Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 02.05.2018 р.
ЛЮБЧИК ВІТАЛІЙ РОМАНОВИЧ
доктор технічних наук, професор   Любчик Віталій Романович народився в м. Хмельницькому 16 грудня 1974 року в сім’ї військовослужбовця. Батько – Любчик Роман Васильович, мати – Любчик Валентина Іллівна.
   З 1980-1991 рр. навчався в загальноосвітній середній школі.
   У 1991 році вступив до Хмельницького технологічного інституту на спеціальність "Конструювання та технологія радіоелектронних засобів", який закінчив 1996 року, здобувши кваліфікацію радіоінженера-конструктора-технолога.
   У 1996 -1999 рр. навчався в аспірантурі Технологічного університету Поділля.
   У 2001 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Вінницького державного технічного університету за спеціальністю 05.11.08 – "Радіовимірювальні прилади" і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. 2002 року Віталію Романовичу присвоєно вчене звання доцента кафедри проектування та конструювання радіоелектронних засобів. З 1998 - 2001 рр. працював на посаді асистента кафедри проектування та конструювання радіоелектронних засобів. З 2001 року працює на посаді доцента кафедри проектування та конструювання радіоелектронних засобів.
   Віталій Романович неодноразово нагороджувався грамотами за активну винахідницьку діяльність, нагороджений почесним значком "Творець" Державного департаменту інтелектуальної власності України (2008 р.) та почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації управління освіти і науки (2009 р.).
   У 2015 році у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка" захистив докторську дисертацію на тему "Розвиток теоретичних засад підвищення точності радіотехнічних засобів підповерхневого зондування" за спеціальністю 05.12.17 – "Радіотехнічні та телевізійні системи".
   Зараз працює на посаді професора кафедри телекомунікацій і радіотехніки Хмельницького національного університету.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Основи теорії інформації та кодування : підручник / І. В. Кузьмін, І. В. Троцишин, А. І. Кузьмін, В. О. Кедрус, В. Р. Любчик. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 373 c.
2. Теоретичні засади багаточастотних фазових вимірювань дальності об‘єктів / В. Р. Любчик, А. В. Клепіковський, Ю. В. Сенчишина. – Чернівці : Місто, 2018. – 432 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
3. Дослідження потенційної точності та швидкодії спектрально-фазового методу вимірювання відстані / В. Р. Любчик, С. М. Дем’янюк // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2003. – № 1. – С. 74–80.
4. Розробка фазового методу вимірювання відстаней до двох об’єктів / В. Р. Любчик // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2004. – № 2, ч. 1, т. 3. – C. 108–114.
5. Теорія вимірювання та перетворення фазочастотних параметрів радіосигналів (принципи, методи, практичні застосування) / І. В. Троцишин, В. Р. Любчик, О. П. Войтюк, О. І. Полікаровських // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. – 2004. – № 2. – С. 158–176.
6. Фазові ітераційні методи вимірювання відстаней / В. Р. Любчик, А. С. Моставлюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2004. – № 5. – C. 163–169.
7. Вимірювання відстаней до трьох об'єктів / В. Р. Любчик, О. І. Гнатюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2005. – № 2. – C. 183–188.
8. Аналіз методів діагностики провідникових кабельних ліній зв'язку / М. В. Миколюк, В. Р. Любчик // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 6, т. 1. – С. 120–126.
9. Фазочастотні методи вимірювання відстаней / В. Р. Любчик, О. М. Кілімнік // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. – 2007. – № 2. – С. 206–211.
10. Дослідження методів ультразвукової діагностики медико-біологічних об'єктів / Ю. В. Сенчишина, В. Р. Любчик // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 6. – С. 132–137.
11. Математична модель проходження гармонічних сигналів в довгій лінії за наявності об’єктів з реактивним та активним характером відбиттів розташованих на різних відстанях / В. Р. Любчик, А. В. Лисак // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. – 2008. – № 2. – С. 63–67.
12. Розробка аналітичного фазового методу вимірювання відстаней до трьох об’єктів / В. Р. Любчик, Ю. В. Сенчишина, Г. Б. Параска, О. М. Килимник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 2. – С. 142–147.
13. Дослідження проходження гармонійних сигналів в довгій лінії за наявності активного і реактивного навантажень в різних точках лінії / В. Р. Любчик, М. В. Миколюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 1. – С. 208–211.
14. Теоретичні основи фазових вимірювань відстаней до декількох об‘єктів / Г. Б. Параска, О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик // Электроника и связь. Темат. вып.: Электроника и нанотехнологии. – 2010. – № 2. – С. 82–86.
15. Фазовий метод визначення небезпечних ситуацій літаків / В. М. Кичак, В. Р. Любчик, С. О. Яновицький // Радиотехника. – 2010. – № 163. – С. 271–275.
16. Дослідження потенційної точності та роздільної здатності фазового багаточастотного методу вимірювання відстаней / О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик, Т. О. Дементьєв // Электроника и связь. Темат. вып.: Электроника и нанотехнологии. – 2011. – № 3. – С. 78–82.
17. Model of Transmission of  Probing Signals in the Study of  Nano-objects [Electronic resource] / V. Liubchyk, S. Karvan, G. Paraska // 12th International Conference on Nanotechnology : Conference Proceedings, ICC, Birmingham, UK, 20–23 August 2012. – Mode of access : http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber= 6321954&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D6321954. – Title from the screen.
18. The method of determination of surface morphology at a nanometer scale / V. Liubchyk, G. Paraska, S. Karvan // Advanced Technologies in Textile Industry : International Scientific Conference, Khmelnytsky, Ukraine, 9–11 October 2012 : Conference Proceedings. – Khmelnytsky, 2012. – P. 40–43.
19. Огляд методів підповерхневого зондування / Л. О. Ковтун. В. Р. Любчик, О. М. Килимник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 4. – C. 55–58.
20. Розробка методу математичного моделювання руху повітряних суден в зоні дії вторинних РЛС / К. В. Чмерук, О.К. Яновицький, С. В. Яновицький, В. Р. Любчик // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 2. – C. 247–250.
21. Application of the Multi-frequency Phase Method of Ranging to Many Objects for Construction of Ground Penetrating Radar / V. Liubchyk, A. Kylimnik, S. Horyashchenko // International Radar Symposium (IRS-2013), Dresden, Germany, 19–21 June , 2013. – P. 835–840.
22. Аналітичний багаточастотний фазовий метод вимірювання дальностей / О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик, М. О. Лантвойт // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т". Серія : Радіотехніка. Радіоапаратобудування : зб. наук. пр. – Київ,  2013. – Вип. 52. – С. 65–73.
23. Аналітичний багаточастотний фазовий метод вимірювання дальностей / О.М. Шинкарук, В.Р. Любчик, М.О. Лантвойт // Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи", 11-15 берез. 2013, Київ, Україна : матеріали конф. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Радіотехн. ф-т. – Київ, 2013. – С. 140–141.
24. Визначення радіальної швидкості та дальності об’єктів багаточастотним фазовим методом / В.Р. Любчик, О.К. Яновицький, М.В. Головатий // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. – 2013. – № 1. – С. 67–71.
25. Дослідження лабораторного макету вимірювального приладу багаточастотного фазового методу вимірювання дальностей  / В. Р. Любчик, О. М. Шинкарук, О. М. Килимник, М. О. Лантвойт // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2013) : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук. конф., Вінниця, 29–30 жовт. 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 109–110.
26. Дослідження методичної похибки аналітичного багаточастотного фазового методу вимірювання дальностей / В. Р. Любчик, О. М. Шинкрук, М. О. Лантвойт // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 5. – С. 149–151.
27. Методи адаптивного визначення фазового спектру сигналу з мінімальним пік-фактором / В. Р. Любчик, О. Д. Якимчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 2. – C. 291–293.
28. Методи адаптивного визначення фазового спектру сигналу з мінімальним пік-фактором / В. Р. Любчик, О. Д. Якимчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-12-2013) : матеріали ХІІ міжнар. наук.-техн. конф., 3-8 черв. 2013 р., м. Одеса (Затока) / Укр. технол. акад. [та ін.] ; [редкол.: Афонін І. Л. та ін.]. – Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 78–79.
29. Методи багаточастотної фазової рефлектометрії кабельних ліній зв’язку / В. Р. Любчик, Ю. В. Нікольчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 4. – C. 148–151.
30. Моделювання багаточастотного фазового методу вимірювання дальностей до багатьох об’єктів / В. Р. Любчик, О. М. Шинкарук, М. О. Лантвойт // Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 жовт. 2013 р. –  Чернівці, 2013. – С. 99–100.
31. Применение аналитического многочастотного фазового метода измерения дальностей для решения задач радиолокации / В.Р. Любчик, О.М. Шинкарук, М.О. Лантвойт // 23-я Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо'2013"), 8-13 сентяб. 2013 г., Севастополь, Крым, Украина : материалы конф. / Севастоп. нац. техн. ун-т [и др.]. – Севастополь, 2013. – С. 1202–1203.
32. Розробка та дослідження математичної моделі проходження гармонійних радіосигналів за наявності багатьох об'єктів / В. Р. Любчик // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – Хмельницький, 2013. – № 6. – С. 139–146.
33. Analytical multifrequency phase method of measuring distances to many objects / V. R. Liubchyk, O. M. Shynkaruk, O.  M. Kylymnyk // European Applied Sciences. – Stuttgart, 2014. – № 3. – Р. 103–105.
34. Study of accuracy of measurement range of multifrequency phase method / О. M. Shynkaruk, V. R. Liubchyk, M. O. Lantvoit // European Applied Sciences. – Stuttgart, 2014. – № 2. – Р. 93–96.
35. The research of the application of signals with the rectangular enveloping of the amplitude spectrum in the radar / O. Shinkaruk, M. Lantvoyt, V. Liubchyk, O. Kylymnyk // International Radar Symposium (IRS–2014), 16–18 June, 2014. – Gdansk, Poland, 2014. – P. 250–253.
36. Дослідження точності вимірювання дальності багаточастотним фазовим методом / В. Р. Любчик, О. К. Яновицький, О. М. Килимник, O. I. Фаскевич // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – № 3. – C. 21–24.
37. Математическое моделирование многочастотного фазового метода измерения дальностей / О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик, Р. Ф. Гатиятуллина // Вестн. Казан. технол. ун-та. – 2014. – Т. 17, № 5. – С. 282–286.
38. Практичне дослідження багаточастотного фазового методу вимірювання дальності багатьох об'єктів / В. Р. Любчик, О. М. Килимник, В. М. Лесик // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – № 2. – С. 154–157.
39. Теоретические основы многочастотных фазовых измерений дальностей нескольких объектов / В. Р. Любчик // Альманах современной науки и образования. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 4 (83). – C. 99–105.
40. Формирование сигналов с прямоугольным спектром и минимальным пик-фактором / В. Р. Любчик, О. Н. Шинкарук, М.О. Лантвойт  // Вестн. Рязан. гос. радиотехн. ун-та. – 2014. – № 2 (48). – С. 143–146.
41. Mathematical model of piezoelectric resonant oscillating systems thermal control using semiconducting thermal control elements / A. Klepikovskiy, V. Liubchyk // Study of problems in modern science: new technologies in engineering, advanced management, efficiency of social institutions : monograph / ed. by Y. Shalapko, Z. Wyszkowska, J. Musial, O. Paraska. – Bydgoszcz (Poland), 2015. – P. 527–538.
42. Analytical method multifrequency phase distance measurements of many objects in the application to ultrasound diagnostics / V. R. Liubchyk, A.V.  Klepikovsky, Y. V. Senchyshyna // European Applied Sciences. – Stuttgart, Germany, 2016. – № 1. – P. 58–61.
43. Improved multi-frecuency phase method of ranging / Y. V. Senchyshyna, V. R. Liubchyk, A.V. Klepikovsky // Proceedings of the XIII International Conference  “Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science” (ТCSET'2016), February 23–26, 2016. – Lviv-Slavske, Ukraine, 2016. – Р. 250.
44. Математична модель періодичного сигналу з прямокутним спектром і мінімальним пік-фактором / В. Р. Любчик, Ю. В. Сенчишина, І. В. Троцишин, Г. М. Розорінов // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2016. – № 1. – С. 23–29.
  Патенти України
45. Пат. 64142 А Україна, МПК G 01 R 31/08 (2006.01). Спосіб визначення відстаней до місць пошкодження електричної лінії / К. Л. Горященко, В. Р. Любчик, І. В. Троцишин ; № 2003 021156 ; заявл. 10.02.2003 ; опубл. 16.02.2004, Бюл. № 2.
46. Пат. 106715 Україна, МПК G 01 V 3/12, G 01 S 13/95.  Спосіб підповерхневого радіолокаційного зондування / О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик, О. М. Килимник, А. В. Клепіковський ; заявник і патентовласник Буков. держ. мед. ун-т МОЗ України. – № a 2014 00912 ; заявл. 31.01.14 ; опубл. 25.09.14, Бюл. № 18.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail