. Каплун, І. М. Пастух // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1997. – № 1. – С.14-18.
36. Вплив технології нанесення дифузійних покриттів на характеристики міцності і пластичності конструкційних сталей / В. Г. Каплун // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. –1999. – № 3. – С. 7-10.
37. Зміцнення деталей машин та інструменту методами висококонцентрованих енергій / В. Г. Каплун, Є. А. Урбанюк, П. В. Каплун // Наук. вісн. / УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. пр. – Л., 1999. – Вип. 9.6 : Лісовий комплекс напередодні ХХІ століття: освіта, наука, виробництво. – С. 153-158.
38. Плазменно-диффузионные процессы модификации поверхности металлов: технология и оборудование / В. Г. Каплун, И. М. Пастух // Труды научно-практического симпозиума "Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов в машиностроении (ОТТОМ)", Харьков, 28-31 авг. 2000 р. – Х., 2000. – С.145-154.
39. Повышение надежности и долговечности конструкционных елементов упрочнением поверхности диффузионным ионно-плазменным методом / В. Г. Каплун, И. М Пастух // Надійність машин та прогнозування її ресурсу : доп. міжнар. наук.-техн. конф., 20-22 верес. 2000 р. – Івано-Франківськ, 2000. – С.  435-444.
40. Fretting-wear of constructional steel 1045 after laser modification of surfaceк / V. G. Kaplun, Y. I. Shalapko // International Journal of applied mechanics and engineering. Second International Tribology Conference (SITG 2002), August 25-28 2002. – Zielona Giora, 2002. – Vol. 7. – C. 424-431.
41. Комплексное упрочнение лопаток компрессора / В. Г. Каплун, В. А. Богуслав, П. Д. Жеманюк, В. К. Яценко, М. Р. Орлов, В. П. Бень // Вісн. двигунобудування : наук.-техн. журн. – Запоріжжя, 2002. – № 1. – С. 96-100.
42. Лазерная обработка электроискровых покрытий для обеспечения фретингостойкости / В. Г. Каплун, Ю. І. Шалапко, В. В. Гончар // Вісн. двигунобудування : наук.-техн. журн. – Запоріжжя, 2002. – № 1. – С. 135-139.
43. Особенности формирования диффузионного слоя при ионном азотировании в безводородных середах / В. Г. Каплун // Фізична інженерія поверхні : наук. журн. – Х., 2003. – Т. 1, № 2. – С. 141-146.
44. До розрахунку енергетичних втрат у контакті кочення в період припрацювання / В. Г. Каплун, В. О. Павлик // Пробл. трибології. – 2004. – № 3-4. – С. 16-22.
45. Експериментальні дослідження властивостей і процесу зношування матеріалів зі структурою метастабільного аустеніту при терті кочення / В. Г. Каплун, К. А. Паршенко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2004. – № 5. – С. 9-13.
46. Малоцикловая усталость образцов из сплава ВТ8 с диффузионными покрытиями / В. Г. Каплун, В. К. Яценко, М. Р. Орлов // Вісн. двигунобудування : наук.-техн. журн. – Запоріжжя, 2004. – № 1. – С. 53-55.
47. Повышение долговечности деталей машин азотирование в плазме тлеющего разряда в безводородных насыщающих середах / В. Г. Каплун, П. В. Каплун // Вісн. двигунобудування : наук.-техн. журн. – Запоріжжя, 2004. – № 3. – С. 73-76.
48. Повышение сопротивления фреттинг-коррозии антивибрационных полок / В. Г. Каплун, В. А. Богуслаєв, В. Г. Яковлєв, В. В. Гончар // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні : наук. журн. / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2005. – № 1. – С. 99-105.
49. Пути повышения износостойкости и долговечности конструктивных элементов при действии циклических контактных напряжений / В. Г. Каплун, П. В. Каплун, К. А. Паршенко // Прогрессивные технологии и системы в машиностроении : сб. науч. труд. междунар. конф. – Донецк : ДНТУ, 2005 – Вып. 30. – С. 97-104.
50. Влияние параметров азотированного слоя и остаточных напряжений на напряженно-деформированное состояние конструктивних елементов при изгибе / В. Г. Каплун, П. В. Каплун // Вісн. двигунобудування : наук.-техн. журн. – Запоріжжя, 2006. – № 2. – С. 66-70.
51. Strengthening of cutting instrument in glow-discharge plasma in hydrogen-free saturating mediums / V. G. Kaplun, P. V. Kaplun, E. A. Urbanyuk // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 5. – C. 75-78.
52. Дослідження зносу і тиску в матеріальному циліндрі термопластавтоматів при переробці пластмас / В. Г. Каплун, П. В. Матвіїшин, В. А. Гончар // Пробл. трибології. – 2007. – № 3. – С. 25-29.
53. Інженерія властивостей поверхневих шарів зубчатих коліс / В. Г. Каплун, П. В. Каплун // Машиностроение и техносфера XXI века : сб. тр. XIV Междунар. науч.-техн. конф., Севастополь, 17-22 сент. 2007 г. – Донецк, 2007. – Т. 2. – С. 117-122.
54. Комплексні технології зміцнення деталей машин / В. Г. Каплун, Ю. І. Шалапко, П. В. Каплун // Вісн. двигунобудування : наук.-техн. журн. – Запоріжжя, 2007. – № 2. – С. 132-135.
55. Прогрессивные технологии упрочнения поверхности конструктивных элементов / В. Г. Каплун, П. В. Каплун // Современные технологии в машиностроении : сб. науч. ст. / общ. ред. и сост. А. И. Грабченко. – Х. : НТУ "ХПИ", 2007. – С. 388-422.
56. Дослідження поверхні титанового сплаву ВТ8 після низькотемпературного азотування в тліючому розряді / В. Г. Каплун, Н. С. Машовець // Вісн. двигунобудування : наук.-техн. журн. – Запоріжжя, 2008. – № 2. – С. 190-193.
57. Зносостійкість інструментальних сталей і твердого сплаву після іонного азотування в плазмі тліючого розряду / В. Г. Каплун, Є. А. Урбанюк, О. В. Снозик // Машиностроение и техносфера XXI века : сб. тр. XV Междунар. науч.-техн. конф., Севастополь, 15-20 сент. 2008 г. – Донецк, 2008. – Т. 2. – С. 60–65.
58. Умови роботи та характер зношування деталей екструдера при виготовленні комбікормів для тваринництва / В. Г. Каплун, В. А. Гончар // Пробл. трибології. – 2008. – № 3. – С. 44-47.
59. Дослідження властивостей поверхневих шарів та залишкових напружень сталі Х12 після азотування в тліючому розряді в безводневих середовищах / В. Г. Каплун, П. В. Каплун, К. А. Паршенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 4. – С. 7-10.
60. Дослідження зносостійкості пар тертя в середовищі склонаповнених пластмас / В. Г. Каплун, П. В. Матвіїшин // Пробл. трибології. – 2009. – № 4. – С. 80-84.
61. Зміцнення поверхні титанових сплавів низькотемпературним азотуванням в тліючому розряді / В. Г. Каплун, Н. С. Машовець, В. Г. Яковлев // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій = Fracture mechanics of materials and structural integrity : The 4th International Conference June 23-27, 2009 Lviv, Ukraine. – Л. : ФМІ НАН України, 2009. – С. 539-542.
62. Підвищення довговічності важко навантажених пар кочення за циклічного контактного навантаження / В. Г. Каплун, П. В. Каплун, К. А. Паршенко // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій = Fracture mechanics of materials and structural integrity : The 4th International Conference June 23-27, 2009 Lviv, Ukraine. – Л. : ФМІ НАН України, 2009. – С. 823-828.
63. Технологическое обеспечение дискретной структурі поверхности при азотировании / В. Г. Каплун, Е. К. Салових, Б. А. Ляшенко, Н. В. Липинская, П. В. Каплун // Технологические системы. – 2009. – № 2. –  С. 55-59.
64. Fatigue life of steel elements covered with TiN coating / V. Kaplun, P. Kaplun Proceedings of 8th International tribological Symposium "INSYCONT 2010", "Energy And Environmental Aspects of Tribology", July 7th–9th, 2010, Cracow, Poland. – Cracow, 2010. – P. 68-78.
65. Surface modification of the titanium implants for improving the tribology properties / V.G. Kaplun, N.S. Mashowets // Mechanika w medycynie / pod red. Mieczystana Kovzynskiego, Janusza Cwanka, Volodymyra Liubimova. – Rzeszow, 2010. – S. 85-91.
66. Влияние покрытий на контактную выносливость материала при трении качения / В.Г. Каплун, П.В. Каплун // Механика – машиностроению : междунар. науч. форум / под. общ. ред. акад. М. С. Высоцкого, 26-29 окт. 2010 г. : сб. науч. тр. – Минск, 2010. – С. 399-406.
67. Переходний процес у механізмі замикання пресформ термопластавтомату / В. Г. Каплун, П. В. Матвіїшин // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 2. – С. 11-18.
68. Підвищення трибологічних властивостей титану та його сплавів низькотемпературним азотуванням в тліючому розряді / В. Г. Каплун, Н. С. Машовець // Машинознавство. – 2010. – № 7. – С. 29-33.
69. Вплив низькотепературного азотування в тліючому розряді на зносостійкість пари "титан-титан" / В. Г. Каплун, Н. С. Машовець, О. А. Розенберг, С. Є. Шейкін // Вісн. двигунобудування : наук.-техн. журн. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 67-73.
70. Дослідження зносостійкості пар тертя в середовищі фуражного зерна з добавками мінералу сапоніт / В. Г. Каплун, В. А. Гончар // Пробл. трибології. – 2011. – № 2. – С. 17-20.
71. Оптимізація технології азотування сталі 38ХМЮА в тліючому розряді за параметром зносостійкості в розплаві склонаповненої пластмаси / В. Г. Каплун, П. В. Матвіїшин, Н. С. Машовець // Пробл. трибології. – 2011. – № 3. – С. 106-109.
72. Дослідження впливу технологічних параметрів процесу зміцнення металів методом карбоазотування в тліючому розряді на зносостійкість / В. Г. Каплун, К. А. Паршенко, А. В. Паршенко // Пробл. трибології. – 2012. – № 3. – С. 117-122.
73. Дослідження зносостійкості конструкційних сталей в водному середовищі притерті в парі з пропиленом / В. Г. Каплун, К. А. Паршенко // Пробл. трибології. – 2012. – № 4. – С. 118-122.
74. Математичне моделювання закономірностей розподілу твердості по товщині азотованого шару при азотуванні в тліючому середовищі / В. Г. Каплун, П. В. Каплун, В. А. Гончар // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 3. – С. 7-11.
75. Розрахунок зносостійкості і довговічності градієнтних покриттів при абразивному зношуванні / П. В. Матвіїшин, В. А. Гончар, П. В. Каплун, В. Г. Каплун // Пробл. трибології. – 2012. – № 1. – С. 116-119.
Вплив режимів іонного азотування і термічної обробки на зносостійкість сталей в корозійно-абразивному середовищі / В. Г. Каплун, В. А. Гончар // Пробл. тертя та зношування. – 2013. – № 1. – С. 48-54.
76. Підвищення зносостійкості шнека і циліндра екструдера при виготовленні комбікормів для тварин з домішками мінералу сапоніту / В. Г. Каплун, В. А. Гончар, П. В. Матвіїшин // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 5. – С. 7-11.
77. Enancement of steels wear resistance in corrosive and abrasive medium / V. Kaplun, P. Kaplun, R. Bodnar, V. Gonchar // Interdisciplinary Integration of Science in Technology, Education and Economy : monograph /ed. by J. Shalapko, B. Zoltowski. – Bydgoszcz, 2013. – P. 320-329.
78. Effect of surface layers of steel wear resistance in abrasive medium / V. Gonchar, Yu. Shalapko, P. Kaplun, V. Kaplun // Technolog. – 2013. – N 3. – P. 235-238.
Авторські свідоцтва СРСР
79. А. с. 1324334 СССР, МКИ5 С 23 С 8/36. Способ комбинированной обработки стальных и чугунных изделий / В. Г. Каплун [и др.] (СССР). – № 3911489/22-02 ; заявл. 11.06.85; опубл. 15.03.87, Бюл. № 26. – С. 246.
80. А. с. 1378416 СССР, МКИ3. Экспресс-контроль определения содержания азота в азотированном слое деталей / В. Г. Каплун (СССР).
81. А. с. 1439469 СССР, МКИ3 G 01 N3/56. Машина трения / В.Г. Каплун [и др.] (СССР). – № 4255201/25-28 ; заявл. 10.04.87 ; опубл. 23.08.88, Бюл. № 43. – С. 179.
82. А. с. 1491042 AI СССР, МКИ4 С 23 С 14/48. Способ получения бугристых покрытий / В. Г. Каплун [и др.] (СССР). – № 413676/24-21 ; заявл. 15.10.86 ; опубл. 30.06.89, Бюл. № 24. – С. 252.
83. А. с. 1536264 СССР, МКИ3 G 01 N 3/56. Установка для испытаний материалов на контактную выносливость / В. Г. Каплун [и др.] (СССР). – № 4443383/25-28 ; заявл. 16.05.88 ; опубл. 15.01.90, Бюл. № 2. – С. 198.
84. А. с. 1687645 СССР, МКИ5 С 23 С 8/12. Способ азотирования стальных изделий / В. Г. Каплун [и др.] (СССР). – № 4667832/02 ; заявл. 06.02.89 ; опубл. 30.10.91, Бюл. № 40. – С. 92.
85. А. с. 1693117 СССР, МКИ3 С 23 С 8/24. Установка ионного азотирования / В. Г. Каплун [и др.] (СССР). – № 4643464/02 ; заявл. 30.01.89 ; опубл. 23.11.91, Бюл. № 43. – С. 114.
86. А. с. 1716292 СССР, МКИ3 F 27 Д 11/02 С 23 С 8/24. Токоввод катода установок ионного азотирования / И. М. Пастух, В. Г. Каплун, Ю .Ф. Добжанский, А. В. Паршенко (СССР). – № 4612296/02-22 ; заявл. 02.12.88 ; опубл. 28.02.92, Бюл. № 8. –  С. 160.
Патенти України
87. Пат. 20150 A Україна, МПК C 23 C 10/06 (2006.01). Спосіб дифузійного зміцнювання та пристрій для його здійснення / В. Г. Каплун, І. М. Пастух, А. В. Паршенко ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 96030845 ; заявл. 05.03.96 ; опубл. 25.12.97, Бюл. № 6. – 2 с.
88. Пат. 20919 А Україна, МПК C 23 C 8/06 (2006.01), H 01 J 37/00. Камера розрядна для хіміко-термічної обробки в тліючому розряді / І. М. Пастух, В. Г. Каплун ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 96031030 ; заявл. 18.03.96 ; опубл. 7.10.97, Бюл. № 0. – 2 с.
89. Пат. 21352 А Україна, МПК C 23 C 4/00, C 22 C 27/00. Спосіб підвищення зносостійкості оброблюваного інструменту / І. М. Пастух, В. Г. Каплун ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 96031032 ; заявл. 18.03.96 ; опубл. 02.12.197, Бюл. № 0. – 1 с.
90. Пат. 22015 А Україна, МПК C 23 C 14/00. Спосіб отримання комбінованих покрить тугоплавких металів / В. Г. Каплун, В. П. Олександренко, І. М. Пастух, О. В. Пилипів ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 95083637 ; заявл. 02.08.95 ; опубл. 30.04.98, Бюл. № 2. – 2 с.
91. Пат. 22650 А Україна, МПК C 23 C 14/56. Спосіб іонного азотування азотактивних металів / І. М. Пастух, В. Г. Каплун ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 96030854 ; заявл. 05.03.96 ; опубл. 17.03.98, Бюл. № 0. – 1 с.
92. Пат. 23328 A Україна,  МПК C 23 C 8/06 (2006.01). Спосіб хіміко-термічної обробки твердосплавних пластин / В. Г. Каплун, О. В. Снозик ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 96041559 ; заявл. 19.04.96 ; опубл. 11.08.98, Бюл. № 4. – 2 с.
93. Пат. 23953 A Україна, МПК C 23 F 11/00, C 23 C 14/06 (2006.01). Спосіб дифузійного зміцнення оброблювального інструменту / І. М. Пастух, В. Г. Каплун, А. В. Паршенко ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 96031033 ; заявл. 18.03.96 ; опубл. 31.08.98, Бюл. № 4. – 1 с.
94. Пат. 32896 A Україна,  МПК A 23 K 1/14 (2006.01), A 23 K 1/175 (2006.01). Спосіб одержання комбікормів з фуражного зерна / В. Г. Каплун, В. С. Павлов, М. О. Мазур, П. С. Кльоц, В. П. Янов ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 98073663 ; заявл. 10.07.98 ; опубл. 15.02.01, Бюл. № 1. – 3 с.
95. Пат. 32993 A Україна, МПК A 23 K 1/14 (2006.01). Спосіб одержання комбікормів для тварин / В. Г. Каплун, В. С. Павлов, М. О. Мазур ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 98095168 ; заявл. 30.09.98 ; опубл. 15.02.01, Бюл. № 1. – 3 с.
96. Пат. 33099 А Україна,  МПК B 29 C 47/00. Вузол екструдування та спосіб підвищення його довговічності / В. Г. Каплун, П. В. Каплун, М. О. Мазур, В. С. Павлов ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 98116001 ; заявл. 12.11.98 ; опубл. 15.02.01, Бюл. № 1. – 3 с.
97. Пат. 34233 Україна, МПК G 01 N 3/00. Пристрій для випробувань на корозійно-абразивний знос / В. Г. Каплун, В. А. Гончар ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2007 13431 ; заявл. 03.12.2007 ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15. – 2 с.
98. Пат. 44492 Україна, МПК C 23 C 8/24. Спосіб підвищення експлуатаційної стійкості волок / В. Г. Каплун, М. М. Косіюк, А. М. Косіюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2009 02988; заявл. 30.03.2009 ; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19. – 2 с.
99. Пат. 64797 Україна, МПК B 29 C 47/38. Шнек екструдера підвищенної довговічності / В. Г. Каплун, В. А. Гончар ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201102333 ; заявл. 28.02.11 ; опубл. 25.11.11, Бюл. № 22. – 2 с.
100. Пат. 65922 Україна, МПК С 23 С 14/00. Спосіб підвищення зносостійкості шнека екструдера / В. Г. Каплун, В. А. Гончар ; заявник і патентовласник Хмельницький нац. ун-т. – № u 201102299 ; заявл. 28.02.11 ; опубл. 26.12.11, Бюл. № 24. – 2 с.
Іноземні патенти
101. Пат. 2020191 Российская Федерация, МКИ3 С 23 С 14/54. Устройство контроля и управления процессом ионного азотирования / И. М. Пастух, А. М. Давыдов, В. Г. Каплун ; заявитель и патентообладатель Хмельниц. технол. ин-т – № 4934093/02 ; заявл. 05.05.91 ; опубл. 30.09.94, Бюл. № 18.
102. Додатково дивись: Каплун Віталій Григорович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. А. О. Дишель. – Текст. дані. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 32 с. – (Бібліографія праць вчених університету). – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_Kaplun.html. – Назва з екрана.
  Про В. Г. Каплуна
103. Мельник П. Каплун Віталій Григорович : [д-р техн. наук, проф. ХНУ, 1994-2008 рр. обіймав посаду проректора] / П. Мельник // Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 277.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail