Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
МАРЧЕНКО ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
доктор технічних наук, професор   Народився 28 квітня 1957 року в м. Хмельницькому.
   Після закінчення 1974 року середньої школи вступив до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування на механічний факультет.
   Закінчивши 1979 року інститут з відзнакою, залишився працював у цьому ж виші на посаді асистента і молодшого наукового співробітника.
   1981 року вступив до аспірантури Московського заводу-ВТУЗу імені Ліхачова при кафедрі "Обробка металів тиском". Після закінчення аспірантури 1984 року працював у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування на посадах молодшого, а потім старшого наукового співробітника.
   1985 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.03.05 - "Процеси та машини обробки тиском".
   1997 року вступив до докторантури НТУУ "Київський політехнічний університет" при кафедрі "Обробка металів тиском". Після закінчення докторантури з 2000 року по теперішній час працює у Хмельницькому національному університеті на посадах доцента та професора кафедри програмної інженерії.
   2003 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.03.05 - "Процеси та машини обробки тиском".
   2006 року присвоєне вчене звання професора кафедри інформатики.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Теоретичні та технологічні аспекти штампування з обертанням інструмента / Ю. Є. Шамарін,  В. Л. Марченко / Київ. держ. наук.-дослід. ін.-т гідроприладів. – К., 2005. – 290 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
2. Исследование  контактных давлений в многослойных осесимметричных конструкциях / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Пробл. прочности. – 1998. – № 4. – С. 73–82.
3. Определение контактных давлений при штамповке тонкостенных конических поковок / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Изв. вузов.  Чёрная металлургия. – 1998. –  № 9. –  С. 29–31.
4. Прогнозирование размерной точности тонкостенных конических поковок / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін / Изв. вузов. Чёрная металлургия. – 1998. – № 11. – С. 35–38.
5. Вплив кінематичних параметрів облойного штампування інструментом, що обертається, на напружно-деформований стан заготовки / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Наук. вісті Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін.-т". – 1999. – № 1. – С. 104–107.
6. Распределение контактных давлений в составных бандажированных конструкциях / конструкциях / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Вестн. машиностроения. – 1999. – № 2. – С. 54–55.
7. Розробка моделі пружно-пластичного контакту тіл з лінійчатою контактною поверхнею / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 1999. – № 4. – С. 10–14.
8. Экспериментальные исследования контактных давлений в многослойных осеметричных конструкціях / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Вестн. машиностроения. – 1999. – № 3. – С. 59–60.
9. Визначення величини сил тертя при пластичному деформуванні / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Пробл. трибології. – 2000. – № 2. – С. 158–165.
10. Вплив параметрів пристрою для штампування інструментом, що обертається, на силові умови деформування / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Наук. вісті Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін.-т". – 2000. – № 5. – С. 82–87.
11. Визначення точності тонкостінних конічних деталей при штампуванні з крученням / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – № 5, ч. 1, т. 1. – С. 21–26.
12. Ефективний спосіб рішення контактних задач методом скінчених елементів / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2005. – № 1. – С. 136–140.
13. Рішення пружніх контактних задач методом скінчених елементів при значних відносних проковзуваннях / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2005. – № 2. – С. 174–177.
14. Врахування контактних умов при значних проковзуваннях та силах тертя при рішенні контактних задач методом скінчених елементів / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Пробл. трибології. – 2006. – № 1. – С. 82–87.
15. Механічні та фізичні основи технології штампування з обертанням інструменту / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 2, т. 2. – С. 166–169.
16. Розробка енергозберігаючих режимів деформування при штампуванні з крученням / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Наук. вісті Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін.-т". – 2006. – № 1. – С. 51–55.
17. Розробка та визначення параметрів пристрою для поетапного штампування з крученням / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 1. – С. 142–145.
18. Дослідження пропускної здатності комп'ютерних мереж / В. Л. Марченко, А. Терехов // Збірник наукових праць за матеріалами четвертої всеукраїнської науково-технічної конференції "Актуальні проблеми комп‘ютерних технологій – 2010". – Хмельницький : ХНУ, 2010. – С. 212–217.
19. Продуктивність мереж зіркоподібної топології / В. Л. Марченко, О. Войтюк // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2011. – №1. – С. 130–133.
20. Особливості застосування табличного процесора MS EXCEL для розв'язування нелінійних рівнянь / В. Л. Марченко, Л. С. Драпак // Вісн. Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х., 2012. – № 34. – С. 79–82.
21. Продуктивність локальних обчислювальних мереж / В. Л. Марченко // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2012. – № 3. – С. 75–78.
22. Алгоритм рішення контактних задач методом скінчених елементів при здійсненні контакту між вузлами / В. Л. Марченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – №1. – С. 41–45.
Патенти України
23. Пат. 78253 Україна, МПК B 21 D 22/00, B 21 D 22/02 (2006.01). Багатоциліндровий пристрій для штампування з крученням / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін ; заявник і патентовласник Київ. держ. наук.-дослід. ін.-т гідроприладів. – № 20040604703 ; заявл. 15.06.04; опубл. 15.03.07, Бюл. № 3. – 3 с.
24. Пат. 78369 Україна, МПК B 21 D 22/08 (2006.01), B 30 B 1/00. Пристрій для штампування вісесиметричних деталей з крученням / В. Л. Марченко, Ю. Є. Шамарін ; заявник і патентовласник Київ. держ. наук.-дослід. ін.-т гідроприладів. – № a 200502861 ; заявл. 29.03.05 ; опубл. 15.03.07, Бюл. № 3. – 3 с.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail