Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
НИЖНИК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
доктор економічних наук, професор   Народився 21 травня 1960 р. У 1979 р. закінчив Чернівецький індустріальний технікум. Після служби в армії навчався у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування на інженерно-економічному факультеті, який закінчив у 1987 році.
   Науково-педагогічну діяльність В. М.Нижник розпочав у 1987 р. з посади молодшого наукового співробітника НДС та асистента кафедри організації і нормування праці. У 1990 р. вступив до аспірантури Хмельницького технологічного інституту і за три роки захистив кандидатську дисертацію. Згодом працював викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри організації і нормування праці.У 2001 р. в Інституті економіки НАН України захистив докторську дисертацію "Механізм регулювання затрат і результатів праці в перехідній економіці". У 2003 р. Віктору Михайловичу присвоєно звання професора кафедри міжнародних економічних відносин.
   З 2002 р. працював на посаді проректора з економічних питань і соціального розвитку університету. У 2008 р. був призначений на посаду проректора із фінансово-економічної діяльності, а у 2010 р. - на посаду проректора із науково-педагогічної роботи ХНУ.
   Професор В. М. Нижник є головою кількох комісій університету, заступником голови спецради із захисту докторських дисертацій ХНУ, головою міжкафедрального наукового економічного семінару.
   Наукову та педагогічну діяльність Віктор Нижник поєднує з розвитком і становленням кафедри міжнародних економічних відносин, яку очолює з 2002 р.
   У його особистому творчому доробку понад 150 наукових праць. Серед основних публікацій - індивідуальні та колективні монографії, зокрема "Затрати і результати праці в транзитивній економіці: проблеми теорії і практики", "Управління підприємством: організаційно-економічнийаспект", "Тенденції та оцінка чинників підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування", "Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств", "Ефективність використання трудового потенціалу: теорія і практика", "Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору", "Інноваційне управління промисловими підприємствами в системі ефективного використання конкретного потенціалу", "Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств", "Підвищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку глобалізаційних процесів", "Конкретний потенціал у системі управління підприємствами" та інші.
   За останні роки професор В. М. Нижник підготував до друку і видав 6 підручників та навчальних посібників, основні серед яких - "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка", "Економічна дипломатія та економічна безпека України", "Історія економіки та економічних вчень", "Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів".
   Віктор Михайлович бере активну участь у роботі редакційних колегій наукових видань: міжнародного журналу "INTERNATIONAL OF ECONOMICS AND SOCIETY", що видається в США, "Вісника Хмельницького національного університету" та "Університетські наукові записки", часопису Хмельницького університету управління та права. У 2006 р. обраний академіком Академії наук Вищої школи України зі спеціальності "Міжнародна економіка", а у 2008 р. - академіком Академії економічних наук України наукового відділення "Економіка".
   Під його науковим керівництвом було підготовлено і захищено понад 40 кандидатських дисертацій та 2 докторські дисертації.
   Основними напрямами фундаментальних та прикладних досліджень наукової школи "Механізми регулювання в економічній, інноваційно-інвестиційній та соціально-трудовій сферах України на шляху до Європейського Союзу" професора В. М. Нижника є: формування та реалізація механізмів інноваційного розвитку України; механізми забезпечення економічної безпеки України в розвитку інтеграційних процесів; мотиваційні механізми регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств та ринку праці в контексті інтеграції України до ЄС; формування механізмів оцінки і регулювання соціального захисту населення України та міграційних процесів населення; соціально-економічні аспекти управління якістю та конкурентоспроможністю робочої сили за умов становлення ринку праці; інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів України в контексті європейської інтеграції; механізми оцінки й мотивації праці персоналу промислових підприємств; механізми управління фінансовими ресурсами та прибутковістю підприємств машинобудування і легкої промисловості тощо.
   В. М. Нижник нагороджений почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Хмельницької обласної та міської рад, орденом князя Костянтина Острозького Академії соціального управління, Всеукраїнською премією імені Сергія Подолинського.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії та навчальні посібники
1. Затрати і результати праці в транзитивній економіці (проблеми теорії та практики) : монографія / В. М. Нижник. – Хмельницький : Поділля, 2000. – 360 с. – Бібліогр.: с. 346-359.
2. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : навч. посіб. / В. М. Нижник. – 2-ге вид. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 321 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 295-301.
3. Економічна дипломатія та економічна безпека України : навч. посіб. / В. М. Нижник ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 299 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 287-294.
4. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів : навч. посіб. / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 440 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 424-436.
5. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів : курс лекцій / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук, І. В. Нижник. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 125 с.
6. Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору : монографія / В. М. Нижник [та ін.] ; заг. ред. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 307 с. – Бібліогр.: в кінці розділів.
7. Ефективність використання трудового потенціалу: теорія і практика : монографія / Б. В. Буркинський, В. М.Нижник, М. В. Ніколайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 223 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 203-212.
8. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. (модул. вар.) / Д. П. Богиня [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 428 с. : табл. – Бібліогр.: с. 390-392.
9. Тенденції та оцінка чинників підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування : монографія / В. М. Нижник [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника, канд. екон. наук, доц. М. В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 399 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
10. Управління підприємством: організаційно-економічний аспект : монографія / В. М. Нижник [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук., проф. В. М. Нижника, канд. екон. наук, доц. М. В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 389 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
11. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств : монографія / В. М.Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 165-176.
12. Формування структури механізмів ефективного управління конкурентним потенціалом промислових підприємств : монографія / В. М.Нижник [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника, канд. екон. наук, доц. М. В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
13. Конкурентний потенціал у системі управління підприємством : монографія / В. М. Нижник[та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 367 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 364-365.
14. Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств : монографія / [В. М. Нижник [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук., проф. В. М. Нижника, канд. екон. наук М. В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 311-312.
15. Підвищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку глобалізаційних процесів : монографія / [В. М. Нижник [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 525 с. : рис., табл. –Бібліогр. в кінці розд.
16. Інноваційне управління промисловими підприємствами в системі ефективного використання конкурентного потенціалу : монографія / [В. М. Нижник [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 547 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
Дисертації, автореферати дисертацій
17. Структура системи вивчення та оцінки процесів розумової праці : автореф. дис. … канд. екон. наук ; 08.00.07 / Нижник Віктор Михайлович ; Хмельниц. технол. ін-т. – Хмельницький, 1993. – 19 с.
18. Структура системы изучения и оценки процессов умственного труда : дис. … канд. экон. наук : 08.00.07 / Нижник Виктор Михайлович ; Хмельниц. технол. ин-т. – Хмельницкий, 1993. – 203 с.
19. Механізм регулювання затрат і результатів праці в перехідній економіці : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.09.01 / Нижник Віктор Михайлович ; НАН України, Ін-т економіки. – К., 2001. – 36 с.
20. Механізм регулювання затрат і результатів праці в перехідній економіці : дис. ... д-ра екон. наук : 08.09.01 / Нижник Віктор Михайлович ; Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2001. – 485 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
21. Генезис, стан та напрями співробітництва України з Європейським Союзом / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. –№ 6, т. 2. – С. 13-16.
22. Забезпечення економічної безпеки України в процесах євроінтеграційного розвитку / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2005. – № 4, т. 2, ч. 2. – С. 7-10.
23. Завдання та перспективи розвитку української економіки в контексті вступу у Світову організацію торгівлі / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. – № 2, Т. 1. – С. 20-24.
24. Еволюція наукових поглядів на проблеми управління витратами підприємства / В. М. Нижник, М.І. Нога // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 2, т. 1. – С. 261-265.
25. Ефективність інвестиційних процесів між Україною та країнами ЄС / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 5, т. 2. – С. 7-11.
26. Пріоритетні форми співпраці України з ЄС / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 1, т. 1. – С. 189-192.
27. Проблеми формування цілісності міжнародного маркетингу підприємства / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 5, т. 3. – С. 47-51.
28. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств (Волинський державний університет) / В. М. Нижник // Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 жовт. 2006 р., м. Луцьк : тези доп. – Луцьк : Вежа, 2006. – С. 103-107.
29. Аналіз продуктивності праці та заробітної плати працівників промислових підприємств України / В. М. Нижник, О.А. Харун // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 1. – С. 125-127.
30. Еволюція формування логістичного управління промисловими підприємствами: світовий досвід та перспективи / В. М. Нижник, О. О. Світловський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 2. – С. 7-13.
31. Зростання інтелектуального капіталу в системі конкурентоспроможності та стратегічного розвитку машинобудівного підприємства / В. М. Нижник, Р. В. Скалюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 3, т. 1. – С. 223-226.
32. Інтеграційні перспективи ринку текстилю і одягу та завдання вітчизняних підприємств / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 3. – С. 77-83.
33. Корпоративна логістична відповідальність машинобудівних підприємств як складова їх ефективного функціонування / В. М. Нижник, О. О. Світловський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 4, т. 1. – С. 223-229.
34. Оцінка процесів формування та використання фінансових ресурсів машинобудівних підприємств за кінцевими результатами / В. М. Нижник, А. М. Кравцова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 2. – С. 17-21.
35. Пошук системи оцінки, формування та підвищення людського потенціалу України / В. М. Нижник, О. І. Поліщук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 1. – С. 13-17.
36. Стан і перспективи ринку праці в Україні за умов розвитку євроінтеграційних процесів / В. М. Нижник, М. Я. Зуб // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 1. – С. 115-122.
37. Удосконалення планування продажу та реалізації продукції в системі управління підприємством / В. М. Нижник, Н. А. Яковишина // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 2. – С. 21-25.
38. Аналіз інноваційних інструментів залучення підприємствами інвестиційних ресурсів / В. М. Нижник, Ю. В. Єгорова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 3, т. 2. – С. 20-23.
39. Аналіз теоретичних основ формування конкурентоспроможності підприємства / В. М. Нижник, М. І. Губіна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 6, т. 1. – С. 167-171.
40. Вплив інтеграції на процеси управління корпоративною логістичною відповідальністю підприємств / В. М. Нижник, О. О. Світловський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 6, т. 1. – С. 14-18.
41. Проблеми безпеки інформаційної системи вищого навчального закладу за умов розвитку освітнього процесу / В. М. Нижник, В. М. Стецюк, В. М. Лисак // Комп'ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 70-80.
42. Проблеми підвищення якості персоналу промислових підприємств / В. М. Нижник, О. І. Поліщук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 5, т. 2. – С. 165-166.
43. Протиріччя національних інтересів України в системі стратегій країн СНД та НАТО / В. М. Нижник // Наук. вісн. / Полтав. ун-т спожив. кооп. України. – Полтава, 2008. – № 2 (27), ч. 1. – С. 25-28.
44. Розробка механізму формування та ефективного використання фінансових ресурсів машинобудівних підприємств / В. М. Нижник, А. М. Кравцова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 5, т. 2. – С. 7-12.
45. Сутність та елементи формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону за умов євроінтеграції / В. М. Нижник, Матусяк // Наук. вісн. / Полтав. ун-т спожив. кооп. України. – Полтава, 2008. – № 2(27), ч. 1. – С. 28-30.
46. Аналіз теоретичних основ формування трудової міграції населення / В. М. Нижник, А. С. Найдюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 1. – С. 253-256.
47. Еволюція розвитку інформаційних систем та інформаційних технологій в управлінні підприємствами / В. М. Нижник, Д. С. Терехов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 2. – С. 220-223.
48. Економне використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів підприємств: головне завдання сьогодення / В. М. Нижник, Т. В. Шумовецька // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 2. – С. 113-116.
49. Елементи становлення контролінгу в системі управління підприємством / В. М. Нижник, О. В. Рибак // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 2, т. 2. – С. 11-14.
50. Євроінтеграційний вибір України: перспективи економічної безпеки / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 1. – С. 7-10.
51. Розвиток соціальної сфери, матеріальної бази і фінансово-економічна діяльність / В. М. Нижник // Скиба Микола Єгорович – ректор Хмельницького національного університету : літопис творчих звершень : збірник. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 55-58.
52. Розробка і реалізація механізмів регулювання в соціально-трудовій, економічній та інноваційно-інвестиційній сферах України на шляху до Європейського Союзу / В. М. Нижник // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 247-251.
53. Роль демографічних чинників у визначенні базових основ людського потенціалу / В. М. Нижник, О. І. Поліщук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 1. – С. 256-258.
54. Система оцінки складності та якості роботи персоналу в мотиваційному механізмі управління підприємством / В. М. Нижник, О. А. Харун // Теорія і практика сучасного менеджмеенту: проблеми та шляхи вирішення : зб. пр., 8-9 жовт. 2009 р. – Тернопіль : ТНЕУ, "Економічна думка", 2009. – С. 373-374.
55. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств у системі трансферу технологій / В. М. Нижник, І. В. Пасічник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 2. – С. 210-213.
56. До 80-річчя від дня народження Д. П. Богині / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 6, т. 1. – С. 297.
57. Нормативно-індикативне регулювання соціальних процесів у забезпеченні економічної безпеки України / В. М. Нижник, Т. Т. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 6, т. 2. – С. 97-99.
58. Перспективи розвитку інноваційних технологій на підприємствах легкої промисловості / В. М. Нижник, І. В. Пасічник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 6, т. 3. – С. 7-10.
59. Проблеми виходу інноваційних технологій підприємств легкої промисловості на зовнішній ринок / В. М. Нижник, І. В. Пасічник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 2, т. 3. – С. 199-203.
60. Соціалізація ринку праці в Україні та визначення її індикаторів / В. М. Нижник, М. Я. Зуб // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. Спец. вип. : Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К. : КНЕУ, 2010. – Т. 3. – С. 247-256.
61. Соціальна політика у формуванні антикризових напрямів підвищення людського потенціалу України / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 6, т. 2. – С. 7-11.
62. Економічна безпека виробничих систем: методи та механізми забезпечення / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 5, т. 1. – С. 7-10.
63. Конкурентоспроможність персоналу як складова забезпечення конкурентних переваг на ринку праці / В. М. Нижник, А. О. Левицька // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 5, т. 1. – С. 86-89.
64. Стан стимулювання працівників в Україні / В. М. Нижник, О. І. Драч // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Т., 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 339-342.
65. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств легкої промисловості / В. М. Нижник, В. В. Шарко // Інновац. економіка. – 2011. – № 4. – С. 41-47.
66. Ефективне ресурсо- та енергозбереження в системі економії витрат виробництва промислових підприємств / В. М. Нижник, Т. В. Шумовецька // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 3, т. 3. – С. 100-102.
67. Зовнішні та внутрішні чинники формування ефективної фінансово-господарської діяльності вищих навчальних закладів / В. М. Нижник, Т. В. Рижа // Вісн. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. Темат. вип. – 2012. – № 4. – С. 462-468.
68. Концептуальні основи глобалізації ринків та їх вплив на формування глобального маркетингу / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 3, т. 2. – С. 51-53.
69. Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на бізнес-процеси промислових підприємств / В. М. Нижник, О. М. Полінкевич // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2012. – Вип. 9 (2). – С. 334-345.
70. Оцінка зовнішньої торгівлі та наслідків членства в СОТ для вітчизняних підприємств / В. М. Нижник, А. В. Савіцький // Зб. наук. пр. Хмельниц. кооп. торг.-екон. ін.-ту. Екон. науки. – 2012. – № 3. – С. 109-125.
71. Проблеми безпеки інформаційної системи вищого навчального закладу за умов розвитку Болонського процесу / В. М. Нижник, В. М. Стецюк, В. М. Лисак // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 95-104.
72. Соціально-індикативне регулювання рівня життя населення у забезпеченні економічної безпеки України / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 3, т. 3. – С. 7-10.
73. Україно-американські відносини у підвищенні рівня конкурентоспроможності підприємств та регіонів / В. М. Нижник, Л. О. Шемчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 4, т. 2. – С. 7-10.
74. Демографічні переходи в комплексі науково-практичних проблем формування людського капіталу України / В. М. Нижник, Л. В. Дрюкова // Науково-практичні проблеми розвитку економічних систем : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 1. – С. 5-8.
75. Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств за умов поглиблення міжнародної конкуренції / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки – 2013. – № 3, т. 3. – С. 7-11.
76. Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств України методом "5*5" / В. М. Нижник, О. М. Полінкевич, А. М. Ніколаєва // Актуал. пробл. економіки. – 2013. – № 8 (146). – С. 69–74.
77. Проблеми та перспективи комплексності оцінки персоналу підприємства / В. М. Нижник, Т. І. Змерзла // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2013. – № 5, т. 1. – С. 7-9.
78. Регулювання пріоритетності інтересів при виборі механізму адаптації бізнес-процесів підприємства до нової економіки / В. М. Нижник, О. М. Полінкевич // Актуал. пробл. економіки. – 2013. – № 6 (144). – С. 86-94.
79. Забезпечення економічного розвитку вищих навчальних закладів: теоретичні аспекти / В. М. Нижник, Т. І. Рижа // Вісн. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2014. – № 1 (75). – С. 128–136.
80. Підвищення ефективності соціальної політики як чинника входження України до ЄС / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2014. – № 5, т. 1. – С. 183-186.
81. Структурна організація експортно-імпортної діяльності підприємств легкої промисловості / В. М. Нижник, С. І. Конєв // Прометей : регіон. зб. наук. пр. з екон. – Донецьк, 2014. – Вип. 2(40). – С. 122–129.
82. Механізм стимулювання інноваційної спроможності промислових підприємств / В. М. Нижник, В. П. Лещук // Актуал. пробл. економіки. – 2015. – № 1. – С. 173–177.
83. Relationship of components in the cost of production of machine-building industry management mechanism / V. Nіzhnіk, M. Yudina // International Journal of Economics and Society. – 2015. – Vol. 1, Iss. 2 (June). – P. 25-30.
Про В. М. Нижника
84. Віктор Нижник: "Людина завжди перед собою має ставити певні рубежі і успішно їх долати" : [проректор В. М. Нижник розповідає про своє студент. життя] // Університет. – 2012. – № 3. – С. 5.
85. Нижник Віктор Михайлович : [проректор із наук.-пед. роботи] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку / редкол. : М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 35.
86. Нижник Віктор Михайлович [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Нижник_Віктор_Михайлович. – Назва з екрана.
87. Нижник Віктор Михайлович [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://anvsu.org.ua/index.files/Biographies/Nisznik.htm. – Назва з екрана.
88. Нижник Віктор Михайлович [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://mev-hnu.at.ua/publ/1-1-0-9 . – Назва з екрана.
89. Нижник Віктор Михайлович [Електронний ресурс] : біо­бібліогр. покажчик / уклад. Т. М. Горобець. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Nyjnyk.html. – Загол. з екрана.
90. Войнаренко М.П. Нижник Віктор Михайлович : [проректор з наук.-пед. роботи, д-р екон. наук, проф. ХНУ] / М. П. Войнаренко // Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 333.
91. Віктор Михайлович Нижник. До 60-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. М. Бичко ; відп. за вип. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 67 c.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail