Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
КУЗЬМЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
(1936 - 2015)

доктор технічних наук, професор   Народився 28 квітня 1936 року в с. Тузли Ічкинського району Кримської області.
   1959 року закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (ДІІТ) за спеціальністю "Локомотиви і локомотивне господарство", здобувши кваліфікацію "Інженер-механік".
   Після закінчення інституту 12 років пропрацював на Брянському машинобудівному заводі (Росія) як інженер-конструктор, дослідник. За цей час закінчив аспірантуру за заочною формою навчання.
   1971 року захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження контактної міцності і напруженого стану полімерних втулок підшипників ковзання розсувних колісних пар рухомого складу залізниць" зі спеціальності 05.161 - "Машинознавство і деталі машин".
   Після захисту дисертації упродовж 17 років працював у Брянському інституті транспортного машинобудування на кафедрі динаміки і міцності машин і деталей машин, брав активну участь у становленні спеціальності "Динаміка та міцність машин". Викладав різні курси: "Теорія пружності", "Теорія пластичності і повзучості", "Стійкість елементів конструкцій", "Математичне моделювання", "Чисельні методи", "Експериментальні методи", "Механіка руйнування" та інші, що дало можливість добре засвоїти методи механіки твердого і деформованого тіла.
   1986 року в інституті машинознавства АН СРСР імені академіка А. Н. Благонравова захистив докторську дисертацію зі спеціальностей 01.02.06 - "Динаміка, міцність машин, приладів і апаратури" та 05.02.04 - "Тертя та зношування в машинах". Звання професора кафедри динаміки і міцності машин отримав 1989 року.
   Цього ж року був запрошений до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування на посаду завідувача кафедри для впровадження нової спеціальності "Тертя і зношування в машинах", на той час єдиної в Україні. Спеціальність відкрили 1991 року. Пізніше спеціальність отримала назву "Обладнання і технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин та апаратів" (сьогодні — "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин і конструкцій"). За 15 років становлення та розвитку спеціальності на кафедрі зносостійкості та надійності машин здійснено 10 випусків.
   Готуючи студентів за цією спеціальністю, викладав різні дисципліни: "Триботехніка та основи надійності", "Автоматичне керування зварюванням", "Проблеми трибології автомобіля", "Напруження зварювальних конструкцій", "Надійність машин", "Основи наукових досліджень". З більшості дисциплін видані методичні та навчальні посібники.
   Після захисту докторської дисертації продовжував наукову роботу в напрямку створення моделей і методів розв'язку задач контактної механіки та їх практичного використання. Розроблені методи контактної механіки використані для розв'язку контактних задач для різних вузлів тертя: підшипників ковзання і кочення; опори вертіння; ріжучого інструменту по металу, дереву і камінню; зношування тканини та ін.
   Серед розроблених математичних моделей найважливішими є: 1) моделі просторового контактного середовища; 2) моделі встановленого і невстановленого зношування з методикою експериментального визначення їх параметрів; 3) статистичні моделі масштабного фактора у втомі та зношуванні; 4) ізохронні моделі накопичення втомлювального пошкодження і накопичення зношування; 5) у зв'язку з оцінкою точності визначення параметрів моделей розроблена математична теорія сенситивів.
   Останнім часом проводив роботи зі створення прикладної теорії твердості та основ контактної механіки поверхнево-пластичної обробки матеріалів. За результатами досліджень опубліковано понад 300 наукових робіт.
   У червні 2015 року Анатолій Григорович відійшов у вічність.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Методи розрахунків і випробувань на зношування та надійність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Кузьменко. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 151 с.
2. Метод алгебраических уравнений в контактной механике : монография / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХНУ, 2006. – 448 с.
3. Контакт, трение и износ смазанных поверхностей : монография / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха. – Хмельницкий : ХНУ, 2007. – 344 с.
4. Контактная механика и расчеты на износ опор скольжения : монография / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин. – Хмельницкий : ХНУ, 2008. – 550 с. (Теоретическая и экспериментальная трибология : в 12 т. ; т. 5).
5. Пластический контакт. Вариационно-экспериментальный метод : монография / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХНУ, 2009. – 359 с. – (Теоретическая и экспериментальная трибология : в 12 т. ; т. 2).
6. Развитие методов испытаний на износ и их применение для шаровых опор автомобиля : монография / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник. – Хмельницкий : ХНУ, 2010. – 222 с. – (Теоретическая и экспериментальная трибология : в 12 т. ; т. 11).
7. Развитие методов контактной трибомеханики : монография / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХНУ, 2010. – 270 с. – (Теоретическая и экспериментальная трибология : в 12 т. ; т. 3).
8. Контактная механика и износостойкость смазанных трибосистем : монография / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха, О. П. Бабак.– Хмельницкий : ХНУ, 2011. – 250 с. – (Теоретическая и экспериментальная трибология : в 12 т. ; т. 8 (1)).
Статті в журналах та збірниках наукових праць
9. Застосування гіпотези про стахостичну мікронеоднорідність при дослідженнях процесів тертя та зношування / А. Г. Кузьменко, О. А. Пасічник // Пробл. трибології. – 1999. – № 2. – С. 126–131.
10. Контактные задачи для подшипников скольжения при неустановившемся изнашивании по модели с обратной связью относительного износа / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин // Пробл. трибології . – 1999. – № 2. – С. 112–118.
11. Методы испытаний на износ / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник // Пробл. трибології. – 1999. – № 2 (12). – С. 38–109
12. Моделювання закономірності зношування з урахуванням масштабного фактора / А. Г. Кузьменко, О. А. Пасічник // Пробл. трибології. – 1999. – № 2. – С. 132–134.
13. Износоконтактная задача для сопряжения "вал-втулка" (обратная пара трения) / А. Г. Любин, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2000. – № 3. – С. 3–8.
14. Испытания на износ тканей при неравномерном изнашивании / А. Г. Кузьменко, И. В. Белькова // Пробл. трибології. – 2000. – № 2. – С. 146–153.
15. К определению износоконтактных параметров цилиндрических опор скольжения в случае возвратно-вращательного движения (качательный режим) / А. Г. Любин, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2000. – № 3–4. – С. 149–153.
16. Методика испытаний на износ тканей при неравномерном изнашивании / А. Г. Кузьменко, И. В. Белькова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 5, ч. 1. – С. 120–122.
17. Оценка точности определения износостойкости при испытаниях на приборе ТИ-IМ / А. Г. Кузьменко, И. В. Белькова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах : зб. наук. пр. за результатами VII наук.-техн. конф. (25–27 трав. 2000 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ТУП. – 2000. – Вип. № 7. – С. 228–231.
18. Развитие метода алгебраических уравнений в контактной механике / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2000. – № 3–4. – С. 106–148.
19. Расчетно-экспериментальная методика оценки износа одежды / А. Г. Кузьменко, И. В. Белькова // Пробл. трибології. – 2000. – № 1. – С. 133–136.
20. Система расчетно-экспериментальных методов оценки износа и надежности опор скольжения / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин, В. А. Кузьменко // Надійність машин та прогнозування їх ресурсу : збірник. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2000. – С. 460–477.
21. Система расчетно-экспериментальных методов оценки износа и надежности опор скольжения / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин, В. А. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2000. – № 1. – С. 30–45.
22. Дослідження физіко-механічних властивостей вуглецевих сталей, їх обробляємості під впливом водню / О. А. Пасічник, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 1. – С. 125–129.
23. Износ подшипника скольжения при переменной нагрузке / А. Г. Любин, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 1. – С. 76–79.
24. Контакт сферических тел, покрытых тонкими слоями / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 1. – С. 89–118.
25. Метод ускоренных испытаний тканей на износ / А. Г. Кузьменко, И. В. Белькова // Пробл. трибології. – 2001. – № 2. – С. 110–121.
26. Механика контактной среды и метод конечного элемента в контактных задачах / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 2. – С. 135–171.
27. Трение гибкой полосы на жестком цилиндре при наличии адгезии (развитие формулы Эйлера) / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 1. – С. 137-151.
28. Метод испытания на износ цилиндрических и сферических тел / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник, С. В. Псел, Г. А. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2002. – № 1. – С. 105–128.
29. Методика лабораторных испытаний на износ по схеме "конус-фаска на торце полого цилиндра" / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха // Пробл. трибології. – 2002. – № 2. – С. 129–133.
30. Модели суммирования износа и определение их параметров / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2002. – № 1. – С. 171–185.
31. Основы методов экспериментального определения параметров контакта подшипников скольжения (по диаграмме вдавливания вала) / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2002. – № 2. – С. 111–125.
32. Стенд для испытаний газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания / О. П. Бабак, А. Г. Кузьменко, А. А. Пасечник // Пробл. трибології. – 2002. – № 2. – С. 107–110.
33. Теория сенситивов функций и их приложения / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2002. – № 1. – С. 63–104.
34. Трибология обработки камня / А. Г. Кузьменко, Г. М. Баннов, А. А. Пасечник // Пробл. трибології. – 2002. – № 1. – С. 58–62.
35. Вдавливание конуса / А. Г. Кузьменко, В. Д. Кащук, А. В. Дыха // Пробл. трибології. – 2003. – № 3, 4. – С. 112–129.
36. Контактная квантовая механика резания металлов / А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей // Пробл. трибології. – 2003. – № 2. – С. 215–236.
37. Механика вырубки / А. Г. Кузьменко, В. А. Сторощук // Пробл. трибології. – 2003. – № 1. – С. 145–159.
38. Оценка износа подшипников скольжения при сопряжении вала и втулки с предварительным натягом / А. Г. Кузьменко, С. В. Псел // Пробл. трибології. – 2003. – № 1. – С. 16–23.
39. Приближенное алгебраическое Qz – преобразование функции / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2003. – № 3, 4. – С. 181–194.
40. Методы решения контактных задач трибомеханики для опор скольжения / А. Г. Любин, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2004. – № 1. – С. 111–120.
41. О погрешности при сравнении распределений вероятностей моды / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2004. – № 2. – С. 154–157.
42. Развитие методов испытаний клина на износ / А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей // Пробл. трибології. – 2004. – № 2. – С. 73–103.
43. Износ и ползучесть роликовых электродов / А. Г. Кузьменко, Д. Я. Кащук // Пробл. трибології – 2005. – № 1. – С. 3–16.
44. Энергетические методы и модели в трибологии. Часть I. Энергия сопротивления вдавливанию индентора / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2005. – № 1. – С. 17–38.
45. Дослідження динаміки руху мастильної краплі по плоскій поверхні / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, О. А. Пасічник // Пробл. трибології. – 2007. – № 2. – С. 91–94.
46. Експериментальні дослідження руху мастильного матеріалу із застосуванням комп'ютерних технологій візуалізації та реєстрації / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, О. А. Пасічник, А. Б. Даньков // Пробл. трибології. – 2007. – № 1. – С. 135–139.
47. Метод определения предельного напряжения сдвига при движении тонкого слоя смазки по наклонной плоскости / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, А. В. Дыха // Пробл. трибології. – 2007. – № 3. – С. 99–109.
48. Систематизация задач контактной механики / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2007. – № 2. – С. 3–35.
49. Элементы механики центробежной смазки поверхности / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2007. – № 4. – С. 3–21.
50. Физика контактной механики поверхностей / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2008. – № 4. – С. 65–79.
51. Проскальзывание в подшипниках качения. Часть 1. Общие положения / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2010. – № 2. – С. 61–72.
52. Проскальзывание в подшипниках качения. Часть 2. Экспериментальное определение коэффициентов проскальзывания / А. Г. Кузьменко, В. М. Криворотько, А. Е. Савчук // Пробл. трибології. – 2010. – № 2. – С. 73–82.
53. Распределение нагрузки между шариками в радиальном подшипнике качения / А. Г. Кузьменко, В. М. Криворотько // Пробл. трибології. – 2010. – № 1. – С. 29–41.
  Додатково дивись: Кузьменко Анатолій Григорович. (До 75-річчя від дня на¬родження) [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажчик / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 57 с. – (Бібліографія праць вчених Хмель¬ниц. нац. ун-ту). – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/kuzmenko.htm . – Назва з екрана.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail