Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
КІНИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ТИМОФІЙОВИЧ
доктор технічних наук, професор

Кіницький Ярослав Тимофійович

   Народився 9 лютого 1939 року в с. Раково Старосамбірського району Львівської області.
   1961 року закінчив механічний факультет Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова (УПІ).
   Ярослав Тимофійович Кіницький працює в Технологічному університеті Поділля з 1963 р., пройшовши шлях від асистента загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова до професора та доктора технічних наук, завідувача кафедри машинознавства Хмельниц ького національного університету. В студентські роки він активно займався науковою роботою під керівництвом свого вчителя – відомого вченого-механіка К. В. Тіра, який прищепив йому любов до теорії механізмів і машин.
   Майже 50 років після закінчення інституту Я. Т. Кіницький присвятив проектуванню різних механізмів, і в першу чергу, синтезу та аналізу шарнірно-важільних напрямних механізмів і механізмів із зупинкою вихідної ланки. Такі механізми мають цілий ряд переваг у порівнянні з кулачковими механізмами, які не завжди оправдано використовують у сучасних машинах. Ця проблема знайшла відображення у його кандидатській (1972 р.) та докторській (1994 р.) дисертаціях. Основою останньої дисертації була монографія "Шарнірні механізми Чебишева із зупинкою вихідної ланки" (1990). Зараз під його керівництвом по цій тематиці ведуть дослідження аспіранти та докторанти кафедри.
   Поряд з науковими дослідженнями він активно займається педагогічною діяльністю та науково-методичною роботою. Він є автором або співавтором низки підручників та навчальних посібників: "Теоретична механіка" (1992), "Основи теорії машин і механізмів" (1992), "Основи курсу теорії механізмів", 2001), "Теорія механізмів і машин" (2002), "Короткий курс теорії механізмів і машин" (2002, 2004),"Уніфіковані алгоритми розрахунку механізмів на ЕОМ" (1988), "Практикум з теорії механізмів і машин" (2002, 2004), "Основи курсу теорії механізмів і машин " (2002), "Збірник задач і тестів з теорії механізмів і машин"(2008), "Теорія механізмів і машин в системі Mathcad"(2014), "Техническая механика, Кн. 3. Основы теории механизмов и машин"(2012), співавтор двох інших монографій - "Кулачково-цівкові механізми переривчастого обертового руху вихідної ланки"(2010),"Синтез важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки на базі напрямних механізмів"(електронний варіант), 2013, довідник "Хмельницький національний університет. Кафедра машинознавства за сорок років розбудови"(2009).
   Разом з іншими викладачами кафедри ним створені оригінальні кабінети деталей машин і підйомно-транспортних машин, лабораторія теорії механізмів і машин, які не мають аналогів в інших вузах України. Кіницький Я. Т. є автором ряду оригінальних методичних розробок, кращі з яких: альбом рисунків до курсу лекцій з теорії механізмів і машин, комплект тіньових моделей плоских механізмів, пакетів програм для ЕОМ аналізу і синтезу важільних механізмів, збірник задач і тестів із теорії механізмів і машин, методика щорічної рейтингової оцінки професорсько-викладацького складу та наукових співробітників університету.
   Плідну науково-педагогічну діяльність Я. Т. Кіницький поєднує з громадською роботою. Шість років він виконував обов’язки заступника і вісім років голови профкому професорсько-викладацького складу університету, де багато зробив по організації монолітного колективу і підвищення його трудової активності, вніс вклад у розвиток спортивно-масової і культурно-виховної роботи. Він член Міжнародної федерації з теорії механізмів і машин, спеціалізованої вченої ради Хмельницького національного університету та був у 1997-2012 рр. членом такої ж ради Національного університету "Львівська політехніка".
   За останні 34 роки, протягом яких Кіницький Я. Т. очолює кафедру машинознавства, значно підвищився науково-педагогічний потенціал кафедри: захищені 8 докторських дисертацій, та понад 20-ть кандидатських дисертацій.
   Різнобічна робота Я. Т. Кіницького неодноразово була відзначена нагородами та почесними званнями. В 1989 р. він нагороджений нагрудним знаком Мінвузу СРСР "За відмінні успіхи в роботі"; в 1989 р. – дипломом і премією Мінвузу УРСР за велику науково-методичну роботу; в 1994 р. присуджене звання "Відмінник освіти України"; в 1999 р. йому присвоєне почесне звання "Заслужений професор Технологічного університету Поділля"; в 2004 р. - переможець І обласного конкурсу кращих науково-дослідницьких робіт; в 2008 р.- визнаний "Людиною року" Хмельницького регіону в номінації "Науковець"; в 2009р.- занесений на обласну Дошку Пошани.
   Я. Т. Кіницький щедро ділиться своїми знаннями і досвідом з іншими викладачами кафедри і вузу.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Курсовые задания по теории механизмов и машин / сост. Я. Т. Киницкий, С. Г. Иванов.– Хмельницкий : ХТИБО, 1970. – 88 с.
2. Теория механизмов и машин : альбом рисунков к курсу лекций / сост. Я. Т. Киницкий, С. Г. Костогрыз. – Хмельницкий, 1978. – 80 с.
3. Унифицированные алгоритмы расчета механизмов на ЭВМ : учеб. пособие для спец. "Технология машиностроения" / Я. Т. Киницкий. – Киев : УМКВО, 1988. – 116 с.
4. Шарнирные механизмы Чебышева с выстоем выходного звена : монография / Я. Т. Киницкий. – Киев : Выща шк., 1990. – 231 с. : ил., табл.
5. Теорія механізмів і машин. В 9 ч. : [тексти лекцій] / Я. Т. Кіницький. – Хмельницький : ТУП, 1990-1997. – 791 с.
6. Технічна механіка. Кн. 1. Теоретична механіка : підручник / Д. В.Чернілевський, Я. Т. Кіницький, В. М. Колосов [та ін.]. – Київ : НМК ВО, 1992. – 384 с.
7. Основи курсу теорії машин і механізмів : навч. посіб. / С. Л. Панов, В. П. Лукавенко, Я. Т. Кіницький, О. І. Дубинець ; за ред. С. Л. Панова. – Київ : ВДК КІТ, 2001. – 357 с.
8. Короткий курс теорії механізмів і машин : підручник / Я. Т. Кіницький. – Хмельницький : Вид-во НА ПВУ, 2002. – 351 с.
9. Практикум із теорії механізмів і машин : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Я. Т. Кіницький ; Наук.-метод. центр вищої освіти. – Львів. : Афіша, 2002. – 452 с.: рис. – Бібліогр.: с. 445-446.
10. Теорія механізмів і машин : підручник / Я. Т. Кіницький ; НАН України. – К. : Наукова думка, 2002. – 659 с.: рис. – Бібліогр.: с. 650-654.
11. Короткий курс теорії механізмів і машин : підруч. для студентів інж.-техн. спец. вищих навч. закл. України / Я. Т. Кіницький. – 2-ге вид., перероб. і скор. – Львів : Афіша, 2004. – 268 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 268.
12. Збірник задач і тестів із теорії механізмів і машин : навч. посіб. для студентів інж.-техн. спец. вищ. навч. закл. / Я. Т. Кіницький. – Львів : Афіша, 2008. – 228 с. – Бібліогр.: с. 224.
13. Кафедра машинознавства за 40 років розбудови : довідник / Хмельниц. нац. ун-т ; уклад. Я. Т. Кіницький. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2009. – 116 с.
14. Кулачково-цівкові механізми переривчастого обертового руху вихідної ланки : монографія / Я. Т. Кіницький, С. Г. Костогриз, Я. О. Підгайчук ; [під ред. Я. Т. Кіницького] ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 194 с.
15. Положення про щорічне рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників університету / уклад.: О. В. Головко, Я. Т. Кіницький, В. І. Кухар, Г. Б. Параска, О. М. Шинкарук. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 61 с.
16. Техническая механика. Кн. 3. Основы теории механизмов и машин : учеб. пособие для вузов / Д. В. Чернилевский, Я. Т. Киницкий.  – Москва : Машиностроение, 2012. – 104 с.
17. Синтез важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки на базі напрямних механізмів : монографія / Я. Т. Кіницький, В. О. Харжевський, М. В. Марченко. – Хмельницький, 2013 – 428 с.
18. Теорія механізмів і машин : короткий довід. для студентів інж.-техн. спец. / уклад. Я.Т. Кіницький. – вид. 3-тє, випр. і доп. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 59 с.
19. Теорія механізмів і машин в системі Mathcad  : навч. посіб. / Я. Т. Кіницький, В. О. Харжевський, М. В. Марченко. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 295 с. : рис. – Бібліогр.: с. 250-251.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
20. До питання про синтез лямбдоподібних механізмів П. Л. Чебишева з паузами / Я. Т. Кіницький // Поліграфія і видавнича справа. – 1970.– № 5. – С. 61-66.
21. Наближений кінетостатичний розрахунок лямбдоподібних механізмів Чебишева з паузами веденої ланки / Я. Т. Кіницький // Поліграфія і видавнича справа.– 1971.– № 7.– С. 100-107.
22. Аналітична механіка лямбдоподібних механізмів Чебишева з паузами веденої ланки / Я. Т. Кіницький // Поліграфія і видавнича справа.– 1972.– № 8.– С. 75-80.
23. Синтез лямбдоообразных механизмов Чебышева с остановками ведомого звена по заданным углам передачи / Я. Т. Киницкий // Теория механизмов и машин. – 1973. – Вып. 15. – С. 50-57.
24. Cинтез присоединенных к шатуну структурных групп II класса I и II видов по заданному коэффициенту изменения средней скорости ведомого звена / Я. Т. Киницкий // Теория механизмов и машин. – 1975. – Вып. 18. – С. 93-98.
25. Предельные значения коэффициента изменения средней скорости выходного звена механизмов Чебышева с выстоем в случае присоединения структурной группы 2-го класса 2-го вида / Я. Т. Киницкий // Изв. вузов. Машиностроение. – 1987. – № 10. – С. 52-57.
26. Исследование эффективности процесса магнитно-абразивной обработки цилиндрических деталей / Я. Т. Киницкий, В. П. Горшунов, А. А. Билецкий, Ю. Г. Винтер, А. М. Давыдов // Трение и износ. – 1989. – Т. 10, № 3. – С. 461-465.
27. Проектирование рычажных механизмов прерывистого движения / Я. Т. Киницкий // Изв. вузов. Машиностроение. – 1989. – № 7. – С. 59-64.
28. Синтез шарнирных механизмов Чебышева с выстоем выходного звена с учетом реакций в кинематических парах и циклового КПД / Я. Т. Киницкий // Изв. вузов. Машиностроение. – 1990. – № 1. – С. 49-53.
29. Визначення сил інерції, що діють на ланки гідромашин, виконаних на основі зворотного перетворювача руху / М. М. Бельдій, Я. Т. Кіницький, Р. А. Марчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001.– № 1, ч. 1. – С. 7-11.
30. Аналітична кінетостатика плоских важільних механізмів II класу з врахуванням сил тертя / В. О. Харжевський, Я. Т. Кіницький, О. Б. Свєтловський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 6, ч. 1. – С. 61-64.
31. Методичне забезпечення дисциплін кафедри машинознавства Технологічного університету Поділля / Я. Т. Кіницький // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 6, ч. 1. – С. 248-254.
32. Чисельно-аналітичний метод синтезу важільних механізмів з зупинкою вихідної ланки на базі несиметричного шарнірного чотириланкового механізму з використанням точок Болла / В. О. Харжевський, Я. Т. Кіницький // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки.– 2003. – № 4, ч. 2. – С. 43-53.
33. Навчально-методичний комплекс з теорії механізмів і машин / Я. Т. Кіницький // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2004. – № 1, ч. 1. – С. 21-24.
34. Аналітично-числовий синтез кругових напрямних механізмів на базі шарнірного чотириланкового механізму з використанням точок Бурместера / В. Харжевський, Я. Кіницький // Машинознавство. – 2005. – № 4. – С. 26-31.
35. Побудова кривої Болла шатунної площини кривошипно-кулісного механізму / Я. Т. Кіницький, М. В. Марченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – № 6, т. 2. – С. 24-28.
36. Синтез просторових важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки з використанням радіусів дотичних сфер / Я. Т. Кіницький, В. В. Жеребецький // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 4. – С. 11-18.
37. Аналіз і синтез важільних механізмів / Я. Кіницький, В. Харжевський // Машинознавство. – 2008. – № 7. – С. 27-37.
38. Критерії якості передачі руху кривошипно-кулісного механізму / Я. Т. Кіницький, М. В. Марченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 5. – С. 63-66.
39. Реформування освіти України / Я. Т. Кіницький // Розвиток духовності та професіоналізму в умовах глобалізації : матеріали V Міжнар. наук.- метод. конф. Спец. вип. – Київ-Вінниця, 2008. – № 56, ч. 1. – С. 31-36.
40. Розвиток методів синтезу важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки / Я. Т. Кіницький, В. О. Харжевський // Машинознавство. – 2008. – № 7. – С. 27-37.
41. Синтез просторових важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки за деякими геометричними параметрами / Я. Т. Кіницький, В. В. Жеребецький // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 3. – С. 7-13.
42. Визначення параметрів зупинки вихідної ланки механізмів, побудованих на базі центрального прямолінійно напрямного кривошипно-повзунного механізму / Я. Т. Кіницький, П. В. Міняйло, М. В. Марченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 5. – С. 34-38.
43. Синтез просторових важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки за деякими кінематичними параметрами / Я. Т. Кіницький, В. В. Жеребецький // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 2. – С. 7-10.
44. Синтез просторових важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки за деякими кінематичними параметрами / Я. Т. Кіницький, В. В. Жеребецький // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 2. – С. 7-10.
45. Тестування не розв'яже всіх проблем :  [реформування середньої школи, зміст і якість навчання у вищій школі, підготовка наукових кадрів] / Я. Кіницький // Голос України. – 2009. – № 209. – С. 22-23.
46. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників університету та ефективність їхньої наукової роботи / Я. Т. Кіницький, О. В. Головко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 3. – С. 60-63.
47. Аналіз і синтез двокривошипного кулісного механізму з регульованою амплітудою коливання кутової швидкості вихідної ланки / Я. Т. Кіницький, О. В. Головко, М. В. Марченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 2. – С. 18-21.
48. Аналітичне дослідження кінематики механізмів ІІІ класу з використанням системи Mathcad / Я. Т. Кіницький, М. В. Марченко, В. О. Харжевський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 6. – С. 7-10.
49. Двокривошипні шарнірні чотириланкові механізми з регульованою амплітудою коливання кутової швидкості вихідної ланки / Я. Т. Кіницький, О. В. Головко, М. В. Марченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 4. – С. 14-18.
50. Використання шатунних кривих для проектування двокривошипних важільних механізмів з регульованою амплітудою коливання кутової швидкості вихідної ланки / Я. Т. Кіницький, О. В. Головко, М. В. Марченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2015. – № 3. – С. 19-21.
Звіти з НДР
51. Исследование и разработка средств комплексного контроля размеров и формы деталей : отчет о НИР : 2-79 / Хмельниц. технол. ин-т бытового обслуживания ; рук. Я. Т. Киницкий ; исполн. А. А. Билецкий [и др.]. – Хмельницкий, 1981.– 89 с. – Библиогр.: с. 81. –  № ГР 79016406. –  Инв. № 0282.0068481.
52. Розробка чисельних методів геометричного синтезу шарнірно-важільних напрямних механізмів і механізмів з вистоем вихідної ланки : звіт з НДР : 2Б-2000 / Технол. ун-т Поділля ; кер. Я.Т. Кіницький ; викон. О. Свєтловський [та ін.]. – Хмельницький, 2002. – 172 с. – Бібліогр.: с. 106-119. – № ДР 0100U001978. –  Інв. № 0203U006296,
53. Теоретичні основи та методи оптимального синтезу шарнірно-важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки : звіт про НДР (заключ.) : 1Б-2004 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. Я. Т. Кіницький ; викон. В. Харжевський [та ін.]. – Хмельницький, 2006. – 363 с. – Бібліогр.: с. 226-239. – № ДР 0104U002104. –  Інв. № 0207U004295.
Дисертації, автореферати дисертацій
54. Параметрическое исследование лямбдообразных механизмов Чебышева с остановками ведомого звена : дис. … канд. техн. наук / Я. Т. Киницкий. – Львов : УПИ им. И. Федорова, 1971. – 159 с.
55. Дослідження шарнірних механізмів Чебишева з вистоєм вихідної ланки та розробка інженерних методів їх синтезу : автореф. дис. … д-ра техн. наук / Я. Т. Кіницький. – Хмельницький : ТУП, 1994. – 38 с .
Авторські свідоцтва
56. А. с. 746148 СССР, F 16 Н 21/04 В 23 Q 5/027 Регулируемый кулисный механизм преимущественно для привода инструмента / М. А. Фетисов, Я. Т. Киницкий, А. Гаврилюк (СССР). – № 2540448/25-28 ; заявл. 28.10.77 ; опубл. 7.07.80, Бюл. № 25.
57. А. с. 1435867 СССР, F16 H21/00. Кулисно-рычажные механизмы с остановками / Я. Т. Киницкий (СССР). – № 4188873 ; заявл. 02.02.87 ; опубл. 09.10. 88, Бюл. № 11.
58. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 21462, Україна.  Методика щорічної рейтингової оцінки професорсько-викладацького складу і наукових співробітників Хмельницького національного університету / Я. Т. Кіницький, О. В. Головко. Опубл. 22.05.07.
  Патенти
59. Пат. 44535 А Україна, МПК F 16 H 21/00. Шарнірно-важільний механізм з зупинками / О. Б. Свєтловський, Я. Т. Кіницький ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2001053281 ; заявл. 16.05.01 ; опубл. 15.02.02, Бюл. № 2
60. Пат. 44619 А Україна, МПК F 16 H 21/00. Кулісно-важільний механізм з зупинками / О. Б. Свєтловський, Я. Т. Кіницький ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2001064086 ; заявл. 14.06.01 ; опубл. 15.02.02, Бюл. № 2.
61. Пат. 51985 А Україна, МПК F 16 H 21/00.  Шарнірно-важільний механізм з регульованою тривалістю зупинки вихідних ланок / О. Б. Свєтловський, Я. Т. Кіницький ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2001128366 ; заявл. 05.12.01 ; опубл. 16.12.02, Бюл. № 12.
62. Пат. 66042 А Україна,  МПК F 16 H 21/00. Шарнірно-важільний механізм з двома регульованими  зупинки вихідної ланки / В. О. Харжевський, Я. Т. Кіницький ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2003076659 ; заявл. 15.07.03 ; опубл. 15.04.04, Бюл. № 4.
63. Пат. 87123 Україна, F 16 H 25/16 (2006.01), F 16 H 25/00. Двокривошипні чотириланкові важільні механізми з регульованою амплітудою коливання кутової швидкості вихідної ланки / Я. Т. Кіницький, О. В. Головко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201308826 ; заявл. 15.07.13 ; опубл. 27.01.14, Бюл. № 2.
64. Пат. 94307 Україна, F 16 H 21/00. Спосіб визначення кількості та довжини ділянок наближення шатунної кривої до поверхні сфери просторових важільних механізмів / Я. Т. Кіницький, В. В. Жеребецький ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201405253 ; заявл. 19.05.14 ; опубл. 10.11.14, Бюл. № 21.
65. Пат. 98746 Україна, F16H 25/00, F16H 25/16 (2006.01). Спосіб використання шатунних кривих для проектування двокривошипних важільних механізмів з регульованою амплітудою коливання кутової швидкості вихідної ланки / Я. Т. Кіницький, О. В. Головко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201411129 ; заявл. 13.10.14 ; опубл. 12.05.15, Бюл № 9.
  Про Я. Т. Кіницького
66. Кіницький Ярослав Тимофійовича [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 28 с. – (Бібліографія праць вчених університету). – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_Kin.html. – Назва з екрана.
67. Кіницький Ярослав Тимофійович // Віхи поступу : до 40-річчя з дня заснування механічного факультету / заг. ред. С. С. Ковальчук ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький : ХНУ, 2007. - С. 121.
68. Кіницький Ярослав Тимофійович // Кафедра машинознавства за 40 років розбудови : довідник / уклад. Я. Т. Кіницький. – Хмельницький : ПП Цюпак А.А., 2009. – С. 16-17.
69. Гуменна, Л.  Півстоліття Ярослав Кіницький навчає мудрості студентів / Л. Гуменна // Проскурів. – 2013. –  12 верес. (№ 39). – С. 5.
70. Кіницький Ярослав Тимофійович [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.khnu.km.ua/root/kaf/mz/staff.htm#kinytskyi.  – Назва з екрана.
71. Войнаренко М. Кіницький Ярослав Тимофійович : [д-р техн. наук, проф. ХНУ] / М. Войнаренко // Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 282.   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail