Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
КОВТУН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
   Народився 25 вересня 1937 року в селі Завалля, нині Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.
   1959 року закінчив гідротехнічний факультет Одеського інституту інженерів морського флоту, отримавши диплом з відзнакою. Після закінчення інституту працював на Північному машинобудівному заводі спочатку конструктором, потім начальником конструкторського бюро, де реалізовано багато його оригінальних проектів, розробок у галузі атомного суднобудування.
   З 1963 року науково-педагогічна діяльність Ковтуна В. В. повністю зосереджена в Одеському інституті інженерів морського флоту. 1968 року захистив кандидатську дисертацію. Вчене звання доцента кафедри ВПіП ОІМФу було присвоєно 1970 року.
   З 1971 року працює в Хмельницькому національному університеті (тодішньому ХТІПО), де за 43 роки пройшов шлях від доцента до завідувача кафедри, професора.
   1989 року захистив докторську дисертацію зі спеціальностей "Експлуатація морських портів" і "Основи та фундаменти" та одержав науковий ступінь доктора технічних наук.
   1990 року присвоєно вчене звання професора. Цього ж року очолив кафедру опору матеріалів і теоретичної механіки ХТІПО.
   З 1993 року є дійсним членом Академії будівництва України, членом президії і керівником Хмельницького територіального відділення Українського національного комітету з механіки ґрунтів і фундаментобудування, членом двох докторських спеціалізованих учених рад, керівником наукової школи з нелінійної механіки структурно неоднорідних матеріалів.
   Провідний вчений України в галузі нелінійної механіки і теорії споруд. Результати досліджень, що виконані під його керівництвом, дозволяють раціонально проектувати найскладніші інженерні споруди, що взаємодіють з ґрунтом та сипкими середовищами і використовуються при будівництві глибоководних причалів у морських портах, зерносховищ.
   Упродовж 1993 – 1997 рр. проводив науково-технічні експертизи багатьох проектів, серед яких відбудова Успенського собору Києво-Печерської лаври, гідротехнічні споруди Одеського нафтового терміналу та ін.. Був консультантом українських та іноземних фірм: "УКРСПЕЦМОНОЛІТБУД", "ЕАД ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ", "СОГТІГ", "АВВ", що будували житло для військовослужбовців за програмою роззброєння. Виконані під його керівництвом дослідження та експертизи дали значний економічний ефект, підняли престиж університету і загалом України.
   2002 року присвоєно звання "Заслужений професор Технологічного університету Поділля". Лауреат обласної премії в номінації прикладних досліджень за 2003 рік. Автор понад 160-ти наукових та методичних праць (в тому числі 2-х монографій); 10-ти навчальних посібників; 11-ти винаходів, економічний ефект від впровадження яких становить біля 2 млн. гривень. За його участю підготовлено тисячі інженерів, п’ять кандидатів та два доктори наук.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Математическая модель пластического деформирования сыпучей среды / В. В. Ковтун. – М. : Мортехинформреклама, 1987. – 105 с.
2. Метод конечных элементов в портовом гидротехническом строительстве : учеб. пособ. / В. В. Ковтун, В. Т. Бугаев В. Т. – М. : Мортехинформреклама, 1987. – 48 с.
3. Методы расчета оснований и обратных засыпок портовых сооружений с помощью ЭВМ / В. В. Ковтун. – М. : Мортехинформреклама, 1987. – 245 с.
4. Расчеты конструкций в матричной форме с применением ЭВМ: учебное пособие / В. В. Ковтун, В. Т. Бугаев. – М. : Мортехинформреклама, 1988. – 64 с.
5. Инженерные расчеты на прочность с элементами компьютерной технологии : учеб. пособ. / В. В. Ковтун, А. А. Корнилов, И. А. Билык, С. Н. Шукаев  – К. : УМК ВО, 1989.  
6. Исследование деформаций засыпки при повороте подпорной стенки / В. В. Ковтун, В. Т. Бугаев // Инженерное развитие морских портов : сб. науч. тр. / Одес. ин-т. инженеров мор. флота – М. : В/О "Мортехинформреклама", 1989.
7. Основи математичного моделювання : метод. вказівки та завдання до викон. індивід. завдань для студ. механ. спец. / уклад.: А. Ф. Андрійчук, В. В. Ковтун, О. В. Малигін, Р. Г. Чоловський ; відп. за вип. В. П. Ройзман. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 44 с.
8. Опір матеріалів. Розрахункові роботи [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ковтун [и др.] ; Науково-методичний центр вищої освіти, Технологічний ун-т Поділля. – Л. : Афіша, 2002. – 278 с.
9. Расчеты конструкций в матричной форме / В. Т. Бугаев, В. В. Ковтун. – О. : ОНМУ, 2002. – 130 с.
10. Короткий довідник з опору матеріалів : навч. посіб. / В. В. Ковтун, В. С. Павлов. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 126 с.
11. Розрахунок конструкцій у матричній формі : навч. посіб. / В. Т. Бугаєв, В. В. Ковтун. - О. : Вид-во Одес. нац. мор. ун-ту, 2003. - 130 c.
12. Опір матеріалів : метод. вказівки до лаборатор. робіт для студ. напрямів підготов. "Інженерна механіка", "Машинобудування", "Зварювання" та "Електромеханіка" / уклад.: В. В. Ковтун, Ю. І. Шалапко, О. А. Дорофєєв, В. І. Кондратюк, О. В. Багрій, Т. І. Козловська. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 60 с.
13. Опір матеріалів : метод. вказівки до самост. роботи для студ. інж.-техн. напрямів підготов. / уклад.: В. В. Ковтун, Ю. І. Шалапко, О. А. Дорофєєв, О. В. Багрій. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 68 с.
14. Математичне моделювання напружено-деформованого стану механічних систем : метод. вказівки до самост. вивч. дисципліни для магістрів спец. "Інформаційні технології проектування" / уклад.: В. В. Ковтун, Ю. І. Шалапко. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 60 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
15. Изучение процесса деформирования сыпучих материалов при сдвиге в условиях плоской деформации / В. В. Ковтун // Основания, фундаменты и механика грунтов. –1986. – № 2.– С. 24–26.
16. Нагрузочная система приборов для механических испытаний материалов. Сер. 7. / В. В. Ковтун. – М. : ВНИИЭСМ, 1987. – Вып. 6.  
17. Гранична задача нелінійної механіки ґрунтів / В. В. Ковтун, Є. В. Грановський, М. І. Каленик // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1997. – № 1. – С. 44–49.
18. Определение контактных давлений при штамповке тонкостенных конических поковок / В. Л. Марченко, Ю. Е. Шамарин, В. В. Ковтун, М. А. Аль-Равашдех // Изв. ВУЗов. Черная металлургия. – 1998. – № 9 . – С. 29–31.
19. Прогнозирование размерной точности тонкостенных конических поковок / В. Л. Марченко, Ю. Е. Шамарин, В. В. Ковтун, М. А. Аль-Равашдех // Изв. ВУЗов. Черная металургія. – 1999. – № 11. – С. 35–37.
20. Распределение контактных давлений в составных бандажированных конструкциях / В. В. Ковтун, В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарин // Вестн. машиностроения. – 1999. – № 2. – С. 54–55.
21. Вплив внутрішнього тертя на процеси деформування і руйнування матеріалів різних класів / О. А. Дорофєєв В. В. Ковтун // Пробл. трибології. – 2000. – № 1. – С. 47–54.
22. Випробування матеріалів з суттєвим внутрішнім тертям в умовах осесиметричного напруження / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 3, ч. 1. – С. 16–25.
23. Деформування та руйнування матеріалів з суттєвим проявом внутрішнього тертя / В. В. Ковтун, О. В. Колесникова // Пробл. трибології. – 2001. – № 3-4. – С. 38–43.
24. Заповнення порожнини відкритого штампу, що обертається / В. В. Ковтун, В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 3, ч. 1. – С. 78–82.
25. Методика досліджень зносостійкості полімерних  композиційних матеріалів для поршньових ущільнень компресорів в умовах обмеженого змащення / В. В. Ковтун, В. І. Кириченко, Л. М. Кириченко, В. П. Свідерський, Г. О. Сіренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 3, ч. 1. – С. 92-94.
26. Нові мастильно-охолоджуючі засоби для механічної обробки металів: проблеми одержання і застосування / Л. М. Кириченко, В. В. Ковтун, В. І. Кириченко, В. П. Свідерський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 3, ч. 1. – С. 95–99.
27. Обґрунтування вибору реологічної моделі матеріалів з суттєвим внутрішнім тертям / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 1, ч. 1. – С. 11–19.
28. Проблема функціонування системи "машина - дискретне середовище" / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 3, ч. 1. – С. 25–28.
29. Расчетные модели взаимодействия элементов конструкций с дискретной средой / В. В. Ковтун, Е. В. Колесникова // Новые информационные технологии в решении проблем производства, строительства, коммунального хозяйства, экологии, образования, управления и права : II Рос.-укр. симп., 29-30 янв. 2002 г. : сб. материалов. – Пенза, 2002. – С. 156–158.
30. Экспериментальное обеспечение автоматизированного проектирования портовых гидротехнических сооружений / В. Т. Бугаев, В. В. Ковтун, Е. В. Колесникова // Вісн. Одес. нац. мор. ун-ту. – 2003. – № 10. – С. 186–191.
31. Исследование прочности сыпучих материалов в условиях плоской деформации / В. В. Ковтун, Е. В. Багрий, В. Т. Бугаев // Будівельні конструкції. – 2004. – Вип. 61, т. 1. – С. 109–116.
32. Модель системи “машина – дискретне технологічне середовище” / В. Ковтун, О. Дорофєєв, О. Колесникова // Машинознавство. – 2004. – № 6. – С. 43–46.
33. Визначення параметрів елементів сільськогосподарських машин шляхом математичного моделювання / В. Ковтун, О. Дорофєєв, О. Колесникова // Вісн. Терноп. держ. техн. ун-ту. – 2005. – № 1. – С. 91–96.
34. Визначальні співвідношення механіки дискретного середовища / В. В. Ковтун // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 5. – С. 69–76.
35. Деформації вздовж потенціальних ліній ковзання у сипкому середовищі / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 5. – С. 142–150.
36. Напруження по потенціальних площинках ковзання у сипкому середовищі / В. В. Ковтун // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 1. – С. 7–12.
37. Експериментальне обґрунтування вихідних положень механіки дискретного середовища і визначення розрахункових параметрів моделей / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 3. – С. 20–28.
38. Вплив внутрішнього кулонового тертя на деформування дискретного середовища / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 3. – С. 15–20.
39. Експериментальне визначення модуля Юнга і коефіцієнта Пуассона сипкого матеріалу / О. В. Багрій, В. В. Ковтун // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 3. – С. 24–28.
40. Плоска задача механіки дискретного середовища / О. В. Багрій, В. В. Ковтун // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 5. – С. 17–21.
41. Алгоритми розв’язання плоскої задачі механіки дискретного середовища чисельним методом / О. В. Багрій, В. В. Ковтун // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 5. – С. 36–42.
42. Обладнання та методика лабораторних випробувань зразків дискретних матеріалів в умовах плоскої деформації / О. В. Багрій, В. В. Ковтун // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 2. – С. 31–39.
  Авторські свідоцтва СРСР
43. А. с. 1337768 СССР, МКИ3  G 01 N 33/24. Прибор для исследования свойств грунта  / В. В. Ковтун, А. А. Синиченко (СССР). – № 4056121/31-33 ; заявл. 14.04.86 ; опубл. 15.09.87 , Бюл. № 34. –  3 с.
44. А. с. 1462150 СССР, МКИ3  G 01  N 3/02 . Нагрузочное устройство прибора для механических испытаний грунтов / В. В. Ковтун, А. А. Синиченко, Г.А. Синиченко (СССР). – № 4195677/31-33 ; заявл. 18.02.87 ; опубл. 28.02.89 , Бюл. № 8. – 3 с.  
  Патенти України
45. Пат. 35670А Україна, МПК B 21 D 22/08 (2006.01). Штамп для закритого об’ємного штампування з крученням деталей звичайної точності /  В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін, В. В. Ковтун, М. А. Аль-Равашдех ; заявник і патентовласник В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін. – № 97031303 ; заявл. 21.03.97 ; опубл. 16.04.01 , Бюл. № 3. – 2 с.
46. Пат. 35671А Україна, МПК B 21 D 22/08 (2006.01). Пристрій для штампування з крученням /  В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін, В. П. Вовк, В. В. Ковтун, М. А. Аль-Равашдех ; заявник і патентовласник В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін. – № 97031304 ; заявл. 21.03.97 ; опубл. 16.04.01 , Бюл. № 3. – 3 с.
47. Пат. 35672А Україна, МПК B 21 D 22/08 (2006.01). Штамп для відкритого об'ємного штампування з крученням /  В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін, В. В. Ковтун, М. А. Аль-Равашдех ; заявник і патентовласник В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін. – № 97031305 ; заявл. 21.03.97 ; опубл. 16.04.01 , Бюл. № 3. – 3 с.
48. Пат. 59420 Україна, МПК C 10 M 101/00, C 10 M 141/00. Мастильна композиція /  В. І. Кириченко, Л. М. Кириченко, В. П. Свідерський, В. В. Ковтун; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділя. – № 2000052732 ; заявл. 15.05.00; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9. – 3 с.
49. Пат. 11675 Україна, МПК G 01 N 33/24 (2006.01), G 01 N 3/08 (2006.01). Спосіб визначення деформаційних параметрів пористих матеріалів за результатами лабораторних випробувань / В. В. Ковтун, О. В. Багрій ; заявник і патентовласник Хмельнииц. нац. ун-т. – № u 200503929 ; заявл. 25.04.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. – 3 с.
50. Пат. 18390 Україна, МПК G 01 N 33/24 (2006.01). Пристрій для лабораторних випробувань пористих матеріалів / О. В. Багрій, В. В. Ковтун ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т.- № u 2006 03878 ; заявл. 07.04.06 ; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. – 4 с.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail