Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2016 р.
СКИБА МИКОЛА ЄГОРОВИЧ
ректор університету (з 2001 р.)
доктор технічних наук, професор,
заслужений працівник народної освіти України,
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
   Народився 1 січня 1950 р. у с. Камінь на Сумщині. З 1957 до 1967 р. навчався у Камінській  середній школі, яку закінчив зі срібною медаллю.     
   У 1967-1972 рр. Микола Єгорович отримав освіту у Київському технологічному інституті легкої промисловості за спеціальністю "Машини і апарати легкої промисловості", того ж року вступив до аспірантури на кафедру машин і апаратів названого інституту.
    1975 р. М.Є.Скиба отримав призначення на посаду асистента Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (ХТІПО). 1980 року захистив кандитатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Динаміка гідравлічного приводу машин легкої промисловості", що стало потужним імпульсом для подальшої самоосвіти, активізації наукової і педагогічної роботи.
   У 1983 р. його обрали на посаду доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, а в 1985 році ВАК України присвоїв М. Є. Скибі вчене звання доцента. Десять років (1985-1995 рр.) керував факультетом по роботі з іноземними студентами. 
   У 1996 році організував і очолив новостворений гуманітарно-педагогічний факультет. На посаді декана факультету Микола Єгорович відкрив сім нових напрямів гуманітарного профілю: педагогічна освіта, практична психологія, переклад, міжнародна інформація, міжнародні економічні відносини, українська мова, здоров’я людини. З нуля було створено вісім нових кафедр для організації підготовки фахівців за цими напрямами, а три кафедри реструктуризовано й реорганізовано. Роботою цього факультету університет серйозно заявив про себе в системі Академії педагогічних наук України, налагодив та розвиває з нею наукові зв’язки. Дітищем його вважається і факультет міжнародних відносин, завдяки якому свого часу ще у складі ГПФ була започаткована підготовка фахівців за спеціальностями, орієнтованими на міжнародну діяльність: забезпечення інформаційних зв’язків, міжнародної економічної діяльності, фаховий переклад з іноземних мов тощо.
   У травні 1997 р. М.Є. Скибі присвоєно вчене звання професора кафедри машин і апаратів легкої промисловості. У вересні 1999 р. його призначають проректором з навчальної роботи Технологічного університету Поділля. В жовтні 2001 року із трьох кандидатів загальні збори трудового колективу ВНЗ абсолютною більшістю голосів (98%) обрали Миколу Єгоровича Скибу на посаду ректора Технологічного університету Поділля.
   Багато років М.Є. Скиба присвятив науковим розробкам модернізації та удосконалення технологічних процесів у сфері побутового обслуговування, розробці технологічних основ проектування ресурсозберігаючих технологій для переробки відходів натуральної шкіри. Ці проблеми знайшли відображення в його дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (2004 р.) "Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва". 2005 року М.Є. Скибі присвоєно наукове звання доктора технічних наук. 
   За останні роки вчений підготував понад 200 наукових праць, п’ять монографій, вісім навчальних посібників. За результатами наукових досліджень отримав сім авторських свідоцтв та 18 патентів на винаходи. За його участю виконано та впроваджено у виробництво 18 госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних тем. Започаткував власну наукову школу "Наукові та практичні основи переробки відходів виробництва у легкій промисловості". Вміло керує науковою роботою аспірантів та пошукачів, підготував п'ять кандидатів наук за спеціальністю "Машини і апарати легкої промисловості". Головний редактор журналу "Вісник ХНУ"; член редакційної ради журналу "Проблеми трибології ХНУ", редколегії журналу "Дидактика професійної школи"; голова ради із захисту кандидатських дисертацій при ХНУ. Член секції з легкої та харчової промисловості Комітету Державних премій України в галузі науки і техніки.
    М. Є. Скиба нагороджений знаками "Винахідник СРСР" (1985) та "Відмінник освіти України" (1994). За вагомі педагогічні, наукові й організаторські здобутки 1 жовтня 1999 р. отримав почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України", нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ст. У 2002 р. був відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Нагороджений Почесним знаком Комітету з фізвиховання і спорту МОН України (2002), медаллю "За особистий внесок у співробітництво між навчальними закладами" (2003), Почесним дипломом за розробку й упровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій (2004), дипломом "Золота Фортуна" (2004), знаком "За наукові досягнення" (2005). У 2007р. визнаний Людиною року в конкурсі м. Хмельницького у номінації "За виховання інтелектуальної еліти". З нагоди 50-річного ювілею з часу заснування університету та за особливі заслуги перед українським народом у розвитку вищої освіти і педагогічної науки НАПН України нагородила Миколу Єгоровича медаллю "Григорій Сковорода" (2012), а колегія Хмельницької обласної державної адміністрації відзнакою "За заслуги перед Хмельниччиною". Висока професійна підготовка, широкий науковий кругозір, багаторічна творча науково-дослідна робота сприяли присудженню Скибі М.Є. у 2014 році Державної премії України в галузі науки і техніки.  
   Науково-педагогічну діяльність ректор ХНУ поєднує з громадською і як депутат Хмельницької обласної ради очолює постійну комісію з питань розвитку науки, освіти, культури, молоді, спорту та туризму. Обраний головою Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації Хмельницької області; заносився на дошку пошани "Кращі люди Хмельниччини". 
    Логічним наслідком багаторічних наукових пошуків в організації сучасних форм гуманітаризації освітньої діяльності вищих навчальних закладів є обрання його у 2010 р. членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України. 

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Рационализация изготовления деталей низа обуви из исскуственных полимерных материалов : пособие для студентов и инженеров / Б. Н. Злотенко, Н. Е. Скиба, Г. А. Пискорский. – Киев : ЦБТИ легкой пром-сти, 1992. – 65 с.
2. Динаміка гідравлічного приводу машин легкої промисловості : монографія / М. Є. Скиба. – Хмельницький, 1997. – 156 с.
3. Захист інтелектуальної власності : навч. посіб. / М.Є. Скиба, Г.М. Драпак. – Хмельницький : Поділля, 1997. – Ч. 1.
4. Методика математичного моделювання технології та механізмів легкої промисловості : навч. посіб. для студентів технол. та механ. спец. ВНЗ, а також спеціалістів легкої пром-сті / А. К. Кармалiта, Г. А. Пiскорський, М. Е. Скиба ; Ін-т змісту і методів навчання, Технол. ун-т "Поділля". – Київ , 1997. – 184 с.
5.

Методика розрахунку механiзмiв з гiдравлiчним приводом машин легкої промисловості : монографiя / М. Е. Скиба. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 127с. 

6. Основи проектування прес-форм для лиття під тиском виробів з полімерів : навч. посіб. / О. П. Бурмістенков, Б. М. Злотенко, М. Є. Скиба. – Київ : ІЗМО, 1999. – 112 с.
7. Числові методи математичного моделювання в створенні технологічної оснастки для лиття виробів з полімерних матеріалів : монографія / О. П. Бурмістенков, Б. М. Злотенко, М. Є. Скиба, О. М. Синюк. – Хмельницький : ПП Ковальський В.В., 2002. – 148 с.
8. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. Драпак, М. Скиба. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 136 c. – Бібліогр.: с. 132-133.
9. Технологічні процеси і обладнання для розволокнення шкіряних та волокнистих матеріалів : монографія / М. Є. Скиба. – Хмельницький : ПП Ковальський В.В., 2003. – 136 с.: рис. – Бібліогр.: с. 117-135.
10. Обладнання для переробки відходів / М. Є. Скиба. – Хмельницький : ПП Ковальський, 2004. – 124 с.
11. Експлуатація, обслуговування та ремонт машин : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. Є. Скиба, В. І. Іщук. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 212 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 209.
12. Виробництво литих деталей та виробів з полімерних матеріалів у взуттєвій та шкіргалантерейній промисловості : монографія / О. П. Бурмістенков [та ін.] ; заг. ред. В. П. Коновал. – Хмельницький, 2007. – 255 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 249-252.
13. Обери здоров'я – обери життя ! : посіб. на допомогу лекторам, кураторам, вихователям / М. П. Войнаренко, М. Є. Скиба, Л. Е. Байдич, Л. М. Дунець. – Київ : Знання, 2007. – 108 c. – Бібліогр.: с. 106-107.
14. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба. – 2-ге вид., випр. – Київ : Кондор, 2007. – 156 с.
15. Теорія і практика професійно-орієнтаційної роботи з молоддю : навч. посіб. / М. Є. Скиба, О. М. Коханко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 322 c. – Бібліогр.: с. 317-320.
16. Розрахунок електромеханічних з’єднань : навч. посіб. / М.Є. Скиба, Г.М. Драпак, І.В. Петко, В.В. Кострицький. – Львів : Новий світ, 2008. – 196 с.
17. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти : монографія / / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 219 c. – Бібліогр.: с. 176-180.
18. Соціально незахищена категорія студентів: проблеми формування особистості : посіб. на допомогу лекторам, кураторам, вихователям / М. Є. Скиба, М. П. Войнаренко, Д. Е. Байдич, Л. М. Дунець. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 115 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 106-113.
19. Розрахунок з'єднань електромеханічних систем : навч. посіб. / І. В. Петко, В. В. Кострицький, М. Є. Скиба, Г. М. Драпак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 150с. – (Вища освіта в Україні).
20. Енергоефективні технології у вищих навчальних закладах : довідник / Є. І. Крижанівський, В. О. Онищенко, М. Є. Скиба, Є. М. Суліма. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 404 с.
21. Практичні аспекти застосування об’єктів права інтелектуальної власності : навч. посіб. / М. Є. Скиба, Г. М. Драпак, С. Л. Горященко. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 155 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць з 2007р.
22. Evaluation of quality winding of textile materials / M. Skyba, V. Kostritsky, L. Artemenko // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 5. – C. 16-19.
23. Дистанційне навчання у Хмельницькому національному університеті / М. Є. Скиба, М. П. Мазур, Я.М. Гладкий // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред. С.Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 31–39.
24. Застосування інформаційно-технічних засобів навчання у вищих навчальних закладах / М. Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. за підсумками н.-д. роботи в 2006 р. – Хмельницький : ХНУ, 2007. –  С. 46-48.
25. Інтелігентність, державотворення - чи є вони ідеалами сучасної студентської молоді? / М. Є. Скиба, М. А. Дудар // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. за підсумками н.-д. роботи в 2006 р. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 136-138.
26. Методи математичного орієнтування та динамічного планування в N-мірному просторі чинників еволюції фретинг-процесів / Ю. І. Шалапко, Ю. Б. Михайловський, М. Є. Скиба, С.Г. Костогриз // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 5. – С. 52–58.
27. Проблема професійного самовизначення особистості / М. Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. – Хмельницький : ХНУ. – 2007. – Вип. 3. – С. 3-6.
28. Проблема професійної спрямованості особистості в умовах ринкових перетворень економіки в Україні / М.Є. Скиба // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 жовт. 2007 р. – Хмельницький : ХНУ, 2007.
29. Проектування молоткового подрібнювача для переробки текстильних відходів / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 1. – С. 83–90.
30. Система вступних випробувань у формі комп’ютерного тестування / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз, О. П. Терещенко, К. В. Ліствін // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред. С.Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 66–70.
31. Системна реалізація принципів управління якістю підготовки фахівців та її інформаційно-комп’ютерне забезпечення / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред. С.Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 3–5.
32. Інноваційний розвиток наукової діяльності в Хмельницькому національному університеті / М.Є. Скиба, В.Г. Каплун, В.П. Олександренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 6. – С. 7–15.
33. Методи інтерпретації в’язкопружних властивостей полімерних, шкіряних та текстильних матеріалів / М.Є. Скиба, В.В. Кострицький, Л.Ф. Артеменко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14.
34. Методика розрахунку технології та конструкції молоткового подрібнювача для переробки текстильних відходів легкої промисловості / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Золотенко // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. II Междунар. науч. конф., Hатания (Израиль), 9-25 сентяб.-2 октяб. 2008 г. – Хмельницкий : ХНУ, 2008. – С. 22–25.
35. Методика розрахунку технологічних та конструктивних параметрів молоткового подрібнювального обладнання / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Золотенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 2. – С. 41–45.
36. Обчислювальний кластер для вирішення фундаментальних та прикладних задач / М.Є. Скиба, Ю. Михайловський, О. Томчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 4. – С. 202-205.
37. Розробка методу оптимізації топології та форми виробів / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський. Е.О. Золотенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 4. – С. 5.
38. Структурні напруження на міжфазних межах елементів надмолекулярної структури / М.Є. Скиба, В.В. Кострицький, Л.Ф. Артеменко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 2. – С. 180–185.
39. Визначення факторів, які суттєво впливають на ефективність проектування молоткового подрібнювача текстильних матеріалів / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Вип. 5. – С. 163-166.
40. Дослідно-експериментальна робота з психологічного забезпечення особистісно-орієнтованої освіти / М. Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Вип. 5. – С. 3-6.
41. Моделювання процесу подрібнення полімерів у молотковому подрібнювачі / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Г. С. Головко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 4. – С. 73-78.
42. Переробка відходів натуральних шкір / М. Є. Скиба, О. М. Синюк, Ю. Б. Михайловський // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 3-19.
43. Використання програмного комплексу Impact для нелінійного динамічного аналізу методом скінченних елементів процесу подрібнення полімерних матеріалів у роторних дискових подрібнювачах / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, В. Заєць // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну : наук. журн. – Київ, 2010. – № 5, т. 2. – С. 134–139.
44. Інноваційні методи в науковій діяльності Хмельницького національного університету / М. Є. Скиба, Г. Б. Параска // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну : наук. журн. – Київ, 2010. – № 5, т. 2. – С. 97–103.
45. Розробка методики пошуку оптимальних параметрів для нелінійних моделей / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну : наук. журн. – Київ, 2010. – № 5, т. 2. – С. 122–128.
46. Хмельницький національний університет на шляху до реалізації системи управління якістю підготовки фахівців / М. Є. Скиба // Вища школа : наук.-практ. вид. – Київ, 2010. – № 12. – С. 5-17.
47. Імплементація критеріїв європейської шкали оцінювання ESTS у систему вищої освіти України / М. Є. Скиба // Порівняльна проф. педагогіка : наук. журн. – Київ- Хмельницький, 2011. – № 1. – C. 73-81.
48. Методики пошуку оптимальних параметрів для нелінійних моделей / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Янковець // IV Українсько-Польські наукові діалоги : міжнар. наук. конф., 11–14 жовт. 2011 р., м. Яремче : тези наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 186-188.
49. Технології і обладнання для дифузійного зміцнення різального інструменту в плазмі тліючого розряду в безводневих середовищах / В. Г. Каплун, І. М. Пастух, М. Е. Скиба // Праці 10-го міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (25-27 трав. 2011 р.) – Львів, 2011. – С. 283–285.
50. The concert of the science park in khmelnitsky region / М. Skyba, V. Liubchyk, S. Paraska // Матеріали міжнародної наукової конференції "Новітні технології в текстильній промисловості", 9-11 жовт. 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 17–22.
51. Взаємодія науки, бізнесу і влади в рамках наукового парку - передумова сталого розвитку економіки Подільського регіону / М. Є. Скиба, Г. Б. Параска, В. Р. Любчик // Міжнародний науково-практичний форум "Наука і бізнес – основа розвитку економіки", 11-12 жовт. 2012 р. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 46-48.
52. Дистанційне навчання як новий крок в історичному розвитку сучасної освіти / М. Є. Скиба, Я. М. Гладкий // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 3-11.
53. Информатизация образовательной деятельности Хмельницкого национального университета / Н. Е. Скиба, С. С. Ковальчук, Н. Н. Косиюк // Информационнные и коммуникационные технологии в науке, образовании и производстве : материалы науч.-практ. конф., 29-30 жовт. 2012 р. – Тирасполь : Изд-во "Ликрис", 2012. – С. 12-18.
54. Комп'ютерні технології для наукових досліджень і розробка програмного забезпечення у Хмельницькому національному університеті / М. Є. Скиба, Г. Б. Параска, Ю. Б. Михайловський // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 7-13.
55. Матеріально-технічна база та якість навчального процесу у вищому закладі освіти / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 4-9.
56. Освітня діяльність університету та болонські перетворення / М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова, В. І. Бегняк // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 3-7.
57. Системна реалізація принципів інформаційно-комп'ютерного забезпечення управління якістю підготовки фахівців / М. Є. Скиба // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 3-6.
58. Хмельницькому національному університету – 50 років! / М. Є. Скиба // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. VII Междунар. науч. конф., посвящ. 50-летию Хмельниц. нац. ун-та, 25 авг.-1 сент. 2012 г., г. Опатия (Хорватия). – Хмельницкий : ХНУ , Сторожук О. В., 2012. – С. 3-5.
59. Зменшення витрат електроенергії для частотно-імпульсних приводів / О. М. Синюк, М. Є. Скиба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 6. – С. 54-57.
60. Когнітивний конструктивізм і рівень інтегрованості педагогічної системи навчальної дисципліни в контексті європейського досвіду / В. І. Кириченко, М. Є. Скиба // Порівняльна проф. педагогіка : наук. журн. – Київ- Хмельницький, 2013. – № 1. – С. 75-81.
61. Інноваційні проекти та технології в системі реформування якості навчального процесу університету / Скиба М.Є // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну : наук. журн. – Київ, 2014. – С. 36-46.
62. Структурно-механічна модель полімерних виробів, отриманих литтям під тиском / М. Є. Скиба, О. М. Синюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – № 6. – С. 27-33.
63. Математичне моделювання впливу геометрії шнека та кінематичних параметрів його руху на переміщення гранульованого полімеру в процесі лиття під тиском / М. Є. Скиба, О. М. Синюк, А. Ю. Михайловський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2015. – № 5. – С. 38-44.
64. Метод визначення ефективних властивостей багатошарових полімерних матеріалів / О. М. Синюк, М. Є. Скиба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2015. – № 6. – С. 54-62.
  Авторські свідоцтва
65. А. с. 1445982 СССР, МКИ B 30 B 15/00, C 14 B 5/02. Система управления гидравлическим прессом / Г. Ф. Воронин, Н. Е. Скиба, Н. А. Сивченко, Е. П. Черныш (СССР). – № 4252226 / 31-27 ; заявл. 27.05.87 ; опубл. 23.12.88, Бюл. № 47. – 3 с. : ил.
66. А. с. 1533637 СССР, МКИ А 43 D 111/00. Устройство для сборки заготовок верха обуви / Г. М. Драпак, С. С. Павличко, С. В. Успаленко, Н. Е. Скиба, В. Н. Скрипник, Ю. М. Кузенко, В. С. Мацелюх, С. П. Скворчинская, В. П. Юрченко, В. В. Пегловский (СССР). – № 4427316 / 30–12 ; заявл. 5.04.88 ; опубл. 7.01.90, Бюл. № 1. – 4 с. : ил.
67. А. с. 1648557 СССР, МКИ B 02 С 17/10, C 14 B 13/00. Устройство для измельчения волокнистых материалов / А. Б. Гуменюк, Н. Е. Скиба (СССР). – № 4656140 / 33 ; заявл. 28.02.89 ; опубл. 15.05.91, Бюл. № 18. – 3 с. : ил.
68. А. с. 1693328 СССР, МКИ F 25 В 45/00. Стенд для заправки бытовых холодильников / С. В. Цыба, Н. Е. Скиба (СССР). – № 4652760/06 ; заявл. 7.12.88 ; опубл. 23.11.91, Бюл. № 43. – 2 с. : ил.
70. А. с. 1798374 СССР, МКИ C 14 В 13/00. Устройство для измельчения волокнистых материалов / Г. А. Пискорский, А. Б. Гуменюк, Н. Е. Скиба (СССР). – № 4901134/12 ; заявл. 09.01.91 ; опубл. 28.02.93, Бюл. № 8. – 4 с. : ил.
  Патенти України
71. Пат. 10891 Україна, МПК 7 G 01 N 33/36 Пристрій для визначення ортотропних властивостей матеріалів / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Філіпченко, Г.С. Головко ; заявник і патентовласник Хмельниц. держ. ун-т. – № 20040806450 ; заявл. 02.08.04 ; опубл. 15.12.05, Бюл. № 12.
72. Пат. 16319 Україна, МПК В 02 С 19/00 Молотковий подрібнювач еластомерів в високоеластичному стані / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Г.С. Головко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u200510666 ; заявл. 11.11.05 ; опубл. 15.08.06, Бюл. № 8.
73. Пат. 16320 Україна, МПК В 29 В 17/00 Роторний ножовий подрібнювач полімерних пляшок / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михай¬ловський, Г.С. Головко, Е.О. Філіпченко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u200510667 ; заявл. 11.11.05 ; опубл. 15.08.06, Бюл. № 8.
74. Пат. 17188 Україна, МПК В 02 С 13/04 Молотковий подрібнювач текстильних відходів / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Філіпченко, Г.С. Головко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u200603078 ; заявл. 22.03.06 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9.
75. Пат. 25324 А Україна, МПК F 04 С 18/356, F 04 С 18/00. Ротаційний компрессор / М.Є. Скиба, Г.П. Черменський, Ж.Г. Кунела ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 97010376 ; опубл. 30.10.98, Бюл. № 5.
76. Пат. 26337 Україна, МПК С 14 В 13/00. Спосіб розволокнення натуральних шкір та пристрій для його здійснення / М.Є. Скиба, Г.А. Пискорський, О.Б. Гуменюк ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 94041012 ; заявл. 26.04.93 ; опубл. 30.08.99, Бюл. № 5.
77. Пат. 28840 Україна, МПК В 02 С 13/04. Молотковий подрібнювач текстильних відходів / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Золотенко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2007 08754; заявл. 30.07.07; опубл. 25.12.07, Бюл. № 21.
78. Пат. 39405 А Україна, МПК А 43 D 65/00. Спосіб виготовлення виробів з полімерних матеріалів / Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба, О.М. Синюк ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2000074140 ; заявл. 13.07.00 ; опубл. 15.06.01, Бюл. № 5.
79. Пат. 40108 А Україна, МПК А 43 D 65/00. Прес-форма для виго-товлення підошв / Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба, О.М. Синюк ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2000052957 ; заявл. 24.05.00 ; опубл. 16.07.01, Бюл. № 6.
80. Пат. 44081 А Україна, МПК B 29 C 45/27. Ливарна форма для термопластів / Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба, О.М. Синюк ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2001042621 ; заявл. 18.04.01 ; опубл. 15.01.02, Бюл. № 1.
81. Пат. 44082 А Україна, МПК 7 А 43 D 11/00, В66С 1/02. Вакуумний захват / М.Є. Скиба, Г.М. Драпак, В.М. Васьков ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2001042622 ; заявл. 18.04.01 ; опубл. 15.01.02, Бюл. № 1.
82. Пат. 52092 Україна, МПК B 02 C 4/00. Подрібнювач / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201002293 ; заявл. 01.03.10 ; опубл. 10.08.10, Бюл. № 15.
83. Пат. 53835 Україна, МПК B 02 C 4/00. Подрібнювач полімерів / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко, В. В. Заєць ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201002332 ; заявл. 01.03.10 ; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.
84. Пат. 53836 Україна, МПК B 02 C 4/00. Роторний подрібнювач / М. Є. Скиба, В. В. Заєць, А. В. Ковальчук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201002333 ; заявл. 01.03.10 ; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.
85. Пат 65421 А Україна, МПК B 29 B 17/00. Подрібнювач автомобільних покришок / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2003087502 ; заявл. 11.08.03 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 3.
86. Пат. 65422 А Україна, МПК В 02 С 4/02. Валковий механізм для розслаблення шкіри / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2003087503 ; заявл. 11.08.03 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 3.
87. Пат. 68978 А Україна, МПК 7В02С 4/08. Пристрій для переробки відходів гуми, штучної і натуральної шкіри / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Філіпченко, Г.С. Головко, В.П. Місяць ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 20031110577 ; заявл. 24.11.03 ; опубл. 16.08.04, Бюл. № 8.
88. Пат. 71156 А Україна. Подрібнювач шкіри з попереднім послабленням її структури / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 20031110005 ; заявл. 06.11.03 ; опубл. 15.11.04, Бюл. № 11.
89. Пат. 71531 А Україна, МПК 7 В 02 С 4/08. Валковий подрібнювач автомобільних покришок / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Г.С. Головко, Е.О. Філіпченко ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 20031213406 ; заявл. 31.12.03 ; опубл. 15.11.04, Бюл. № 11.
90. Пат. 81625 Україна, МПК B 24 C 1/00, B 24 C 3/00. Вібраційний пристрій для нанесення маслоутримуючих лунок на шийках валів / М. Є. Скиба, А. К. Кармаліта, О. А. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201214215 ; заявл. 13.12.12 ; опубл. 10.07. 13, Бюл. № 13.
91. Пат. 84689 Україна, МПК B 02 C 18/00. Дисковий подрібнювач / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, В. В. Заєць, А. В. Ковальчук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201306083 ; заявл. 17.05.13 ; опубл. 25.10.13, Бюл. № 20.
  Іноземні патенти
92. Пат. 2061049 Российская Федерация, МПК C 14 B 13/00. Способ разволокнения натуральных кож и устройство для его осуществления / А. Б. Гуменюк, Г. А. Пискорский, М. Є. Скиба ; заявитель и патентообладатель Хмельниц. технол. ин-т. – № 5067656/12 ; заявл. 27.07.92 ; опубл. 27.05.96, Бюл. № 15.
  Про М. Є. Скибу
93. Григоренко О. П. Микола Скиба – ректор Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Видатні постаті міста Хмельницького : матеріали ІІ наук.-практ. конф. "Місто Хмельницький в контексті історії України", 19 верес. 2007 р. – Кам'янець-Подільський, 2007. – С. 196–203.
94. Григоренко О. П. Ректор Хмельницького національного університету професор Микола Скиба – видатний організатор вищої освіти на Поділлі / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 10. – С. 78–88.
95. Григоренко О. П. Визначна постать на науковому горизонті : [ректор ХНУ, проф. М. Є. Скиба відзначає славний 60-річний ювілей] / О. Григоренко // Пед. газета. – 2009. – Груд. (№ 12). – С. 8.
96. Григоренко О. П. Йому притаманний природний талант керівника : [до кола видатних постатей Подільського краю належить ректор ХНУ М. Скиба] / О. Григоренко // Освіта України. – 2009. – 11 груд. (№ 92–93). – С. 7.
97. Завальнюк О. М. Науково-педагогічна та організаторська діяльність ректора Хмельницького національного університету професора М. Є. Скиби [Електронний ресурс] / О. М. Завальнюк, О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – Т. 14. – С. 282–296. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Onkp/2009_14/14_19.pdf . – Назва з екрана.
98. Завальнюк О. М. Микола Скиба: людина, вчений, ректор / О. М. Завальнюк, О. П. Григоренко ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 19 с.
99. Скиба Микола Єгорович – ректор Хмельницького національного університету : літопис творчих звершень : збірник. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 112 с.
100. Скиба Микола Єгорович. (До 60-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_skuba.html. – Загол. з екрану.
101. Скиба Микола Єгорович [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://kps-ua.net/2010/khmelnicka/skiba-mikola-%D1%94gorovich
102. Скиба Микола Єгорович // Київський національний університет технологій та дизайну. Сьогодення. – Київ : Світ успіху, 2011. – С. 364-365.
103. Скиба Микола Єгорович // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку / редкол. : М. Є. Скиба [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2012. – С. 30-31.
104. Григоренко О. П. Видатна постать ректора Хмельницького національного університету доктора технічних наук, професора Миколи Єгоровича Скиби / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Хмельниччині (до 75-річчя утворення Хмельницької області) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2012. – С. 94–103.
105. Григоренко О. П. Хмельниччина в життєвій долі ректора Хмельницького національного університету академіка М. Є. Скиби / О. П. Григоренко // Хмельниччина в контексті історії України : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Хмельницький, 2012. – С. 449–455.
106. Войнаренко М. Завжди на висоті. Штрихи до портрету ректора Хмельницького національного університету, доктора технічних наук, професора Миколи Єгоровича Скиби / М. Войнаренко, О. Григоренко // Трибуна. – 2015. – № 9-12. – С. 20-21.
107. Карачун В. Скиба Микола Єгорович : [ректор ун-ту з 2001 р., д-р техн. наук, проф. ХНУ] / В. Карачун // Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 361-362.
  Додатково
108. Микола Єгорович Скиба. До 70-річчя від дня народження [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко ; відп. за вип. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2019.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail