Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ТОРЧИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
доктор філологічних наук, професор


   Народився 13 листопада 1958 року в с. Цівківці Новоушицького району Хмельницької області.
   Після закінчення з похвальним листом Браїлівської восьмирічної школи Новоушицького району 1974 року вступив до Хмельницького педагогічного училища, яке закінчив 1978 року, отримавши кваліфікацію "учитель початкових класів, старший піонервожатий" (диплом з відзнакою Ю №848859).
   Направлення на роботу отримав у Малоклітнянську середню школу Красилівського району Хмельницької області, а через рік був переведений у Великолітнянську восьмирічну школу, де працював вихователем групи продовженого дня, учителем української мови і літератури, а пізніше – директором школи.
   1979 року вступив до Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (філологічний факультет, заочна форма навчання), який закінчив 1985 року, здобувши кваліфікацію "філолог, викладач української мови і літератури" (диплом з відзнакою КВ №798190). У грудні 1985 року був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри педагогіки і методики початкового навчання Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету імені В. П. Затонського. За три роки здійснив 4 публікації і взяв участь у 5 науково-практичних конференціях. З 1 вересня 1988 року зарахований на навчання в аспірантуру при кафедрі української мови Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького, де під керівництвом доктора філологічних наук, професора Бевзенка С. П. підготував дисертацію "Ойконімія Південно-Східного Поділля", захищену на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 - "Українська мова" 17 січня 1994 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Українському державному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (диплом КН №004129).
   У вересні 1991 року переїхав на роботу до Уманського державного педагогічного інституту імені П. Г. Тичини, де був прийнятий на посаду старшого викладача кафедри української і російської мов, пізніше реорганізованої у кафедру української філології (1994 рік) та кафедру української мови (1997 рік). Із 17 травня 1995 року по 30 вересня 2004 року був завідувачем названих вище кафедр.
   Протягом 1992–1993 навчального року був призначений відповідальним за організацію роботи спеціальності "українська мова і література" (фактично – деканом філологічного факультету).
   Учене звання доцента кафедри української філології було присвоєне 30 жовтня 1995 року (диплом АР №002323). Протягом 2005–2006 навчального року виконував обов’язки директора Інституту філології та суспільствознавства УДПУ.
   За час роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини здійснив 136 публікацій (з них 14 посібників, методичних рекомендацій, довідників, словників тощо) і взяв участь у роботі 28 науково-практичних конференцій.
   Під його науковим керівництвом захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Коломієць І. І. (2003 р.), Герета Н. М. (2004 рік), Гонца І. С. (2006 р.) і Фернос Ю. І. (2008 р.).
   Із 15 грудня 2004 року був зарахований на навчання у докторантуру при кафедрі сучасної української мови Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Мойсієнко А. К.). Дисертацію "Онімна лексика української мови: типологія, структура і функціонування" на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – "Українська мова" захистив 17 лютого 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у КНУ ім. Т. Г. Шевченка (диплом ДД №008458).
   З 1 вересня 2006 року зарахований на посаду доцента кафедри української філології Хмельницького національного університету (за сумісництвом); із 16 листопада 2007 року – на таку ж штатну посаду; із 27 березня 2007 року – на посаду професора, а з 1 грудня 2010 року – на посаду завідувача цієї кафедри.
   Учене звання професора кафедри української філології було присвоєно 1 липня 2011 року (диплом 12 ПР №007140). За час роботи у Хмельницькому національному університеті здійснив 68 публікацій (серед них 7 монографій, посібники, словники тощо) і взяв участь у 52 науково-практичних конференціях. За його участю відкрито аспірантуру із спеціальності 10.02.01 – "Українська мова" (він є науковим керівником 7 аспірантів і здобувачів, які готують дисертаційні дослідження з української ономастики), а науковий журнал "Актуальні проблеми філології та перекладознавства" включено до переліку фахових видань України з філології. Також зміцнено матеріальну базу кафедри, налагоджено тісні зв’язки з філологічними центрами України і зарубіжжя.
   Є "Відмінником освіти України", лауреатом П’ятого обласного конкурсу на кращу науково-дослідну роботу (2009 рік, разом із Н. М. Торчинською) і Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти і науки (2014 рік, номінація "Кращий науковець"), відзначений грамотами і подяками Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, обласної і міської державних адміністрацій, Департаменту освіти і науки обласної і міської держадміністрацій, Хмельницького національного університету.
   Дружина, Торчинська Наталія Миколаївна, – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Ономастичні студії в Україні (дисертаційні дослідження, захищені у другій половині ХХ - на початку ХХI століть) : бібліогр.-інформ. довід. / М. М. Торчинський ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства.  – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 123 с.
2. Словник власних географічних назв Хмельницької області / Н. М. Торчинська, М. М. Торчинський ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 549 с.
3. Структура онімного простору української мови : монографія / М. М. Торчинський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 548 с. 
4. Структура онімного простору української мови : [монографія] / М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХНУ, 2009 . Ч. 2 : Функціонування власних назв. – Хмельницький, 2009. – 374 с.
5. Українська ономастика : навч. посіб. / М. М. Торчинський. – К. : Міленіум, 2010. – 238 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
6. Апелятивізація онімів у сучасній українській мові / М. М. Торчинський // Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – С. 41–48.
7. Відбиття у власних назвах мовної свідомості українського народу / М. М. Торчинський // Українське мовознавство : міжвідом. наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – Вип. 36. – С. 20–25.
8. Історія антропонімічних студій (на матеріалі дисертацій, захищених в Україні у II половині XIX – на початку XXI століть / М. М. Торчинський // Вісн. Запоріз. нац.. ун-ту. Філол. науки. – Запоріжжя, 2006. – С. 261–265.
9. Ойконіми в українському художньому мовленні (стилістично-виражальні можливості) / М. М. Торчинський // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – Вип. 3. – С. 189–195.
10. Оніми в офіційно-діловому стилі мови (функціональний аспект) / М. М. Торчинський // Східнослов’янська філологія. Мовознавство : зб. наук. пр. / Горлів. держ. пед. ін-т іноз. мов. – Горлівка : Вид-во ГБПІІМ, 2006. – Вип. 11. – С. 81–88.
11. Поетоніміка України: історія становлення і перспективи розвитку (на матеріалі дисертаційних досліджень) / М. М. Торчинський // Записки з українського мовознавства : зб. наук. пр. – О. : Астропринт, 2006. – Вип. 16. – С. 332–340.
12. Світ онімного слова // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – К., 2006. – Вип. 19. – С. 319–322.
13. Функції власних назв у художньому мовленні / М. М. Торчинський // Наук. часоп. НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – Вип. 2. – С. 295–301.
14. Функціонування онімів у розмовному стилі мовлення / М. М. Торчинський // Актуальні проблеми дослідження граматики та лексикології : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 4-5 жовт. 2006 р. – Вінниця : ВДПУ ім. М.Коцюбинського, 2006. – С. 82–88.
15. Функціонування особових імен у різностильових текстах української мови / М. М. Торчинський // Актуальные вопросы славянской ономастики. Славянская ономастика в этимологическом, хронологическом и ареальном аспектах: материалы III Междунар. науч. конф., Гомель, 6–7 октяб. 2006 г. / отв. ред. Р. М. Козлова. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – С. 339–347.
16. "Українська ономастична термінологія (проект)" і її значення для становлення денотатно-номінативної класифікації власних назв / М. М. Торчинський // Українська термінологія і сучасність. – К. : КНЕУ, 2007. – Вип. 7. – С. 298–302.
17. Денотатно-номінативна структура антропонімікону української мови / М. М. Торчинський // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – Вип. 15, т. 1. – С. 146–150.
18. Денотатно-номінативна структура топонімікону української мови / М. М. Торчинський // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Слов'янська філологія : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. –Вип. 356–359. – С. 375–379.
19. Історія топонімічних студій ( на матеріалі дисертацій, захищених в Україні у ІІ половині ХХ - на початку ХХІ століть) / М. М. Торчинський // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Філологія / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. ХV–XVІІІ. – С. 434-439
20. Синтаксичні функції власних назв / М. М. Торчинський // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. – Чернівці, 2007. – Вип. 321–322 : Слов’янська філологія. – С. 132–135.
21. Стилістично-виражальні можливості хоронімів в українському поетичному мовленні / М. М. Торчинський // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка : зб. наук. пр. – К., 2007. – С. 402–408.
22. Структурна класифікація власних назв / М. М. Торчинський // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2007. – Вип. 23, ч. 3. – С. 95–98.
23. Функціонування ойконімів у нехудожніх стилях мовлення / М. М. Торчинський // Студії з ономастики та етимології. 2007. – К., 2007. – С. 287 – 296.
24. Власні назви космічних об’єктів / М. М. Торчинський // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – Вип. 24, ч. 3 – С. 311–315.
25. Словник української ономастичної термінології (засади, структура, коментарі) / М. М. Торчинський // Українське мовознавство : міжвідом. наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – Вип. 38. – С. 243–247.
26. Денотатно-номінативна структура ергонімії / М. М. Торчинський // Studia Slovakistica : зб. наук. пр. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 185–192.
27. Екстралінгвальна інформація як складник денотатно-квалітативної характеристики власних назв/ М. М. Торчинський // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Вип. 4. – С. 224-226.
28. Ойконімія як об’єкт комплексного лінгвістичного аналізу / М. М. Торчинський // Студії з ономастики та етимології. 2009. – К., 2009. – С. 181–188.
29. Денотатно-номінативна структура оронімії як складник української ономастичної терміносистеми/ М. М. Торчинський // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 23. – С. 261–264.
30. Денотатно-номінативна структура псевдонімії як складник української ономастичної терміносистеми / М. М. Торчинський // Українське мовознавство : міжвідом. наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. – Вип. 40. – С. 57–64.
31. Емоційно-експресивні ознаки власних назв/ М. М. Торчинський // Філологічні студії. Наук. вісн. Криворіз. держ. пед. ун-ту : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : Вид-во КДПУ, 2010. – Вип. 5. – С. 103–110.
32. Етимологічні особливості власних назв / М. М. Торчинський // Лінгвістика : зб. наук. пр. / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 3 (21), ч. ІІ. – С. 243-250.
33. Конотація онімної лексики / М. М. Торчинський // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер.: Філологія. – Вінниця, 2010. – Вип. 11. – С. 25–32.
34. Символізація онімного простору / М. М. Торчинський // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя. Сер.: Філол. науки : зб. наук. пр. – Ніжин, 2010. – Кн. 2. – С. 61–64.
35. Систематизація власних назв за їх поширенням у мовному просторі / М. М. Торчинський // Українське мовознавство : міжвідом. наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – Вип. 40 /1. – С. 18–21.
36. Систематизація власних назв за шляхом їх виникнення / М. М. Торчинський // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – Вип. 521 : Романо-германський дискурс. – С. 48-51.
37. Хронологічна типологія власних назв / М. М. Торчинський // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Сер. : Лінгвістика : зб. наук. пр. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. 12. – С. 173-178.
38. Етнокультурна знаковість власних назв / М. М. Торчинський // Наукові записки / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Сер. : Мовознавство – Т. : ТНПУ, 2011. – Вип. 2. – С. 123–130.
39. Денотатно-номінативна структура гідронімії як складник української ономастичної терміносистеми / М. М. Торчинський // Наук. зап. Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка. Сер. : Філол. науки (мовознавство) : зб. наук. пр. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 184–188.
40. Мотиваційна структура ономастикону / М. М. Торчинський // Філол. вісн. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини : зб. наук. пр. – Умань : Візаві, 2011. – Вип. 1. – С. 311–317.
41. Основи денотатно-номінативного групування онімної лексики / М. М. Торчинський // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Філологія / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. – Вип. 29-31. – С. 27-31
42. Власні назви як складники активного і пасивного словника / М. М. Торчинський // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – Вип. 5. – С. 190-199.
43. Денотатно-номінативна структура міфонімії як складник української ономастичної терміносистеми / М. М. Торчинський // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. : Філологія (мовознавство) : зб наук. пр. – Вінниця : ТОВ "Планер", 2012. – Вип. 16. – С. 33–38.
44. Кодифікація норм правопису власних назв української мови / М. М. Торчинський // Наук. зап. Сер. : Філологічна / Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2012. – Вип. 22. – С. 25–33.
45. Ойконімія Хмельницької області / М. М. Торчинський // Наук. пр..і Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 31. – С. 158–161.
46. Особливості відмінювання власних назв / М. М. Торчинський // Наук. зап. Сер. : Філологічна / Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2012. – Вип. 31. – С. 10–14.
47. Символізація бібліонімів (на матеріалі власних назв прозових творів Михайла Стельмаха) / М. М. Торчинський // М. П. Стельмах і сучасність : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25–26 трав. 2012 р. / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНТІ, 2012. – С. 190-201.
48. Денотатно-номінативна структура космоорбітонімії як складник української ономастичної терміносистеми / М. М. Торчинський // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. пр. – К., 2013. – Вип. 9. – С. 95–102.
49. Концептуальність онімного простору / М. М. Торчинський // Наук. зап. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Сер. : Філол. науки (мовознавство) : зб. наук. пр. – Кіровоград, 2013. – Вип. 115. – С. 54 – 60.
50. Українська ономастика: історія, сьогодення, перспективи / М. М. Торчинський // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. /гол. ред. М. Є. Cкиба ; відп. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – Вип. 6, ч. 1. – С. 217-238.

 
 
 
 


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail