Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
МАЗУР МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
доктор технічних наук, професор


   Народився 7 грудня 1951 року в с. Кременчуки Красилівського району Хмельницької області в сім’ї вчителів.
   1974 року закінчив механічний факультет Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування за спеціальністю "Технологія машинобудув ання, металорізальні верстати та інструменти". Після закінчення інституту деякий час працював інженером-технологом на Хмельницькому заводі термопластавтоматів. Потім – служба в лавах Радянській армії артилеристом (Німецька демократична республіка). Після служби в армії працював асистентом кафедри технології машинобудування ХТІПО, а 1978 року вступив до аспірантури Тульського політехнічного інституту.
   Кандидатську дисертацію захистив 1981 року.
   Після закінчення аспірантури працював старшим викладачем, доцентом кафедри технології машинобудування, а з 1983 року – заступником декана механічного факультету ХТІПО.
   Закінчивши 1989 року курси французької мови при Київському державному університеті, стажувався у Франції (1989 р., університет м. Монпельї).
   Упродовж 1989 - 1993 рр. працював професором інституту механіки м.Ум-Ель-Буагі (Алжир). Читав лекції з технології машинобудування, метрології, базових і основних технологій. Видав декілька підручників із вищевказаних дисциплін французькою мовою. Після повернення до Хмельницького технологічного інституту працював доцентом кафедри технології машинобудування, а з 1996 року виконував обов’язки заступника завідувача кафедри технології машинобудування.
   1999 року захистив у НТУУ "Киівський політехнічний інститут" докторську дисертацію зі спеціальності 05.03.01 на тему "Розробка теоретичних основ та практичне використання термомеханічної моделі обробки пластичних матеріалів" (науковий консультант – проф. Остафьєв В.О.).
   2000 року був обраний професором кафедри технології машинобудування, а з 03.04.2000 року – завідувачем цієї ж кафедри.
   2001 року, у зв’язку із розгортанням системи дистанційного навчання в університеті, виконував обов’язки директора центру дистанційного навчання при Інституті заочного і дистанційного навчання Технологічного університету Поділля, який з 2003 року став факультетом. За його участю з 2002 року розпочато навчання за 10 спеціальностями дистанційної форми.
   У даний час працює деканом факультету заочно-дистанційного навчання Хмельницького національного університету.
   Нагороджений почесним знаком "Відмінник вищої освіти України".
   Викладає навчальні курси: "Теорія різання", "Різальний інструмент", "Сучасні виробничі технології", "Інструментальне забезпечення спеціалізованих металорізальних верстатів". Досліджує прогнозувальне моделювання процесу різання при лезовій обробці пластичних матеріалів.
   Видав у співавторстві навчальні посібники: "Приводи технологічного устаткування металообробних виробництв" (2 томи), "Технологічні основи машинобудування", "Технологія машинобудування", монографію "Металлы и сплавы зарубежных стран и их отечественные аналоги", підручник "Основи теорії різання матеріалів" українською (2 видання) і російською мовами, монографію "Інформаційне, методичне та організаційне забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України".
   Опублікував понад 180 наукових праць і винаходів.
   З 2001 року в Хмельницькому національному університеті очолює наукову школу трибології процесу різання, є відповідальним виконавцем держбюджетної н/д теми №2Б-2001 "Розробка теоретичних основ трибології процесу різання інструментами зі зносостійкими покриттями та практика її використання в сучасному машинобудуванні".
   Є членом спеціалізованих учених рад із розгляду дисертацій за спеціальністю "Машинознавство" (ХНУ, м. Хмельницький) та за спеціальністю 05.03.01 - "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти" при Інституті надтвердих матеріалів (м. Київ).
   Одружений. Дружина, Мазур Єлизавета Єгорівна, працює у Хмельницькому національному університеті. Разом мають доньку, Верхолу Марину Миколаївну, внучку Ольгу і внука Олексія.

Мазур М.П. з дружиною Єлізаветою Єгорівною

Мазур М.П. в кабінеті


ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ


Монографії, навчальні посібники
1. Fabrication mecanique. Recueil des cours / N. P. Mazur. – Algerie : L'Universite d'Oum–El–Bouaghi, 1992. – 35 р.
2. Technologie de base. Recueil des cours / N. P. Mazur. – Algerie : L'Universite d'Oum–El–Bouaghi, 1992. – 109 р.
3. Travaux pratiques de la metrologie dimensionnelle. Instruction methodique / N. P. Mazur, I. Kozar. – Algerie : L'Universite d'Oum–El–Bouaghi, 1992. – 23 р.
4. Журнал лабораторних робіт по курсу "Теорія різання" : для студ. спец. "ТМ", "МВ", "ІВ" та "ПН" /  уклад.: М. П. Мазур, Л. М. Кузьма. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 36 с.
5. Приводи технологічного устаткування металообробних виробництв : навч. посіб. для студ. вищ. техн. навч. закл. І та ІІ рівнів акредитації. Ч. 1. Механічні та електромеханічні системи приводів / М. П. Мазур,  Г.О. Фрімерштейн,  В. Ф. Прокопчук, І. В. Прокопчук. – Хмельницький : ТУП, 1999. – 199 с. : іл. –  Бібліогр.: с. 197–199.
6. Приводи технологічного устаткування металообробних виробництв : навч. посіб. для студ. вищ. техн. навч. закл. І та ІІ рівнів акредитації. Кн. 2. Гідравлічні системи приводів / М. П. Мазур,  В. Ф. Прокопчук, І. В. Прокопчук, Г.О. Фрімерштейн. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 257 с. : іл.  – Бібліогр.: с. 256–257.
7. Металлы и сплавы зарубежных стран и их аналоги отечественных стандартов : справочник / Н. П. Мазур, Б. С. Волынский. – Хмельницкий : ТУП, 2001. – 43 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 41.
8. Металорізальні інструменти  : метод. вказівки по проектуванню та альбом типових креслень для студ. спец. "ТМ", "МВ та системи", "ІВ" та "ОПМ" / уклад.: М. П. Мазур, Л. М. Кузьма. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 43 с.
9. Сучасні виробничі технології : метод. вказівки до викон. лаборатор.-практ. робіт для студ. екон. спец. /  уклад.: М. П. Мазур, К. С. Соколан. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 77 с.
10. Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения. В 10 т. Т. 1 : Механика резания материалов / общ. ред. Ф. В. Новиков, А. В. Якимов. – Одесса : ОНПУ, 2002. – 579 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 555–573.
11. Технологічні основи машинобудування : навч. посіб. для студ. вищ. техн. закл., які навчаються за напрямом "Інженерна механіка" / Б. Д. Сторож, М. П. Мазур, Р. Т. Карпик, В. Д. Каразей. – Івано-Франківськ ; Хмельницький : ТУП, 2003. – 154 с.: іл. – Бібліогр.: с. 150.
12. Навчальна програма з курсу "Теорія різання" / Д. Є. Анельчик, В. Г. Біланенко, Ю. М. Внуков, А. І. Грабченко, В. О. Залога, М. П. Мазур // Збірник навчальних пограм за напрямом 0902 "Інженерна механіка" : навч. посіб. / за ред. М. І. Бобиря. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 426 с. – Бібліогр. в кінці розд.
13. Технологія машинобудування : навч. посіб. /  Є. О. Горбатюк, М. П. Мазур, А. С. Зєнкін, В.Д. Каразей. –  Л. : Новий Світ – 2000, 2009. –  358 с. : іл. –  Бібліогр.: с. 354-355.
14. Основи теорії різання матеріалів : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямами підгот. "Інженерна механіка" та "Машинобудування" / М. П. Мазур [та ін.] ; під заг. ред. М. П. Мазура. – Л. : Новий Cвіт-2000, 2010. – 422 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
15. Інформаційне, методичне та організаційне забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України : монографія / М. П. Мазур, Ю. О. Зубань, В. О. Любчак, С. А. Іванець ; Сум. держ. ун-т, Хмельниц. нац. ун-т, Черніг. нац. технол. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2013. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 143–151.
16. Основы теории резания материалов : учеб. для студ  высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям подгот. "Инженерная механика" и "Машиностроение" / Н. П. Мазур [и др.] ; под общ. ред. Н. П. Мазура и А. И. Грабченко. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2013. – 534 с. –Бібліогр. в кінці розд.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
17. К вопросу об обработке радиусных канавок на внутренних и наружных кольцах шарикоподшипников / С. С. Петрухин, Н. П. Мазур // Исследования в области технологии механической обработки и сборки машин : cб. науч. тр. –  Тула : ТулПИ, 1979. – С. 82–87.
18. Обработка желобов колец шарикоподшипников оптимального профиля / С. С. Петрухин, Н. П. Мазур // Подшипниковая промышленность. – М. : ВНИИПП, 1980. – № 5. – С. 13–18.
19. Применение метода ортогонального проектирования для определения профиля детали при обработке дисковым инструментом / С. С. Петрухин, Н. П. Мазур // Исследования в области инструментального производства и обработки металлов резанием : cб. науч. тр. – Тула : ТулПИ, 1980. – С. 5–10.
20. Метод четырех параметрической оптимизации режимов резания и геометрии режущей части инструмента / С. С. Петрухин, Н. П. Мазур. – М., 1981. – 10 с. – Деп. в НИИМАШ 25.03.1981, № 43–81.
21. Определение усилий резания при обработке радиусных канавок на цилиндрических деталях дисковыми фрезами / С. С. Петрухин, Н. П. Мазур // Резание и инструмент : респ. межвед. научн.-техн. сб. – Харьков : Вища школа. Изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1981. – Вып. 25. – С. 54–62.
22. Особенности формообразования заданного профиля детали инструментом с известным профилем режущих кромок / С. С. Петрухин, Н. П. Мазур // Резание и инструмент : респ. межвед. научн.-техн. сб. – Харьков : Вища школа. Изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1981. – Вып. 26.
23. К вопросу об определении параметров срезаемого слоя при обработке червячными инструментами / Н. П. Мазур // Резание и инструмент : респ. межвед. научн.-техн. сб. – Харьков : Вища школа. Изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1984. – Вып. 32. – С. 51–59.
24. Общая методика определения расчетных неровностей поверхностей, обработанных методом огибания / Н. П. Мазур // Резание и инструмент : респ. межвед. научн.-техн. сб. – Харьков : Вища школа. Изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1984. – Вып. 31. – С. 75–82.
25. Визначення довжини контакту мiж стружкою та передньою поверхнею iнструменту при рiзаннi пластичних матеріалів / М. П. Мазур // Актуальнi проблеми технiки та суспільства : зб. ст. викл. та наук. співроб. ТУП. – Хмельницький : ТУП, 1996. – Вип. 2. – С. 78–84.
26. Термомеханiчна теорiя розрахунку параметрiв контактної зони при рiзаннi пластичних матерiалiв / М. П. Мазур // Проблеми сучасного машинобудування : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУП, 1996. – С. 8–12.
27. Визначення контактних температур рiжучого iнструменту / М. П. Мазур // Вiсн. Технол. ун-ту Подiлля. Техн. науки. – 1997. – № 1. – С. 5–13.
28. Расчет контактных нагрузок на задней поверхности инструмента / Н. П. Мазур // Пробл. трибології. – 1997. – № 2. – С. 65–73.
29. Визначення параметрів зони контакту для інструментів із вкороченою передньою поверхнею / М. П. Мазур // Вiсн. Технол. ун-ту Подiлля. – 1998. – № 2. – С. 49–52.
30. До питання про використання методу джерел тепла для розрахунку температурних полів ріжучих інструментів / В. О. Остаф`єв, М. П. Мазур // ТЕМА. – 1998. – № 8. – С. 8–11.
31. Підвищення працездатності різального інструмента шляхом циклічного припрацювання / М. П. Мазур, В. В. Милько // Пробл. трибології. – 1998. – № 4. – С. 6–8.
32. Термомеханічна теорія розрахунку параметрів контакту і температур при різанні пластичних матеріалів / М. П. Мазур // Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва. – 1998. – Т. 1. – С. 285–290.
33. Визначення дійсних напружень на задній поверхні різального інструмента / М. П. Мазур // Резание и инструменты в технологических системах : междунар. науч.-техн. сб. / Нац. техн. ун-т "Харков. политехн. ин-т". – Харьков: Изд-во НТУ "ХПИ", 1999. – Вып. 53. – С. 199–204.
34. Вплив коефіцієнта зовнішнього тертя на контактні процеси на поверхнях різального інструмента / М. П. Мазур, В. В. Милько // Пробл. трибології.  – 1999. – № 1. – С. 69–70.
35. Моделювання контактної взаємодії та зношування на задній поверхні різальних інструментів /  В. О. Остаф`єв, М. П. Мазур, В. В. Милько // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 2. –С. 11–17.
36. Определение длины контакта между стружкой и передней поверхностью инструмента при резании пластичных материалов / Н. П. Мазур // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 3. – С. 39–41.
37. Про визначення сил і коефіцієнта тертя  на задній поверхні різального інструменту / М. П. Мазур, В. В. Милько // Пробл. трибології. – 2000. – № 3–4. –С. 9–12.
38. Про вплив загальмованого тіла-наросту на контактні процеси при різанні пластичних металів / М. П. Мазур // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки.– 2000. – № 3, ч. 2. – С. 193–196.
39. Определение контактных нагрузок и коэффициента трения на задней поверхности режущих инструментов / Н. П. Мазур, Я. Н. Гладкий, В. В. Милько // Резание и инструменты в технологических системах : междунар. науч.-техн. сб. / Нац. техн. ун-т "Харков. политехн. ин-т". – Харьков: Изд-во НТУ "ХПИ", 2001. – Вып. 60. – С. 128–132.
40. Аналіз умов тертя між задньою поверхнею різального інструмента та оброблюваною деталлю / М. П. Мазур, В. В. Милько // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т". Сер. : Машинобудування : зб. наук. пр. – К., 2002. – № 43. – С. 92–94.
41. Дослідження динаміки зміни температурного поля контактних поверхонь зуба кінцевих фрез в залежності від параметрів механічної обробки / М. П. Мазур, С. А. Крижанівський // Вест. нац. техн. ун-та "ХПИ" : зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПИ”, 2002. – Темат. вип. : Технології в машинобудуванні. – № 9, т. 11. – С. 37–43.
42. Метод визначення адгезійної активності матеріалів / М. П. Мазур, В. В. Милько // Пробл. трибології. – 2002. – № 1. – С. 129–133.
43. Прогнозуюче моделювання процесу різання для інструментів з покриттям /  М. П. Мазур, Я. Н. Гладкий, В. В. Милько // Резание и инструменты в технологических системах : междунар. науч.-техн. сб. / Нац. техн. ун-т "Харков. политехн. ин-т". – Харьков: Изд-во НТУ "ХПИ",  2002. – Вып. 61. – С. 123–130.
44. Розробка прогнозуючої моделі керування точністю процесу контурного фрезерування кінцевим інструментом / М. П. Мазур, С. А. Крижанівський //  Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер.:  Техн. науки (машинобудування). – 2002. – № 2 (35). – С. 61–66.
45. Теоретические основы термомеханической модели обработки пластических материалов / В. А. Остафьев, Н. П. Мазур // Вопросы механики и физики процессов резания и холодного пластического деформирования. Сер. Г : Процессы механической обработки, станки и инструменты : сб. науч. тр. / Ин-т сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины. – К., 2002. – С. 77–92.
46. Загальні положення системи прогнозування параметрів процесу контурної обробки кінцевою фрезою на основі моделювання процесу різання та точності обробки / М. П. Мазур,  С. А. Крижанівський // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т". Сер. : Машинобудування : зб. наук. пр. – К., 2003. – № 44. – С. 143–146.
47. Методика розрахунку контактних температур для процесу контурного фрезерування / М. П. Мазур, С. А. Крижанівський // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер.: Техн. науки (машинобудування). – 2003. – № 2 (48). – С. 96–104.
48. Методика розрахунку контактних температур для процесу нестаціонарного різання при фрезеруванні / М. П. Мазур, С. А. Крижанівський // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. Сер. : Техн. науки : наук. журн. – Житомир, 2003. – № 2, т. 1. – С. 77–86.
49.  Определение напряжений на задней поверхности режущих инструментов с покрытиями / Н. П. Мазур // Резание и инструменты в технологических системах : междунар. науч.-техн. сб. / Нац. техн. ун-т "Харков. политехн. ин-т". – Харьков: Изд-во НТУ "ХПИ",  2003. – Вып. 65. – С. 87–92.
50. Прогнозирующее моделирование процесса резания для инструментов с покрытием / Н. П. Мазур // Известия ТулГУ. Сер.: Машиностроение. – Тула : ТулГУ, 2003. – Вып. 2 : Инструментальные системы – прошлое, настоящее, будущее : тр. междунар. науч.-техн.  конф., посвящ. 100–летию со дня рождения С. С. Петрухина, 1–3 окт. 2003 г. – С. 22–29.
51. Прогнозуюче моделювання процесу кінцевого фрезерування, як одна із складових сучасних підходів до високих технологій / М. П. Мазур, С. А. Крижанівський // Резание и инструмент в технологических системах : междунар. науч.-техн. сб. / Нац. техн. ун-т "Харков. политехн. ин-т". – Харьков : Изд-во НТУ "ХПИ",  2006. – Вып.70. – С. 286–291.
52. Анализ современных методов численного моделирования тепловых явлений при резании материалов / В. А. Залога, Н. П. Мазур, Д. В. Криворучко // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. пр. / за заг. ред.  А. І. Грабченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. –  С. 31–42.
53. Застосування системи прогнозуючого моделювання для операцій контурної обробки кінцевим інструментом на вертикально-фрезерних верстатах з ЧПК / М. П. Мазур, С. А. Крижанівський // Резание и инструмент в технологических системах : междунар. науч.-техн. сб. / Нац. техн. ун-т "Харков. политехн. ин-т". – Харьков : Изд-во НТУ "ХПИ", 2007. – Вып.73. – С. 176–180.
54. Основы прогнозирующего моделирования фасонной обработки концевым инструментом / Н. П. Мазур, С. А. Крижановский // Известия ТулГУ. Сер.: Инструментальные и метрологические системы. – Тула : ТулГУ, 2007. – Вып. 2 : Проблемы формообразования деталей при обработке резанием : тр. междунар. юбил. науч.-техн. конф., посвящ. 90–летию со дня рождения С .И. Лашнева, 29–31 янв. 2007 г. – С. 32–41.
55. Підготовка фахівців в умовах сучасного інформаційного суспільства в контексті розвитку дистанційного навчання в Україні / М. П. Мазур // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. пр. / за заг. ред.  А. І. Грабченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – С. 476–481.
56. Розробка прискореного методу визначення оброблюваності матеріалів різанням на базі методу А.С.Кондратова / М. П. Мазур, В.В. Мілько, О. Ф. Герасимчук // Труды Одесского политехнического университета : науч. и призв.–практ. сб. по техн. и естеств. наукам. – Одесса, 2008. – Вып. 1 (29). – С. 55–58.
57. Исследование возможности применения CAE ABAQUS для моделирования формы стружки, образованной во время процесса резания / Н. П. Мазур, А. И. Мещишин, А. А. Никитин // Zbornik radova рroceedings, 36th jupiter conference with foreign participants / University of Belgrade, Faculty of mechanical engineering. – Beograd, 2010. – P. 2.62–2.64.
58. Особливості розробки віртуальних практичних інтерактивних засобів навчальних дисциплін для дистанційного навчання / М. П. Мазур, С. С. Петровський, М. Л. Яновський // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. – Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 40–46.
59. Концепція побудови і основні складові інформаційної системи дистанційного навчання ВНЗ / М. П. Мазур, М. Л. Яновський // Дистанційна освіта України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 листоп. 2011 р. – Х. : ХНАДУ, 2011. – С. 351-356.
60. Віртуальні інтерактивні засоби навчання -майбутнє дистанційних технологій для інженерних напрямів / М. П. Мазур, М. Л. Яновський // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 57–63.
61. Електронний деканат дистанційного навчання – винахід Хмельницького національного університету / М. П. Мазур, І. В. Форкун, Ю. В. Форкун // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 15–21.
62. Математична модель інформаційного простору – основа побудови інформаційної системи дистанційного навчання / М. П. Мазур, М. Л. Яновський // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 47–57.
63. Програмне забезпечення електронного деканату системи дистанційного навчання / М. П. Мазур, І. В. Форкун, В. В. Форкун // Вісн. Держ. ун-ту інформ.-комунікац. технологій : наук.-техн. журн. – К., 2012. – Т. 10, № 2. – С. 28-35.
64. Проекти розвитку і міжнародного співробітництва в області дистанційного навчання / М. П. Мазур, В. В. Стадник // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 71–76.
65. Комп’ютерне моделювання процесу точіння труб великого діаметру [/ М. П. Мазур, Л. В. Присяжний, А. С. Гаюр // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference "Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety – 2013". Technicke vedy – Praha : Publishing House "Education and Science", 2013 – 96 с.
66. Особенности разработки виртуальных практических интерактивных средств учебных дисциплин для дистанционного обучения / Н. П. Мазур, С. С. Петровский // Информационные ресурсы в образовании : материалы междунар. науч.-практ. конф., 17-19 апр. 2013 г. / отв. ред.  Т. Б. Казиахмедов.– Нижневартовск : НВГУ, 2013. – С. 123–125.
67. Моделювання теплових явищ процесу різання інструментом з покриттям методом скінченних елементів / М. П.Мазур, А. С. Гаюр, Ю. Бень // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. праць. – Вип. 9. – Харків: НТУ "ХПІ", 2014. – С. 183–189.
Патенти України
68. Пат. 31610 А Україна, МПК В 22 F 3/24. Спосіб підвищення зносостійкості твердосплавного різального інструменту / М. П. Мазур, В. В. Мілько ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 98095170 ; заявл. 30.09.98 ; опубл. 15.12.00, Бюл. № 7.
69. Пат. 39602 А Україна, МПК  G 01 N 3/58. Спосіб визначення сил на задній поверхні різального інструменту / Я. М. Гладкий, М. П. Мазур, В. В. Мілько ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2000116202 ; заявл. 02.11.00 ; опубл. 15.06.01, Бюл. № 5.
70. Пат. 88201 Україна,  МПК H 04 N 7/14, H 04 N 7/15. Спосіб протоколювання on-line текстового спілкування з відеофіксацією / М. П. Мазур, М. Л. Яновський, В. В. Форкун ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т.  – №  u 201309220 ; заявл. 22.07.13 ; опубл. 11.03.14, Бюл. № 5.
71. Пат. 98343 Україна,  МПК G 06 F 17/30, G 06 Q 30/06.Спосіб індивідуального підходу у підборі та формуванні цифрового контенту в системі цифрової дистрибуції  / М. П. Мазур, М. Л. Яновський, С. М. Слободянюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т.  – № a 201002908 ; заявл. 15.03.10 ; опубл. 10.05.12, Бюл. № 9.
  Про М. П. Мазура
72. Войнаренко М. Мазур Микола Петрович : [д-р техн. наук, проф. ХНУ] / М. Войнаренко // Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 313.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail