Виставка-презентація видань викладачів
Хмельницького національного університету за 2015 рік


Бочков В. М. Обладнання автоматизованого виробництва 621.9.06
Б86
Бочков В. М.
Обладнання автоматизованого виробництва : підручник / В. М. Бочков, P. І. Сілін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 404 с

   Розглянуто кінематичні основи ступеневих і безступеневих приводів металорізальних верстатів, проаналізовано кінематичні схеми універсальних верстатів, автоматів, верстатів з ЧПК, багатоцільових верстатів. Наведено компонування агрегатних верстатів, робото-технічних комплексів, гнучких виробничих систем і автоматичних ліній, а також основи налагодження і автоматизованого настроювання обладнання за допомогою персональних комп'ютерів.
   Буде корисним у навчальному процесі для підготовки фахівців за напрямами "Прикладна механіка", "Інженерна механіка", "Машинобудування", а також для наукових працівників навчальних та науково-дослідних установ, інженерно-технічного персоналу машинобудівних підприємств.

ЗМІСТ

Гончар, О.  І.  Актуалізація управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції 658
Г65
Гончар, О.  І. 
Актуалізація управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції [Текст] : монографія / О. І. Гончар. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 333 с.

   Висвітлено теоретичні та науково-методичні засади управління потенціалом промислових підприємств в умовах глобалізації економічних процесів. Розглянуто тенденції діяльності цих підприємств, обгрунтовано концепцію управління складовими економічного потенціалу та його загальною величиною, охарактеризовано механізм управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції.
    Для науковців, викладачів та студентів ВНЗ.

ЗМІСТ

Думанська, К. С. Механізм розробки стратегії промислового підприємства на основі системного підходу 65
Д82
Думанська, К. С.
Механізм розробки стратегії промислового підприємства на основі системного підходу [Текст] : монографія / К. С. Думанська. - Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2015. - 260 с.

   У науковій монографії досліджуються концептуальний підхід до розробки стратегії вітчизняних промислових підприємств на основі системного підходу. Досліджено контекст економічної діяльності підприємства як базовий фактор його позиціонування у ринковому просторі. Виявлено та проаналізовано особливості функціонування промислових підприємств України в умовах схильного до швидких змін і різноманітних трансформацій економічного оточення.
    Запропоновано методику розробки стратегії промислового підприємства як ключовий спосіб реалізації системного підходу до стратегієутворюючого процесу. Запроваджено та апробовано на підприємствах м. Хмельницького механізм розробки стратегії промислових підприємств, застосування якого зумовлює підвищення рівня успішної діяльності та ефективного розвитку підприємств.
   Монографія розрахована на наукових працівників, викладачів, студентів, керівників суб'єктів господарювання тощо.

ЗМІСТ

Замазій, О.В. Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: концепції, технології, стратегії 65
З-26
Замазій, О.В.
Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: концепції, технології, стратегії [Текст] : монографія / О. В. Замазій. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 334с.

   Показані можливості застосування теоретико-методологічного апарату концепції ціннісно-орієнтованого управління для вирішення проблем конкурентоспроможності та управління кількісним зростанням вітчизняних підприємств.
    Для викладачів, науковців, студентів економічних спеціальностей, фахівців органів державного управління, практикуючих менеджерів.

ЗМІСТ

 Каплун, В. Г. Ионное азотирование в безводородных средах 621.793
К20
Каплун, В. Г.
Ионное азотирование в безводородных средах [Текст] : монография / В. Г. Каплун, П. В. Каплун. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 315 с.

   Представлены результаты экспериментальных исследований технологии ионного азотирования в безводородных средах. На основании исследований напряженно-деформированного состояния пластины с азотированным слоем, предложены пути повышения несущей способности композиции "покрытие-основа". Описаны особенности конструкции и характеристики разработанного оборудования и результаты промышленного внедрения этой технологии.
    Для ученых и инженеров, а также для аспирантов и студентов технических высших учебних заведений.

ЗМІСТ
ПРО АВТОРА

Красильникова, Г. В. Моніторинг якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі:теоретичні та методичні засади 378
К78
Красильникова, Г. В.
Моніторинг якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі:теоретичні та методичні засади [Текст] : монографія / Г. В. Красильникова за наук. ред.Л.Б. Лук'янова. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 543 с.

   Подані результати аналізу проблеми створення системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців (на прикладі інженерів швейної галузі). Розроблена концепція, обґрунтована система індикаторів, запропонована стратегія впровадження системи моніторингу якості, що базується на використанні ІКТ та автоматизованій обробці результатів в межах інформаційної системи ВНЗ.
   Для науковців та менеджерів вищої освіти, які займаються практичною реалізацією систем внутрішнього моніторингу якості.

ЗМІСТ

Кущевський, М. О. Історія науки і техніки 001
К96
Кущевський, М. О.
Історія науки і техніки [Текст] : навч. посіб. / М. О. Кущевський. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 467 с.

   Посібник містить систему дидактичних матеріалів, що розкривають зміст і особливості розвитку наукових та технічних досягнень людини від первіснообщинного ладу до сьогоднішніх днів.
    Видання призначене для студентів інженерно-технічних і технологічних напрямів підготовки ВНЗ, які вивчають курс історії розвитку науки та техніки. Може бути корисним для осіб, які цікавляться історією наукової діяльності.

ЗМІСТ

Лаврін, Г. З. Технологія навчання студентів гри в баскетбол (для студентів неспеціалізованих факультетів) 796
Л13
Лаврін, Г. З.
Технологія навчання студентів гри в баскетбол (для студентів неспеціалізованих факультетів) [Текст] : навч. посіб. / Г.З. Лаврін, А.А. Ребрина. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 159 с.

   Рекомендовано при вивченні дисциплін "Спортивні ігри" та "Баскетбол" із засвоєнням методики викладання на гуманітарно-педагогічних і факультетах фізичного виховання.
   Видання може бути корисним для фахівців з фізичної реабілітації, тренерів ДЮСШ з баскетболу, вчителів фізичної культури в школі, студентів ВНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл.

ЗМІСТ

Ларіонова, К. Л. Управління фінансовою санацією підприємства 658.14/.17
Л25
Ларіонова, К. Л.
Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : навч. посіб. / К.Л. Ларіонова, Т. В. Донченко. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 446 с.

   Розкрито теоретичні та методичні основи управління санацією підприємства. Розглянуто інструментарій діагностики фінансової кризи, місце контролінгу та санаційного аудиту в антикризовому менеджменті, пошук і ефективне використання джерел фінансування, а також економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства.
   Призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів, викладачів, арбітражних керуючих і керівників підприємств.

ЗМІСТ

Лютко, Н. В. Політологія 32.01
Л96
Лютко, Н. В.
Політологія [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Лютко, О. О. Заславська. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 328 с.

   Розглянуті сучасні підходи до політичних процесів та проаналізовані основні теоретичні і практичні проблеми політичного життя. Наведені вузлові проблеми політології, які стосуються політичної влади, її призначення, функціонування та розвитку.
   Посібник призначений для студентів ВНЗ і відповідає вимогами МОН України до викладання курсу "Політологія". Може бути корисним всім, хто цікавиться проблемами політичної теорії та практики.

ЗМІСТ

Мартинчук, І. І. Методика викладання історії в школі 37
М29
Мартинчук, І. І.
Методика викладання історії в школі [Текст] : навч. посіб. / І. І. Мартинчук. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 175 с.

   Поданий теоретичний матеріал, практичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів університетів спеціальності "Історія" з курсу "Методика викладання історії". Висвітлюються різні аспекти діяльності майбутнього вчителя історії та інших предметів освітньої галузі "Суспільствознавство".
   Рекомендовано для студентів ВНЗ та вчителів, які викладають історичні та суспільні дисципліни.

ЗМІСТ

Місяць, А. П. Відчуження майна особою, якій воно не належить на праві власності 347
М65
Місяць, А. П.
Відчуження майна особою, якій воно не належить на праві власності [Текст] : монографія / А. П. Місяць. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 143 с.

   Проведено комплексне дослідження відчуження майна особою, яка не є його власником, за цивільним законодавством України; здійснено дослідження окремих видів відчуження чужого майна.
   Для науковців і практиків - правознавців, студентів, аспірантів, викладачів правових дисциплін, спеціалістів у галузі цивільного права.

ЗМІСТ

Назарчук, Т. В. Менеджмент організацій 658.5.012.32
Н19
Назарчук, Т. В.
Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. - Київ : ЦУЛ, 2015. - 560с.

   На основі опрацювання значного обсягу інформаційних та літературних джерел у стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організації. Посібник сформований відповідно до навчальної програми викладання дисципліни "Менеджмент організації" та Галузевого стандарту підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Менеджмент організацій і адміністрування".
    Посібник призначений широкому колу читачів незалежно від сфери їх діяльності, форм власності і структури організації, в якій вони працюють. Він буде корисним студентам, викладачам, підприємцям, менеджерам, керівникам організацій тощо.

ЗМІСТ

Назаров, В. В. Начала эконатурологии 001
Н19
Назаров, В. В.
Начала эконатурологии [Текст] / В. В. Назаров. - 1-е отд. изд. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 150 с.

   В виде научного обобщения рассмотрены цели, задачи, пути становления, закономерности развития социотехнической макросистемы устойчивого интеллектуального развития как интеллектуально-индустриального гражданского общества на основе использования идеи субкоординации социогуманитарных, естественных и технических наук.

ЗМІСТ

Оцінка людського потенціалу: регіональний аналіз і прогноз 331.5
О-93
Оцінка людського потенціалу: регіональний аналіз і прогноз [Текст] : монографія / за наук. ред. В.М. Нижника. - Хмельницький : ХНУ, 2015. -501 с.

   Розкрито сутнісну характеристику та структуру людського потенціалу з аналізом розвитку демографічного потенціалу та передумови його формування в Україні, розглянуто еволюцію соціально-орієнтованого ринку праці, оцінена міграційна складова формування людського потенціалу та соціальна регіональна політика в управлінні його розвитком.
   Для науковців, фахівців сфери економіки праці, соціальної та регіональної політики, аспірантів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

ЗМІСТ
ПРО АВТОРА

Пасічник, О. С. Англійська мова (за професійним спрямуванням "Інформаційні технології) 811.111
П19
Пасічник, О. С.
Англійська мова (за професійним спрямуванням "Інформаційні технології) [Текст] = English : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. С. Пасічник, О. О. Пасічник. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 150 с.

   Посібник призначений для студентів ВНЗ, які вивчають спеціальності суміжні зі сферою інформаційних технологій. Охоплює широкий спектр тем та зорієнтований на розвиток умінь роботи з фаховими текстами та оволодіння термінологічно-понятійним апаратом спеціальностей.
   Рекомендується використовувати в процесі іншомовної професійної підготовки студентів, які досягли рівня володіння англійською мовою В1(+).

ЗМІСТ

Радіоелектронні засоби телекомунікацій. Підсилювачі радіочастоти радіоприймальних пристроїв 621.396.6
Р15
Радіоелектронні засоби телекомунікацій. Підсилювачі радіочастоти радіоприймальних пристроїв [Текст] : навч. посіб. / В. І. Чумаков , С. К. Підченко , А. А. Таранчук, О. І. Харченко. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 163 с.

   Викладені основи теорії вибірних підсилювачів радіочастоти радіоприймальних пристроїв телекомунікаційних систем. Розглянуто методи аналізу характеристик транзисторних підсилювачів радіочастоти різних діапазонів хвиль. Представлені схемотехнічні принципи побудови підсилювачів радіочастоти та їх конструктивні особливості в інтегральному виконанні.
   Для студентів, аспірантів і спеціалістів у галузі радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв'язку.

ЗМІСТ

Рзаєв, Г. І. Фінансова звітність підприємств: аналітичні можливості та перспективи використання 658.14/.17
Р49
Рзаєв, Г. І.
Фінансова звітність підприємств: аналітичні можливості та перспективи використання [Текст] : монографія / Г. І. Рзаєв. – Кам'янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2015. – 224 с.

   У монографії розкриваються широкі можливості використання фінансової звітності в управлінні підприємством. Визначено основні напрями використання інформації фінансової звітності за умов конкурентної боротьби, що грунтуються на дослідженнях фінансової безпеки, фінансового потенціалу, оцінки ймовірності банкрутства підприємства, кригеріях його економічного зростання та характеристиках конкурентоспроможності.
   Монографія корисна для наукових працівників, фахівців-практиків, аспірантів, студентів економічних спеціальностей ВНЗ тощо.

ЗМІСТ

Ройзман, В. П. Механика в электронике. В 3-х т. 539
Р65
Ройзман, В. П.
Механика в электронике. В 3-х т. [Текст] : монография. Т.1 : Статическая прочность / В. П. Ройзман. - Хмельницкий : ХНУ, 2015. - 398 с.

   Изложены результаты теоретических и экспериментальных работ в области динамической прочности изделий радиоэлектроники, эксплуатирующихся в условиях вибраций и ударов. Приведены характеристики действующих вибраций и ударов, методы и средства исследований. Описано применение разработок на натурных изделиях РЭА, сделан обзор безрезонансных крепежных приспособлений.
   Для специалистов электронной техники, аспирантов и студентов радиотехнических вузов и факультетов.

ЗМІСТ
ПРО АВТОРА

Ройзман, В. П. Механика в электронике. В 3-х т. 539
Р65
Ройзман, В. П.
Механика в электронике. В 3-х т. [Текст] : монография. Т.2 : Динамическая прочность / В. П. Ройзман. - Хмельницкий : ХНУ, 2015. - 313 с.

   Изложены результаты теоретических и экспериментальных работ в области статической прочности изделий радиоэлектроники, герметизируемых компаундом и эксплуатирующихся в условиях термоударов от -60 °С до 100 °С. Приводятся особенности обработки статистичеких данных, имеющих многомодальный характер. Отражено влияние деформаций печатных плат на работоспособность изделий.
   Для специалистов электронной техники, аспирантов и студентов радиотехнических вузов и факультетов.

ЗМІСТ
ПРО АВТОРА

Свірневський, М.С. Основи розробки графічних додатків 004
С24
Свірневський, М.С.
Основи розробки графічних додатків [Текст] : навч. посіб./ М.С. Свірневський, С.С. Ковальчук. – Хмельницький: ПП "Монускрипт", 2015. – 270с.

   Книга є вступним курсом з розробки графічних додатків на основі фундаментальних методів геометричного моделювання та бібліотеки OpenGL для різних платформ, включаючи додатки для Android, WebGL додатки, а також ігрові додатки на основі рушія Unity3D .
   Для закріплення теоретичних знань та набуття навичок роботи з графічними додатками читачеві пропонується ознайомитися з прикладами програм і модифікувати їх відповідно до завдання. Вихідні коди, а також бібліотечні файли, необхідні для запуску програм, додаються до книги на компакт-диску.
   Для засвоєння матеріалу книги досить мати невеликий досвід програмування на мовах C/C++, у книзі також наводяться приклади програм на мовах С#, Java , JavaScript та ін.. Синтаксис цих мов Сі-подібний, тому ознайомлення з програмами не повинно викликати труднощів.
   Перехід до іншої мови або програмної платформи супроводжується вступним екскурсом від простого до складного і базується на прикладах вирішення аналогічних завдань. Наприкінці деяких розділів даються узагальнення, які дозволяють самостійно переходити до вирішення більш складних і різноманітних завдань.

ЗМІСТ

Спортивні ігри [Текст] : навч. посіб. / О.В. Базильчук , А.А. Ребрина , Є.В. Столітенко та ін. 796
С73
Спортивні ігри [Текст] : навч. посіб. / О.В. Базильчук , А.А. Ребрина , Є.В. Столітенко та ін. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 471 с.

   Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни "Спортивні ігри" для студентів неспеціалізованих факультетів.
   Видання корисне у навчальному процесі для студентів, які вивчають цю дисципліну, а також для викладачів, тренерів, інструкторів з фізичного виховання для підвищення їх кваліфікації.

ЗМІСТ

Стечишин, М. С. 
Корозія і захист від корозії 620.1
С79
Стечишин, М. С.
Корозія і захист від корозії [Текст] : навч. посіб. / М. С. Стечишин, В. П. Олександренко, Ю. М. Білик. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 197 с.

   Подані сучасні уявлення про термодинаміку хімічної та електрохімічної корозії, механізми утворення і закони росту корозійних плівок на металах. Основна увага надана опису механізмів та видів, методів дослідження і захисту поверхонь при електрохімічній корозії металів у середовищах харчових виробництв.
   Видання призначене для студентів і магістрів за спеціальністю "Обладнання переробних і харчових виробництв" ВНЗ.

ЗМІСТ
ПРО АВТОРА

Стечишин, М. С. Корозійно-механічна зносостійкість деталей обладнання харчових виробництв 620.1
С79
Стечишин, М. С.
Корозійно-механічна зносостійкість деталей обладнання харчових виробництв [Текст] : конспект лекцій для студ. спец."Обладнання переробних і харчових виробництв" / М. С. Стечишин, В. П. Олександренко, А. В. Мартинюк. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 127 с.

   Систематизовано і доступно подано результати досліджень корозійно-механічної зносостійкості (КМЗ) обладнання, з врахуванням специфіки дії середовищ харчових виробництв. Особливістю є розгляд КМЗ з позицій фізикохімічної механіки руйнування поверхонь металів і полімерів, розглянуті способи, установки, стенди та методики електрохімічних досліджень процесів КМЗ.
   Для студентів і магістрів ВНЗ напрямів підготовки "Інженерна механіка" і "Машинобудування", а також для аспірантів і фахівців, які працюють в області трібології.

ЗМІСТ
ПРО АВТОРА

Тебляшкіна, Л. І. Хімічна технологія текстильних матеріалів 677
Т29
Тебляшкіна, Л. І.
Хімічна технологія текстильних матеріалів [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Тебляшкіна, В. П. Нездоровін. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 323 с.

   Розглянута поведінка текстильних матеріалів у технологічних процесах сучасного опоряджувального виробництва з урахуванням хімічної будови, механічних та фізико-хімічних властивостей текстильних волокон і волокнистих матеріалів. Описані основні стадії опоряджувального виробництва текстильних матеріалів.
    Для студентів ВНЗ напряму підготовки "Хімічна технологія". Може бути корисним для викладачів, науковців та спеціалістів хіміків-технологів опоряджувального виробництва.

ЗМІСТ

Теорія і практика перекладу 81'25
Т33
Теорія і практика перекладу [Текст] = Theory and Practice of Translation : навч. посіб. / К. М. Скиба, Є. В. Долинський, О. О. Мацюк [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 209 с.

   Призначено для розвитку і вдосконалення навичок письмового перекладу. Посібник містить як теоретичний матеріал, так і практичні завдання з перекладу текстів різних жанрів. Розглядаються основні аспекти перекладу: лексичні, граматичні, комунікативні, стилістичні та поетичні.
   Для студентів перекладацьких відділень та факультетів, перекладачів, усіх, хто працює у галузі перекладу.

ЗМІСТ

Тюріна, Н. М. Логістика 658.7/.8
Т98
Тюріна, Н. М.
Логістика [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. - Київ : ЦУЛ, 2015. - 392 с.

   У навчальному посібнику системно викладено теоретичні засади і практичні рекомендації з інтегрованого управління матеріальними та пов'язаними :І НИМИ потоками в сферах виробництва та обігу. Матеріал посібника охоплює широке коло питань логістики, починаючи від теоретичних основ логістики, особливостей побудови логістичних систем річного рівня до процедур прийняття рішень по основних напрямах професійної діяльності менеджера з логістики.
    Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки "Менеджмент", слухачів системи підвищення кваліфікації, а також він може бути корисним керівникам, фахівцям підприємств іа всім, хто цікавиться питаннями логістики.

ЗМІСТ
ПР АВТОРА

Харжевський, В. О. Синтез важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки методами кінематичної геометрії 621.01
Х20
Харжевський, В. О.
Синтез важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки методами кінематичної геометрії [Текст] : монографія / В. О. Харжевський. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 223 с.

   Досліджено і розроблено аналітично-числові методи оптимального синтезу важільних кругових і прямолінійно-напрямних механізмів з побудовою на їх основі механізмів із зупинкою вихідної ланки, синтезованих використанням методів кінематичної геометрії. Подані співвідношення геометричних параметрів ланок механізмів, за яких забезпечується зупинка вихідної ланки, межі існування механізмів і методика їх синтезу.
   Для інженерів-конструкторів, а також викладачів і студентів вищих технічних навчальних закладів.

ЗМІСТ

Цасюк, В. В. Теоретична механіка 531
Ц21
Цасюк, В. В.
Теоретична механіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Цасюк. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 353 с.

   Посібник призначений для студентів інженерно-технічних спеціальностей, що не відносяться до напряму "Інженерна механіка" і повністю охоплює курс теоретичної механіки, передбачений навчальними планами для підготовки цієї категорії студентів.
   Може бути корисним для самостійної підготовки студентів різних форм навчання. Оскільки рекомендована наявна література з курсу в основному російськомовна, то наводиться короткий україно-російський словник спеціальних термінів.

ЗМІСТ